Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
23.01.2021 10:07

Človek v ohrození predstavuje príručku globálneho vzdelávania v predmete matematika

Nová príručka globálneho vzdelávania prepája učivo matematiky so životmi ľudí na druhej strane sveta. Deťom tak ukazuje, že matematické úlohy nemusia byť nuda a dajú sa využiť v bežnom živote. Pre učiteľov a učiteľky je k dispozícii zadarmo 1000 výtlačkov. Objednávať do svojich tried si ich môžu v tlačenej aj v elektronickej podobe na tomto odkaze.

Prečo táto príručka matematiky vznikla?
„Túto príručku sme vytvorili pre všetkých, ktorí rovnako ako my veria, že úlohou školy nie je iba vzdelávať, ale aj formovať postoje a viesť mladých ľudí k tomu, aby boli citliví voči výzvam, s ktorými sa pasuje ľudstvo 21. storočia," prezrádzajú svoju motiváciu autori príručky, ktorými sú učitelia a učiteľky z celého Slovenska.

V matematike vidia viac ako len rovnice a premenné. Hoci si uvedomujú, že nepatrí k najobľúbenejším predmetom, jej populárnosť sa snažia zvýšiť prepojením na praktické využite v živote a modelovaním reálnych situácií. Namiesto memorovania vzorcov siahajú po interaktivite a skupinových diskusiách. Uvedomujú si, že hľadaním logických súvislostí a prebúdzaním zvedavosti v deťoch proces učenia výrazne spríjemňujú. „Večná povaha matematických právd nás vedie k pokušeniu, aby sme učili matematiku tak trochu odťažito, neberúc do úvahy kontext premenlivej dočasnosti doby, v ktorej práve žijeme. Paradoxne tak o predmete, ktorý skúma najhlbšiu povahu sveta okolo nás, potom žiaci a žiačky oprávnene hovoria, že je odtrhnutý od reality," otvorene pomenúvajú nástrahy klasického učenia autori a autorky.

Čo v príručke nájdete?
Témy sú rôznorodé, spája ich ale jedno – snaha príručky reagovať na nedostatočnú systematickú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Príručka by sa dala nazvať kuchárskou knihou pre učiteľov. Poskytuje im návod, ako na hodiny prinášať témy, ktoré odrážajú realitu 21. storočia. Veľkým benefitom príručiek je, že sú priamo prepojené s učivom matematiky, vďaka čomu ich učitelia môžu bez väčších komplikácií začleniť do svojich hodín.

Vybrali sme pre vás štyri ukážkové aktivity:
1. „Matematika zdravia": žiaci simulujú rôzne scenáre šírenia chorôb, vrátane scenára, v ktorom sa využíva vakcinácia. Diskusia o prevencii šírenia epidémie a kolektívnej imunite je spojená s precvičovaním kombinatoriky a pravdepodobnosti.
2. „Práca, čo sa nevypláca": diskusia o nerovnakom ohodnotení žien a mužov je prepojená s úlohami na výpočet priemeru, modusu a mediánu. K scitlivovaniu žiakov v téme rodovej rovnosti sa vďaka praktickým úlohám pridáva aj práca s finančnou gramotnosťou.
3. „Podľa čísel spoznáš kultúru": žiaci analyzujú vlastnú kultúru a zároveň objavujú kultúrnu rozmanitosť sveta. Hľadaním kultúrnych rozdielov vo svete zisťujú, že palec hore nemusí mať v každej krajine rovnaký význam. Popri tom si precvičujú desiatkovú sústavu a konverzie medzi číselnými systémami.
4. „Môj stan môj hrad": aké je to rozdeľovať humanitárnu pomoc? Úlohou žiakov je prostredníctvom počítania geometrických tvarov analyzovať, či stany pre utečencov spĺňajú štandardy humanitárnej pomoci. Popri diskusii o význame humanitárnej pomoci využívajú vzorce na výpočet objemu a povrchu hranatých telies.

Príručka Globálne vzdelávanie v predmete matematika vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.

Súvisiace články

18.12.2017 15:30

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného programu Európskej únie a Rady Európy „D...
20.10.2017 06:00

Predpovedali, že zničí svet

Ľavá ruka Boha je skvelý príbeh, má originálny námet a majstrovské rozprávačstvo, ktoré nenechá čitateľov vydýchnuť, kým neobrátia poslednú stránku. Teraz vyšla celá trilógia v jednej knihe. Tri knihy v jednej za super cenu. Z...