Bezplatné školenia pre učiteľov ZŠ pokračujú už v marci 2017

Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva všetkých učiteľov základných škôl aj osemročných gymnázií na bezplatné školenia. Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základných škôl a rozvoj pozitívneho vzťahu k prírodným vedám na druhom stupni základných škôl a osemročných gymnázií – budú predmetom tohtoročných bezplatných školení.

Zdroj: Raabe
Zdroj: Raabe

BRATISLAVA - Celoslovenskú roadshow bezplatných školení pre pedagógov základných škôl organizuje RAABE už po druhýkrát (prvá séria sa uskutočnila v auguste 2016). V termíne od 13. do 17. marca 2017 sa tentokrát budú konať školenia v piatich mestách Slovenska: V  Košiciach, Ružomberku, Banskej Bystrici, Trnave a v Bratislave.

Školenie pre 1. stupeň ZŠ – Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú? 2

„Roadshow chceme upozorniť na potrebu rozvoja čítania s porozumením na 1. stupni ZŠ a tiež dôležitosť čítania pre praktický život. Úvod školení bude venovaný aktuálnym výsledkom celoslovenského i medzinárodného testovania čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl, ktoré sa uskutočnili v roku 2016. Účastníkom školení priblížime úlohy, materiály a metódy na rozvíjanie rôznych čitateľských stratégií a prírodovednej gramotnosti. Na školení predstavíme učiteľom aj praktické ukážky práce s textom a pracovnými listami/testami, ktoré môžu učitelia realizovať vo vyučovacom procese a tiež príklady, ako naučiť žiakov pracovať s textom pomocou tzv. "textového detektíva", grafického záznamu textu (pojmová mapa, diagram), poznámok na okraji strany a ďalších užitočných stratégií," predstavila zameranie roadshow pre učiteľov 1. stupňa ZŠ Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

V praktickej časti nebude chýbať prezentácia konkrétnych príkladov rozvíjania čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry s pomocou zbierky testov zo slovenského jazyka a literatúry Testovanie 5. „Tieto pracovné zošity sú navrhnuté tak, aby obsahovali úlohy z jazykovej, komunikačnej aj literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete. Pracovné zošity slúžia ako pomôcka na overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných na 1. stupni ZŠ, precvičenie čítania s porozumením, zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov, ale aj osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5," povedala lektorka marcových RAABE školení Mgr. Libuša Bednáriková.

Kto je Mgr. Libuša Bednáriková

V roku 2009 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná a etická výchova na viacerých školách v Bratislave (SPŠE Karola Adlera, ZŠ Karloveská 61, QSI, International School of Bratislava). Od júna 2014 pôsobí na Gymnáziu Grösslingova 18 v Bratislave ako učiteľka slovenského jazyka a anglického jazyka. Od roku 2013 spolupracuje s RAABE pri tvorbe testov a pracovných listov zo slovenského jazyka.

Školenie pre 2. stupeň ZŠ – Máme radi prírodné vedy 2

„V rámci bezplatných školení pre učiteľky druhého stupňa ZŠ predstavíme učiteľom ukážky konkrétnych praktických aktivít z obsahu ôsmackej fyziky z tematickej oblasti Svetlo (Optika) s medzipredmetovým spracovaním, ktoré spestria vyučovací proces a uľahčia pochopenie preberaného učiva u žiakov. Zameriame sa aj na praktické aktivity v predmete biológia z témy Absorbcia svetla, v rámci ktorej žiaci skúmajú absorpciu svetla rastlinným farbivom chlorofylom, a spájajú tak poznatky o fyzikálnych vlastnostiach svetla s jedným z najdôležitejších procesov v živej prírode – fotosyntézou. Okrem praktických príkladov z koncepcie prírodovedného vzdelávania vychádzajúcej z pedagogického konštruktivizmu s dôrazom na empirický model poznávania v predmetoch fyzika a biológia sa učiteľom pokúsime predstaviť "iný" prístup k výučbe fyziky na základných školách – na sérii experimentov zameraných na skúmanie vlastností svetla,“ priblížila svoje zámery lektorka školení, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Kto je doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

Učitelia sa môžu na obe roadshow prihlasovať bezplatne TU.

Diskusia