Edukačný portál pre európskych učiteľov

Prebiehajúce  zmeny vo vzdelávaní  kladú zvýšené nároky na prípravu  učiteľov, preto Európska komisia podporila vytvorenie edukačného portálu ConsumerClassroom. Edukačný portál www.consumerclassroom.eu je určený na prierezovévzdelávanie a jeho cieľom je uľahčiť prácu učiteľom ponukou učebných zdrojov zozbieraných  zo všetkých  krajín Európskej únie.V ponuke nájdu hotové učebné zdroje pre spotrebiteľskú výchovu finančnú gramotnosť, mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu a ďalšie prierezové témy.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

PREŠOV - Nebývalý nárast informácií a nástup informačno-komunikačných technológii vyvolávajú  zmeny vo vzdelávaní, ktoré sa prejavujú  nevyhnutnosťou prejsť  od predmetového vyučovania k vzdelávacím oblastiam,  prierezovým témam a  digitalizácii  vzdelávania. Prierezové vzdelávanie sa stáva významným prostriedkom k dosiahnutiu vzdelávacích  cieľovškôl v 21.storočí.

Láme bariéry medzi tradičným predmetovým vyučovaním, prekonáva ich  izolovanosť a umožňuje komplexnejšie prepojenie  obsahu  s reálnym svetom.  Zároveň intenzívnejšie motivuje   žiakov, ale premieta do zvýšenej náročnosti na prípravu učiteľov. Práca  učiteľa je náročná,  vyžaduje znalosti z mnohých vedeckých odborov. Učiteľ je projektant  a koordinátor vyučovania,  manažuje  seba a žiakov, musí zvládnuť moderné informačno-komunikačné technológie.  V školách dneška  užučiteľ nevystačí s učebnicou,  a ani nie možné od neho očakávať,  že si všetky učebné zdroje bude  pripravovať  sám.

Po prvé,  tvorba učebných zdrojov nie  jednoduchá, vyžaduje prax a skúsenosti. Po druhé, informačno-komunikačné technológie prinášajú nebývalé možnosti čerpať z učebných zdrojov prostredníctvom internetu. Európska komisia podporila vytvorenie edukačného portáluConsumerClassroom(v preklade „Spotrebiteľská učebňa“), ktorýprinášazaujímavé učebné zdroje  v multimediálnej forme ( textové  a obrazové  publikácie, animácie, zvuky, videá,atď). Učebné zdroje sú určené učiteľom žiakov vo veku 12-18 rokov a ich využívanie podporuje rozvoj  kľúčových kompetencií žiakov.  Európska komisia definuje potrebu nadobudnúť kľúčové kompetencie ako základný aspekt procesu celoživotného vzdelávania. Dokument Európa 2020 obsahuje výzvu na posilnenie prierezových prístupov (cross - curriculum),  ako novej úlohy vo vzdelávaní. Školské kurikulum a vzdelávacie stratégie  majú umožniť  žiakom rozvíjať   vlastné kompetencie učiť sa v meniacom sa prostredí, posilniť nezávislosť, autonómiu a zodpovednosť žiakov za učenie. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií sa odporúča využívať aktívne učiacie stratégie a prierezový prístup, aby sa doplnilo predmetovo orientované vyučovanie a poskytol čas a priestor na lepšie zameranie učenia sa žiakov.                                                                                                                      

Edukačný portál ConsumerClassroom obsahuje   učebné zdroje pre  prierezové témy ako sú Ekonomické štúdie, Umenie, Biológia, Dráma, Jazyky, Občianska náuka, Výživa a stravovanie, Spotrebiteľské štúdie, Starostlivosť o deti, Starostlivosť o zákazníka, Udržateľná spotreba, Recyklovaná ekonomika, Finančná a gramotnosť, Mediálna gramotnosť,  Energetická efektívnosť, Digitálna gramotnosť a iné aktuálne témy. Obsah edukačného portálu je dostupný učiteľom pre dvadsaťjeden európskych  jazykov, slovenská verzia má adresu :http://www.consumerclassroom.eu/sk/node.  Horný panel edukačného  portálu Consumer Classroom má tri časti : Zdroje, Spolupracovať a Moje nástroje.

V časti Zdroje sa nachádzajú  témy, ktoré sa nekryjú s názvami predmetov  na slovenských školách (Umenie, Biológia, Ekonomické štúdie, Stravovanie, Starostlivosť o deti, Občianska náuka, Spotrebiteľské štúdie, Starostlivosť o zákazníka, CSPE - Občianske, sociálne a politické vzdelávanie, Dráma, Ekonomika, Jazyky), ale poskytujú základnú orientáciu na vyhľadávanie. V časti Spolupracovať je priestor určený  komunikáciiučiteľov s ostatnými užívateľmi a na prípravu medziškolských projektov. Zverejnené  učebné zdroje sa dajú ľahko vyhľadávať  podľa kritérií:  Predmety, Téma, Pôvod (krajina), Formát, Jazyk, Vek (12-15-18 rokov), Vytvorené, Aktualizované, Cena.V časti Moje nástroje nájdu  učitelia  nástroje  na osobné používanie a uchovávanie, či zdieľanie vlastných učebných materiálov.Edukačný portál slúži pasívnym užívateľom, ale aj aktívnym učiteľom, ktorých povzbudzuje, aby vytvárali, prípadne zverejňovali vlastné učebné zdroje. Pre vytváranie zdrojov a zaradenie do databázy učiteľov je potrebné, aby si učitelia vytvorili vlastné  konto.  

Zverejnené učebné zdroje  sú  výsledkom  pátrania po najlepších učebných zdrojoch v Európskej únii, nie sú staršie ako 5 -7 rokov a vytvorili ich   najmä  učitelia. Slovenskí učitelia by sa nemali báť využívať aj inojazyčné učebné zdroje. Stačia im k tomu  minimálne  základy jedného  zo svetových jazykov a univerzálny,  čoraz dokonalejšíprekladač Google. Na portáli sa stretáva komunita viac ako 15 000 pasívnych a aktívnych užívateľov, najmä  učiteľov,  ktorí sa  učia a využívajú skúseností tvorivých učiteľov z celej Európskej únie, adaptujú  alebo vytvárajú vlastné   vyučovacie  hodiny  a neboja sa experimentovať, motivovať  a aktivizovať žiakov aj prostredníctvom prierezového vzdelávania.

 Autor: Božena Stašenková, RP MPC prešov

Diskusia