Demokratické školské prostredie na základných školách aj vďaka aktivitám ŠPÚ

Vybraných desať základných škôl aplikuje do vyučovania a školských aktivít metodické postupy predstavené na vzdelávaní s názvom Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Pilotný ročník Akadémie sa uskutočnil na jeseň 2016, školské projekty základných škôl prebiehajú do mája 2017. Realizácia Slovenskej a českej akadémie je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Logo
Logo

BRATISLAVA - Akadémia bola zrealizovaná v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu, Európskeho Wergeland Centra a Nadácie otvorenej spoločnosti. Európske Wergeland Centrum (EWC) je vzdelávacou organizáciou Rady Európy, ktorá bola založená v roku 2008 s cieľom podporovať vzdelávanie k ľudským právam, demokratickému občianstvu a interkultúrnemu povedomiu. EWC poskytuje aktuálne učebné zdroje a realizuje vzdelávania zamerané na implementáciu odporúčaní Rady Európy do vyučovania. Podobný formát vzdelávaní prebieha napríklad aj v Grécku, Čiernej Hore, Poľsku, Litve či v Kosove.

Počas Slovenskej a českej regionálnej akadémie boli formou zážitkového učenia predstavené základné koncepty vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, akými sú napríklad rôznorodosť, rovnosť, diverzita, demokracia či participácia. Zúčastnené školské tímy mali možnosť čerpať aj z diskusií na tému rovnosti šancí vo vzdelávaní, vyučovania o kontroverzných témach a prevencii xenofóbnych postojov u žiakov.

Školské tímy mali možnosť zvoliť si rôzne formy implementácie kľúčových tém do aktivít školy tak, aby zodpovedali potrebám ich žiakov a prioritám rozvoja základnej školy. Niektoré školy využili metodické postupy zážitkového učenia na hodinách etickej či náboženskej výchovy, dejepisu alebo občianskej náuky, ako napríklad základná škola v Slanci, ktorá pripravila pre žiakov projektové hodiny náboženskej výchovy zamerané na podporu vzájomnej pomoci a kooperatívneho správania.

Viaceré školy plánujú zrealizovať projektové dni zamerané na vybrané témy – podpora spolupráce rodičov a školy, podpora interkultúrnej tolerancie či prevencia diskriminácie. Na Základnej škole v Nymburku pripravia v spolupráci s Múzeom Rómskej kultúry putovnú výstavu o Rómskej kultúre a histórii a téme Rómskej histórie a holokaustu sa bude venovať aj niekoľko žiakov v rámci ročníkových prác, na základnej škole v Čadci zas pripravia výstavu umeleckého zobrazenia piatich hodnôt (priateľstvo, spravodlivosť, empatia, tolerancia, rešpekt k iným kultúram). Zaujímavým spôsobom spracuje tému života rôznych kultúr na Slovensku  základná škola v Liptovskom Mikuláši, ktorej žiaci v rámci projektových aktivít vytvoria mapu Slovenska zachytávajúcu interkultúrny charakter krajiny.

Ďalšou možnosťou ako implementovať prístup podporujúci inklúziu a toleranciu na školách, je vzdelávanie a odborná podpora učiteľov, ktorí hľadajú spôsoby ako podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zlepšiť vzťahy v triede aj mimo nej. Základná škola v Spišskom Štvrtku sa preto rozhodla zrealizovať semináre so sociálnymi pracovníkmi pre svojich pedagógov, ktoré by im pomohli riešiť konkrétne situácie a dlhodobé problémy v triedach.

Každý školský projekt je odrazom špecifickej situácie v danom regióne, všetky sú však príkladom rôznorodých prístupov v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a v nemalej miere aj príkladom úprimného nasadenia školských tímov. V roku 2017 sa budú môcť základné školy zúčastniť vzdelávania začiatkom leta, prihlášky budú zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu. 

Autor: Mgr. Dagmar Vanečková, ŠPÚ

 

 

Diskusia