Modernizácia vzdelávania – nie v triede, ale mimo nej

S modernizáciou školstva, zavádzaním informatizácie, zatraktívnením vyučovania, duálnym vzdelávaním a podobnými termínmi sa stretávame denne a takmer na každom kroku.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, ilustračné foto
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave, ilustračné foto

TRNAVA - Veľmi rezonuje téma zvýšenia úrovne odborného vzdelávania, čo sa v súčasnom období uplatňuje cestou zavádzania duálneho vzdelávania. Jeho myšlienka je správna, ale už i dávno existujúca. Tí, ktorí sme skôr narodení si pamätáme, ako sa žiaci učili pre výrobné subjekty, vykonávali v nich praktický výcvik alebo odbornú prax. Nejednalo sa o nič iné, ako spájanie teórie s praxou, obmedzovanie výučby na „trenažéroch“, ktoré sme dnes zaviedli vo forme interaktívnych tabúľ a povinnosť uplatňovania Bloomovej taxonómie do kvalifikačných a hodnotiacich štandardov bola na periférii ich tvorby. Keďže vzdelávací systém sa menil, všeobecno-vzdelávacie predmety začali dominovať nad odbornými, v praktickom živote výroba bola nahrádzaná dovozom, osobnú komunikáciu ako i samotnú prácu učiteľa začali nahrádzať informačno-komunikačné technológie, predmet odborná prax bol oklieštený nielen znížením dotácie hodín, ale i tým, že sa v prípade poľnohospodárskych škôl rušili účelové zariadenia – školské hospodárstva. Situácia spôsobila nezáujem o štúdium poľnohospodárskej problematiky. Takto to môžeme popísať nielen u nás, ale i v krajinách s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou, iba s tým rozdielom, že u nich na elimináciu týchto negatívnych javov sa odborná prax vykonávala na rodinných farmách a vznikalo viac didaktických resp. experimentálnych fariem.

Aby sa zníženému záujmu predišlo i v iných štátoch Európskej únie vzniklo združenie vzdelávacích inštitúcií pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Europea International. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že nezjednocuje iba tých, ktorí zabezpečujú poľnohospodárske vzdelávanie, ale takmer kopíruje Európsku úniu v jej rozrastaní, pretože v súčasnosti má 27 členských krajín. Slovensko v rámci tejto inštitúcie je reprezentované prostredníctvom Europea Slovakia. Pozitívom tejto medzinárodnej inštitúcie je, že každý polrok preberá predsedníctvo iná členská krajina, ktorá organizuje konferenciu. Na nej predstavuje nielen svoj vzdelávací systém, ale zároveň účastníci si vymieňajú svoje skúsenosti a uzatvárajú formálnu alebo neformálnu spoluprácu.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave v rámci spolupráce sa orientuje už niekoľko rokov na Taliansko. Omnoho skôr, ako sa vôbec začalo u nás hovoriť o duálnom vzdelávaní. Z tejto krajiny sa nám darí získavať biologický materiál – osivá a sadivá zelenín, ktorých možnosť pestovania overujeme v našich klimatických podmienkach. Skúsenému záhradkárovi na prvý pohľad sa môže zdať čudné, prečo pestujeme zeleniny z teplejších oblastí? Odpoveď je jednoduchá: „Preto, lebo prichádza k otepľovaniu, pričom extrémne horúce a suché letá poskytujú podmienky na jej rast a vývin i u nás.“, ale je iba odborného charakteru. Na druhej strane keď do tejto problematiky vsunieme výchovno-vzdelávací proces na pokusoch môžu pracovať žiaci, ktorí pri nich získavajú nové vedomosti o druhoch a odrodách, ale získavajú i zručnosti z agrotechniky pestovania pri uplatňovaní slovenských metód spájaných s metódami uplatňovanými v partnerskej krajine. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti spoja do vypracovania buď komplexnej odbornej práce alebo súťažnej práce stredoškolskej odbornej činnosti, čím získajú kompetencie k možnosti ich obhajovania a hlavne prezentovania pre žiakov iných škôl, príp. i odborníkov z praxe. Výhodou je to, že pokusnícka činnosť prebieha priamo v teréne, na parcelách školy alebo školského hospodárstva a pod vedením učiteľa – odborníka a vyučujúceho cudzí jazyk zároveň. Duálne vzdelávanie pri týchto podmienkach môže prebiehať priamo a permanentne vo vzdelávacom zariadení a s úplným uplatnením nielen prvkov praxe, ale i medzinárodnej spolupráce. Ďalšou výhodou je i to, že praktické poznatky, ktoré pri duálnom vzdelávaní idú z výrobnej praxe do školy, v našom prípade idú zo školy do výrobnej praxe, pretože výsledky sú publikované i v odborných poľnohospodárskych periodikách resp. sa poskytujú i zahraničnému partnerovi.

Uvedený typ vyučovania a spolupráce medzi SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave a Università Popolare del Fortore zo San Bartolomeo in Galdo (BN) sa nám osvedčil a dokonca prostredníctvom nás vytvoril i spoluprácu viacerých talianskych partnerov medzi sebou. Je to jeden z prvkov modernizácie, ktorý mienime v budúcich rokoch rozširovať a osmeľujeme sa povedať i zavádzať do kvalifikačných rámcov partnerských krajín.

 

Autor: Ján Piešťanský, SOŠPaSV Trnava

Carmine Agostinelli, Università Popolare del Fortore San Bartolomeo in Galdo (BN)

Diskusia