Na JOB EXPO 2016 minister pokrstil memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania

Krstom memoranda štartuje spolupráca medzi strategickým zamestnávateľom vo vodnom hospodárstve a strednými školami s celoslovenskou pôsobnosťou.

Na výstave JOB EXPO 2016 v Nitre pokrstili minister školstva Peter Plavčan, minister práce Ján Richter a  štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania, zdroj: MŠVVaŠ SR
Na výstave JOB EXPO 2016 v Nitre pokrstili minister školstva Peter Plavčan, minister práce Ján Richter a štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania, zdroj: MŠVVaŠ SR

NITRA - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ako správca vodných tokov a vodohospodárskych diel na celom území Slovenska, sa zúčastňuje na odbornom veľtrhu JOB EXPO 2016 s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. Dôvodom je potreba výchovy novej generácie kvalitných odborníkov, ktorých bude vodné hospodárstvo na Slovensku potrebovať v zvýšenej miere po roku 2020. Informovala o tom Martina Slušná z komunikačného odboru ministerstva školstva.

Počas prvého dňa odborného veľtrhu práce JOB EXPO 2016 podpísal generálny riaditeľ SVP, š.p. Marián Supek Memorandum o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávaní a uplatnení absolventov školy s dvoma vzdelávacími inštitúciami: Strednou odbornou školou technickou Košice  a  Súkromnou strednou odbornou školou Deutch – Slowakische Akademien a. s. Trebišov. Stalo sa tak za účasti „krstných otcov“ – ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a ministra životného prostredia Lázslóa Solymosa, ktorého na podujatí zastúpil štátny tajomník Boris Susko.

„V nasledujúcich rokoch, aj z hľadiska klimatických zmien a ich dosahu na našu krajinu, budeme potrebovať kvalitne pripravenú novú generáciu odborníkov, ktorí budú zabezpečovať ochranu vodných tokov, vodných nádrží a vodohospodárskych diel, zodpovedne s nimi hospodáriť, realizovať protipovodňové opatrenia na zabezpečenie ochrany občanov a ich majetku pred veľkou vodou, a tiež vedieť zadržiavať vodu v krajine“, povedal dnes počas krstu memoránd štátny tajomník MŽP Boris Susko.

„Náš podnik bude po roku 2020 potrebovať viac ako 80 vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a približne 150 kvalifikovaných stredoškolákov a v nasledujúcich rokoch ďalších absolventov stredných a vysokých škôl. Vzhľadom na našu celoslovenskú pôsobnosť vieme ponúknuť prácu kvalifikovaným pracovníkom aj v menej rozvinutých častiach Slovenska. V dôsledku dôchodkového veku sa mladí uplatnia aj v robotníckych profesiách“, povedal po podpise Memoranda generálny riaditeľ SVP, š.p., Marián Supek.

Generačná výmena sa postupne odrazí aj v rôznych pracovných pozíciách. Mladí budú môcť po maturite pracovať v SVP ako úsekoví technici, technici merania a regulácie vo vodnom hospodárstve (zabezpečujú fungovanie prevádzky vodohospodárskych zariadení, výpustných zariadení, hrádzí, čerpacích staníc, vodných elektrární, kompresorov, hydraulických systémov, signalizačných a regulačných zariadení atď.), hrádzni resp. hatiari (zabezpečujú prevádzku, údržbu a opravu vodných diel a vodohospodárskych zariadení), technici pre správu vodného toku (vykonávajú odborné práce pri správe, prevádzke a údržbe vodných tokov a zabezpečujú starostlivosť o kvalitu vôd a životné prostredie v určenom povodí), technici ochrany vodných zdrojov (zabezpečujú a vykonávajú kontrolu stavu ochranných pásiem vodárenských zdrojov, vyhodnocujú účinnosť vodoprávne stanovených opatrení na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody), technici kontroly pitných vôd, odpadových vôd, povrchových vôd, chemickí technici, referenti a pod.

Podpora študijných odborov s perspektívou budúceho zamestnania je v záujme rezortu školstva. Je potrebnépodporovať tie študijné odbory, pri ktorých dôjde k užšiemu prepojeniu zamestnávateľov a stredných odborných škôl v celom systéme odborného vzdelávania a prípravy. Aj v oblasti vysokých škôl, ministerstvo školstva podporuje vybrané študijné odbory formou motivačného štipendia. K takým patria i odbory Vodné hospodárstvo a Vodné stavby. Teší ma, že o túto novú generáciu odborníkov bude na trhu práce záujem“, podporil budúcich študentov minister školstva Peter Plavčan.

„Som veľmi rád, že absolventi nového odboru budú pripravovaní pre reálny pracovný trh a nie pre úrady práce. Želám obom školám a vodohospodárskemu podniku úspešnú spoluprácu“, povedal novinárom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter po pokrstení memoránd vodou.

Memorandum medzi SVP a strednými školami s celoslovenskou pôsobnosťou súvisí s novým  študijným odborom (ŠO) Technik vodár, vodohospodár, na ktorý začnú obe školy na Východe Slovenska prijímať prvých študentov už ktorý od nového školského roka 2016/2017.

Memorandum vytvorí platformu na výmenu odborných skúseností a vedomostí na úrovni pedagógov a vodohospodárov SVP ako aj na praktické cvičenia pre žiakov 3. a 4. ročníkov SŠ. Absolventi SŠ budú môcť po absolvovaní nového maturitného odboru pracovať napr. ako technici merania a regulácie, ochrany vodných zdrojov, prevádzky kanalizácií a čističiek odpadových vôd, špecialisti kontroly kvality vôd, technickí špecialisti vodárenských koncepcií, dispečeri krízového riadenia a manažéri.

Diskusia