Hovoriace knihy

Edukačný portál pre európskych učiteľov

Prebiehajúce  zmeny vo vzdelávaní  kladú zvýšené nároky na prípravu  učiteľov, preto Európska komisia podporila vytvorenie edukačného portálu ConsumerClassroom. Edukačný portál www.consumerclassroom.eu je určený na prierezovévzdelávanie a jeho cieľom je uľahčiť prácu učiteľom ponukou učebných zdrojov zozbieraných  zo všetkých  krajín Európskej únie.V ponuke nájdu hotové učebné zdroje pre spotrebiteľskú výchovu finančnú gramotnosť, mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu a ďalšie prierezové témy.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

PREŠOV - Nebývalý nárast informácií a nástup informačno-komunikačných technológii vyvolávajú  zmeny vo vzdelávaní, ktoré sa prejavujú  nevyhnutnosťou prejsť  od predmetového vyučovania k vzdelávacím oblastiam,  prierezovým témam a  digitalizácii  vzdelávania. Prierezové vzdelávanie sa stáva významným prostriedkom k dosiahnutiu vzdelávacích  cieľovškôl v 21.storočí.

Láme bariéry medzi tradičným predmetovým vyučovaním, prekonáva ich  izolovanosť a umožňuje komplexnejšie prepojenie  obsahu  s reálnym svetom.  Zároveň intenzívnejšie motivuje   žiakov, ale premieta do zvýšenej náročnosti na prípravu učiteľov. Práca  učiteľa je náročná,  vyžaduje znalosti z mnohých vedeckých odborov. Učiteľ je projektant  a koordinátor vyučovania,  manažuje  seba a žiakov, musí zvládnuť moderné informačno-komunikačné technológie.  V školách dneška  užučiteľ nevystačí s učebnicou,  a ani nie možné od neho očakávať,  že si všetky učebné zdroje bude  pripravovať  sám.

Po prvé,  tvorba učebných zdrojov nie  jednoduchá, vyžaduje prax a skúsenosti. Po druhé, informačno-komunikačné technológie prinášajú nebývalé možnosti čerpať z učebných zdrojov prostredníctvom internetu. Európska komisia podporila vytvorenie edukačného portáluConsumerClassroom(v preklade „Spotrebiteľská učebňa“), ktorýprinášazaujímavé učebné zdroje  v multimediálnej forme ( textové  a obrazové  publikácie, animácie, zvuky, videá,atď). Učebné zdroje sú určené učiteľom žiakov vo veku 12-18 rokov a ich využívanie podporuje rozvoj  kľúčových kompetencií žiakov.  Európska komisia definuje potrebu nadobudnúť kľúčové kompetencie ako základný aspekt procesu celoživotného vzdelávania. Dokument Európa 2020 obsahuje výzvu na posilnenie prierezových prístupov (cross - curriculum),  ako novej úlohy vo vzdelávaní. Školské kurikulum a vzdelávacie stratégie  majú umožniť  žiakom rozvíjať   vlastné kompetencie učiť sa v meniacom sa prostredí, posilniť nezávislosť, autonómiu a zodpovednosť žiakov za učenie. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií sa odporúča využívať aktívne učiacie stratégie a prierezový prístup, aby sa doplnilo predmetovo orientované vyučovanie a poskytol čas a priestor na lepšie zameranie učenia sa žiakov.                                                                                                                      

Edukačný portál ConsumerClassroom obsahuje   učebné zdroje pre  prierezové témy ako sú Ekonomické štúdie, Umenie, Biológia, Dráma, Jazyky, Občianska náuka, Výživa a stravovanie, Spotrebiteľské štúdie, Starostlivosť o deti, Starostlivosť o zákazníka, Udržateľná spotreba, Recyklovaná ekonomika, Finančná a gramotnosť, Mediálna gramotnosť,  Energetická efektívnosť, Digitálna gramotnosť a iné aktuálne témy. Obsah edukačného portálu je dostupný učiteľom pre dvadsaťjeden európskych  jazykov, slovenská verzia má adresu :http://www.consumerclassroom.eu/sk/node.  Horný panel edukačného  portálu Consumer Classroom má tri časti : Zdroje, Spolupracovať a Moje nástroje.

V časti Zdroje sa nachádzajú  témy, ktoré sa nekryjú s názvami predmetov  na slovenských školách (Umenie, Biológia, Ekonomické štúdie, Stravovanie, Starostlivosť o deti, Občianska náuka, Spotrebiteľské štúdie, Starostlivosť o zákazníka, CSPE - Občianske, sociálne a politické vzdelávanie, Dráma, Ekonomika, Jazyky), ale poskytujú základnú orientáciu na vyhľadávanie. V časti Spolupracovať je priestor určený  komunikáciiučiteľov s ostatnými užívateľmi a na prípravu medziškolských projektov. Zverejnené  učebné zdroje sa dajú ľahko vyhľadávať  podľa kritérií:  Predmety, Téma, Pôvod (krajina), Formát, Jazyk, Vek (12-15-18 rokov), Vytvorené, Aktualizované, Cena.V časti Moje nástroje nájdu  učitelia  nástroje  na osobné používanie a uchovávanie, či zdieľanie vlastných učebných materiálov.Edukačný portál slúži pasívnym užívateľom, ale aj aktívnym učiteľom, ktorých povzbudzuje, aby vytvárali, prípadne zverejňovali vlastné učebné zdroje. Pre vytváranie zdrojov a zaradenie do databázy učiteľov je potrebné, aby si učitelia vytvorili vlastné  konto.  

Zverejnené učebné zdroje  sú  výsledkom  pátrania po najlepších učebných zdrojoch v Európskej únii, nie sú staršie ako 5 -7 rokov a vytvorili ich   najmä  učitelia. Slovenskí učitelia by sa nemali báť využívať aj inojazyčné učebné zdroje. Stačia im k tomu  minimálne  základy jedného  zo svetových jazykov a univerzálny,  čoraz dokonalejšíprekladač Google. Na portáli sa stretáva komunita viac ako 15 000 pasívnych a aktívnych užívateľov, najmä  učiteľov,  ktorí sa  učia a využívajú skúseností tvorivých učiteľov z celej Európskej únie, adaptujú  alebo vytvárajú vlastné   vyučovacie  hodiny  a neboja sa experimentovať, motivovať  a aktivizovať žiakov aj prostredníctvom prierezového vzdelávania.

 Autor: Božena Stašenková, RP MPC prešov

Diskusia