EXPOLEDU – Štartuje nové súvislé vzdelávanie pre pedagógov

Zaujímajú vás aktuálne metodicko-didaktické trendy vo vašej vzdelávacej oblasti? Hľadáte inšpiráciu na cvičenia, aktivity a experimenty? Chceli by ste sa zlepšiť v riadení vyučovacej hodiny? Ak áno, zbystriť by mali pozornosť najmä učitelia prírodovedných predmetov.

Zdroj: Raabe
Zdroj: Raabe

BRATISLAVA - Neustále vzdelávanie sa vo svojom odbore je nevyhnutným predpokladom úspešného a efektívneho vykonávania svojej práce. Školstvo nie je výnimkou... Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA sa preto rozhodlo napomôcť pedagógom základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl v získavaní teoretických aj praktických poznatkov a od februára 2017 organizuje súvislé vzdelávanie pedagógov s názvom EXPOLEDU.

Čo je to EXPOLEDU?

EXPOLEDU je forma súvislého vzdelávania, ktoré organizuje vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Vzdelávanie vo forme nadväzujúcich seminárov je naplánované na celý rok 2017. Je zamerané na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda – t. z., že pedagógovia sa môžu prihlásiť na semináre z biológie, chémie a fyziky. Semináre budú prebiehať v troch mestách – v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave, pričom lektorky budú účastníkov seminárov viesť od metodicko-didaktických trendov až k praktickým ukážkam experimentov, ktoré môžu vykonávať priamo so žiakmi na vyučovacích hodinách. V každom z uvedených miest sa uskutočnia tri semináre, na ktoré sa bude dať postupne počas roka prihlasovať na webovej stránke vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

„Veľmi nás teší, že sa nám podarilo pre pedagógov zorganizovať takéto časovo aj obsahovo rozsiahle vzdelávanie. Nová forma vzdelávania v podobe bezplatných seminárov nie je len prejavom našej spolupatričnosti k školskému sektoru a záujmu vydavateľstva o spoluprácu so školami a pedagógmi pri zefektívňovaní výučby na Slovensku, ale aj vyjadrením vďaky a úcty k pedagógom, ktorí sa starajú o rozvoj vzdelania, výchovy a prírodovednej gramotnosti slovenských žiakov,“ vyjadrila sa na margo EXPOLEDU – súvislého vzdelávania – JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Čo EXPOLEDU pedagógom ponúka?

  • Teoretické aj praktické poznatky od lektoriek, ktoré sú odborníčky na danú vzdelávaciu oblasť,
  • informácie o súčasných metodicko-didaktických trendoch vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda,
  • námety a návody na praktické pokusy na hodinách,
  • prezentácie zaujímavých experimentov,
  • ukážky učebných materiálov, ktoré napomáhajú pri výučbe učiteľom aj žiakom,
  • predstavenie vynoveného komunitného portálu pre učiteľov Školský portál, ktorý obsahuje množstvo benefitov pre učiteľov. 

Súvislé vzdelávanie prináša viac

Semináre sú určené pre všetkých pedagógov, ktorí sa zaujímajú o aktuálne metodicko-didaktické trendy vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, hľadajú námety na aktivity a majú záujem zistiť, ako efektívne riadiť vyučovaciu hodinu prírodovedného predmetu. Jednotlivé semináre budú trvať vždy tri hodiny a viesť ich budú lektorky, ktoré sú odborníčky na biológiu, chémiu, resp. fyziku.

Semináre z biológie povedie PaedDr. Mária Uhereková, PhD., ktorá dlhé roky pôsobila ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, v školskej inšpekcii vo viacerých funkčných a riadiacich pozíciách a súčasne v Slovenskej komisii Biologickej olympiády ako autorka a vedúca autorského kolektívu. Už 20 rokov sa venuje publikačnej činnosti ako autorka základných pedagogických dokumentov a učebných textov pre vyučovanie prírodopisu a biológie v ZŠ, odborných článkov v oblasti inovácie a vyučovania prírodopisu a biológie v ZŠ.

Semináre z chémie budú prebiehať pod taktovkou doc. RNDr. Márie Ganajovej, CSc., vysokoškolskej učiteľky, docentky v odbore Teória vyučovania chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorá je vedúcou oddelenia Didaktiky chémie, garantkou študijného programu Učiteľstvo chémie v kombinácii v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov. V chemických seminároch ju bude alternovať RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka správnej rady Združenia učiteľov chémie (ZUCH) a šéfredaktorka časopisu Dnešná škola – človek a príroda, autorka a spoluautorka učebníc chémie pre ZŠ a zodpovedajúce ročníky gymnázií s osemročným štúdiom.

Semináre z fyziky povedie doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD., ktorá pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov.

„Touto formou vzdelávania by sme chceli pedagógom poskytnúť viac ako prinášajú len jednorazové školenia. Bezplatné semináre postupne poskytnú metodológiu a súčasné trendy vo výučbe prírodovedných predmetov, teoretické poznatky, námety na experimenty, ale aj praktické ukážky aktivít, ktorými by sme radi ešte viac motivovali pedagógov k ich náročnej práci,“ dodala JUDr. Monika Fegyveres Oravská.

EXPOLEDU začína už vo februári

Súvislé vzdelávanie EXPOLEDU bude prebiehať vždy koncom mesiaca v jednotlivých mestách nasledovne:

  • Košice: február, máj, október,
  • Banská Bystrica: marec, jún, november,
  • Bratislava: apríl, september, december.

Prihlasovanie bude otvorené vždy len do mesta, v ktorom sa budú konať najbližšie semináre. Aktuálne sa môžu učitelia prihlásiť na semináre do Košíc, ktoré sa budú konať v jednotlivé dni od 20. 2. 2017 do 22. 2. 2017. Každý deň konania semináru si môžu učitelia vybrať medzi seminárom, ktorý začína ráno (8:30 hod.) alebo poobede (13:30 hod.). Jednotlivé semináre trvajú 3 hodiny a sú úplne zadarmo. Všetky podstatné informácie o seminároch aj s prihláškou nájdu učitelia na stránke www.expolpedagogika.sk

Informovala o tom Nataša Navrátilová, RAABE.

 

Diskusia