Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016.

Foto: Zuzana Hajdu
Foto: Zuzana Hajdu

 Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a  výskume na Slovensku. Jubilejný 20. ročník oceňovania sa koná opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana.

 

 Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, v  Bratislave. Na podujatísa zúčastnili pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, pán Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre  vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRaštatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI  SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj  ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

 

 Za rok 2016 boli odovzdané ocenenia nasledujúcim osobnostiam:

V kategórií Vedec roka SR

Prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

V kategórií Vedkyňa roka SR

Ing. Márii Omastovej, DrSc.

Ústav polymérov Slovenská akadémia vied v Bratislave

Za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií

Doc. Ing. Radovanovi Hudákovi, PhD.

Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ

Prof. Ing. Danielovi Donovalovi, DrSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.

V kategórií Mladá osobnosť vedy

Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING

Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied

Za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov

 Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, Bayer a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia  sú

 TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Parlamentný Kuriér a Startitup.

 

 Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk vsekcii Vedec roka SR. Videomedailónyocenených  nájdete na YouTubeCVTI SR(vsekcii Vedec roka SR).

 

 

 Text a foto: Zuzana Hajdu

Diskusia