Súťažíme v rámci IT Akadémie

Partner Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v mesiaci jún organizovať nasledujúce podujatia:

Foto: Ilustračné foto -  Ing. Eva Kalužáková
Foto: Ilustračné foto - Ing. Eva Kalužáková

Sústredenie korešpondenčného semináru MALYNÁR

žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl

18.-23.6.2017 

 

Finálové kolo súťaže PALMA junior

žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl

žiaci 1. – 3. ročníka stredných škôl

 21.6.2017

 

Sústredenie korešpondenčného semináru MATIK

žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl

 23.-28.6.2017

 

Korešpondenčné semináre Malynár a Matik sú matematické súťaže na báze matematickej olympiády určené pre žiakov základných a stredných škôl. Úlohy presahujú rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku a sú vyberané s dôrazom na rozvoj logického a kritického myslenia a algoritmizácie. Sú významným medzistupňom a neoddeliteľnou súčasťou pri vytváraní záujmu o informatiku.

Korešpondenčný matematický seminár poslaním dopĺňa vyučovací proces nadaného žiaka počas jeho štúdia na základnej a strednej škole. Riešenie neštandardných úloh podporuje u riešiteľov rozvoj kreativity a flexibility myslenia, čím získavajú vyššiu schopnosť prispôsobovať sa meniacim požiadavkám, rýchlejšie nachádzajú riešenia problémových situácii, ľahšie nachádzajú neštandardné a efektívnejšie riešenia.

Dôležitou súčasťou korešpondenčných seminárov sú 5 dňové sústredenia pre najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti, ktorá prebiehala v mesiacoch február až máj 2017. Nosnou časťou každého sústredenia sú aktivity odborného charakteru (prednášky, semináre a ďalšie odborné aktivity, ktoré majú rozšíriť vedomosti žiakov a realizujú sa v malých skupinkách, ktoré dávajú priestor na otázky a prednášajúcemu umožňujú individuálny prístup k žiakom. Uvedených sústredení sa zúčastní 32 žiakov.

PALMA junior je súťaž v programovaní pomocou programovacích prostredí Imagine, resp. Python pre žiakov druhého stupňa základných škôl, žiakov prímy až septimy osemročných gymnázií a žiakov 3. ročníka stredných škôl. Počas školského roka sa konajú tri školské kolá, ktoré prebiehajú online a finálové kolo, ktoré je organizované formou krátkeho súťažného pobytu na pôde fakulty spolu so zážitkovými aktivitami pre súťažiacich. Počas troch hodín školského resp. finálového kola majú súťažiaci možnosť (aj opakovane) zaslať svoje riešenia. Experti podieľajúci sa na tvorbe úloh bodovo ohodnotia každé odoslané riešenie súťažiacich. Po opravení všetkých riešení všetkých súťažných úloh sú zverejnené autorské riešenia spolu s komentármi k žiackym riešeniam. Na prezenčné finálové kolo sú pozvaní najúspešnejší súťažiaci z troch školských on-line kôl v danom školskom roku. V tomto roku je to 26 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Finálové kolo pozostáva z dopoludňajšej súťažnej časti, kde finalisti riešia 3 úlohy vo svojej súťažnej kategórii a popoludňajšej populárno-odbornej časti, ktorá prebieha formou zážitkových hier zameraných na rozvoj matematického myslenia, tímovú spoluprácu, predstavivosť a tvorivosť žiakov.

Partner Technická univerzita v Košiciach v rámci aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v mesiaci jún organizovať nasledujúce podujatie:

NAG

žiaci stredných škôl

 23.6.2017

 

 

Cieľom súťaže NAG je umožniť žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu Cisco. Súťaže sa môže zúčastniť každý riadne zapísaný žiak školy zapojenej do tohto programu. Súťaž je organizovaná v dvoch kolách: školské kolo a celoštátne kolo súťaže. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách: Kategória „HS3“ – súťaž družstiev stredných škôl a kategória „UNI“ – súťaž jednotlivcov –  stredoškolákov: Okrem teoretického (on-line testu) riešia žiaci v rámci súťaže aj  praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tohtoročnéhoceloštátneho kola 71 súťažiacich bude dňa 23. 6. 2017 v Košiciach riešiť on-line vedomostný test a praktickú úlohu.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu  regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Text a foto: Ing. Eva Kalužáková

Diskusia