Stredné školy v SR pozor!

Chcete zvýšiť svoje kompetencie pre posilňovanie demokracie? Chcete posilniť svoje učiteľsko-žiacke tímy? Chcete si vyskúšať niečo originálne spolu s vyučujúcimi a mladými ľuďmi z iných krajín?

Je tu zaujímavá príležitosť!

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

BRATISLAVA - Spoločný program pre projekty medzinárodnej spolupráce financovaný Európskou úniou, implementovaný Radou Európy

Podpora vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam.

Programový cyklus: Zavádzanie rámca kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy do praxe.

Názov projektu: Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru

Ciele

 • Rozvinúť praktické nástroje na implementáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej „KDK“); učiteľská a žiacka/študentskú účasť a spolupráca;
 • Podporiť učiteľky, učiteľov a vedenia škôl pri poskytovaní kompetencií pre demokratickú kultúru študujúcim žiakom a žiačkam;
 • Podporiť žiačky a žiakov pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní informácií a pri príprave video materiálu.

Aktivity

 1. Výskum dokumentov v oblasti vzdelávacích systémov zúčastnených krajín vrátane SR, zameraný najmä na identifikáciu myšlienok a princípov komplementárnych s "Rámcom kompetencií  pre demokratickú kultúru". Základ pre realizáciu KDK v zúčastnenej krajine.
 • Január – marec 2017
 1. Príprava metodického programu "Zapojenie študujúcich žiačok a žiakov do implementácie KDK v školskej praxi". Príprava usmernení s praktickými návrhmi pre učiteľskú a žiacku/študentskú komunitu (obsah: čo sú KDK, pojem demokratickej kultúry, čo je/nie je prejav demokratickej kultúry, ako vytvoriť krátke video, ako používať on-line platformy na šírenie informácií, atď.).
 • Február – marec 2017
 1. Pilotné testovanie vzdelávacieho programu. Organizovanie vzdelávacích podujatí (v každom kraji SR jedno, spolu 8 x 1-dňové tréningy á 15 učiteľských a 15 žiackych účastníčok a účastníkov, spolu za kraj 30, spolu za SR: 240 ľudí).
 • Marec – máj 2017 (vzdelávacie podujatia v SR 19. – 28 apríla 2017)

4. Príprava žiackych/študentských videí na báze osvojenia si kompetencií pre demokratickú kultúru.  Autori a autorky sa zamerajú na praktické príklady toho, čo podľa nich je a čo nie je prejavom demokratickej kultúry (prioritne na vlastnej škole).

 • Apríl – jún 2017 (príprava videí v rozsahu 1-2 min. s termínom dodania do 31.5.2017; vyhodnotenie videí v júni 2017; vyhlásenie výsledkov v septembri 2017)

5. Príprava on-line platformy, utriedenie a publikovanie pripraveného materiálu.

 • Jún – september 2017

6. Koordinačné stretnutia zástupcov a zástupkýň partnerských štátov v priebehu realizácie projektu (podľa koordinátora projektu).

Partnerské krajiny

Andorra – pridružená krajina Chorvátsko – účastnícka krajina Gruzínsko – koordinátorská krajina Slovenská republika – účastnícka krajina

Inštitúcie/organizácie za SR:

 • Národný ústav celoživotného vzdelávania: koordinátor
 • Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv: podporovateľ (zabezpečí spoluprácu pri realizácii vzdelávacích aktivít projektu a ich udržateľnosť)
 • Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku: účastník (zabezpečí výskum, tvorbu vzdelávacieho/školiaceho/metodického materiálu a udržateľnosť aktivít projektu)
 • UNESCO katedra pre ľudskoprávne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave: účastník (odborná garancia výskumu a výstupov projektu)
 • Nezávislá platforma pre európsku dimenziu na školách: účastník (zabezpečí styk učiteľskej a žiackej/študentskej cieľovej skupiny) & TEUS, Učitelia a učiteľky pre Európsku úniu Slovensko: účastník (zabezpečí styk s učiteľskou a žiackou/študentskou cieľovou skupinou)
 • Academia Istropolitana Nova : účastník (organizačná a metodologická podpora)
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: podporovateľ

Ako sa zapojiť a čo treba sledovať:

V prípade vášho záujmu

 • vzdelávacie podujatia, ktoré sa budú konať 19. – 28 apríla 2017 (8 podujatí na 8 miestach; 1-dňové tréningy á 30 učiteľských a žiackych účastníčok a účastníkov) a sú príležitosťou pre osvojenie si kompetencií pre demokratickú kultúru a pre nadobudnutie praktických zručností pre nakrútenie videa (len žiacka časť);
 • nakrútenie videa a jeho zaslanie do súťaže (v termíne do 31.5.2017)

Sledujte pravidelne webové sídlo Národného ústavu celoživotného vzdelávania www.nuczv.sk alebo webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk. Výzva a pokyny pre nakrútenie videí budú zverejnené koncom februára alebo začiatkom marca 2017.

Inšpirácia pre prípravu videa

Minulý rok sa na báze spolupráce Olympiády ľudských práv (OĽP) a YFU Slovensko uskutočnila súťaž, pilotný ročník YFU video súťaže „Poď na Slovensko!“ – predstavenie našej krajiny rovesníkom ako miesta, ktoré stojí za to spoznať a ktoré nám má čo dať. Do súťaže sa mohli zapojiť účastníčky alebo účastníci OĽP (aktuálneho školského či krajského kola alebo bývalí účastníci) a natočiť na danú tému krátke video. Víťazom sa stal Richard N. Ch. Schindler.

Jeho víťazné video 

Informáciu poskytla Veronika Sadloňová, Národný ústav celoživotného vzdelávania

Diskusia