Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
04.10.2019 12:00

Držím ti miesto – analýza kapacít materských škôl

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84% 5-ročných detí. Po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnosti „migrácie škôlkarov“ do najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov, bude na Slovensku chýbať minimálne 1460 miest, čím sa docieli približne 97,5 % pokrytie miest pre 5-ročné deti. Aj tieto závery vyplynuli z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) MŠVVaŠ SR, ktoré boli včera predstavené na tlačovej konferencii.

Analýza existujúcich kapacít ukazuje, že voľné kapacity v materských školách dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 % 5-ročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré dnes materské školy navštevujú. Vďaka európskym fondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta a tak by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať najviac 96,9 % 5-ročných detí.

Pre plnú zaškolenosť 5-ročných bude nutné dobudovať ďalších minimálne 1 828 miest. Po zohľadnení migrácie detí z obcí bez materskej školy do najbližších troch obcí s materskou školou sa podarí zaškoliť ďalších 368 detí.

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 % 5-ročných detí. Z toho vyplýva, že mimo materských škôl bolo 9 601 detí. Najnižší podiel 5-ročných detí navštevujúcich materské školy bol v okresoch Košického kraja: Gelnica (58,0 %), Michalovce (59,9 %), Spišská Nová Ves (62,6 %), Košice – okolie (64,3 %) a Trebišov (65,2 %). Naopak, najvyšší podiel bol v okresoch Žilinského kraja: Námestovo (94,2 %), Kysucké Nové Mesto (94,0 %), Bytča (93,9 %) a Dolný Kubín (93,6 %). Vysoký podiel detí v materských školách bol aj v okrese Púchov v Trenčianskom kraji (94,0 %).

Aktuálne voľné kapacity

Celková kapacita v MŠ, ktorá vyplýva z rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva („hygienických predpisov"), je 175 021 miest. Po súlade so školským zákonom sa kapacita materských škôl pohybuje od 162 667 do 171 168 miest. Ak odčítame aktuálny počet detí v MŠ a zohľadníme vekovú štruktúru detí v obciach, voľná kapacita pre 5-ročných sa pohybuje od 2 411 do 4 086 miest. V prípade, že v absolútnej miere zohľadníme „hygienickú kapacitu", najvyššia voľná kapacita pre 5-ročných je 4 479 miest.

Zohľadnenie miest vytvorených vďaka európskym fondom

Vďaka európskym fondom sa plánuje vybudovanie miest pre ďalších 3 314 5-ročných detí, ktoré nenavštevujú materskú školu. V súčasnosti sa kapacity v MŠ vytvárajú z dvoch projektov financovaných z európskych prostriedkov. Z prostriedkov OP Ľudské zdroje je zazmluvnených 4 216 nových miest v MŠ a z prostriedkov IROP 6 931 miest v MŠ. Z týchto 11 147 miest môže byť podľa našich odhadov práve 5-ročnými deťmi obsadených 3 314 miest. Po zohľadnení aktuálnych voľných kapacít a zazmluvnených miest z európskych fondov sa teda počet chýbajúcich miest nevyhnutných na plnú zaškolenosť 5-ročných detí pohybuje medzi 3 746 a 4 843.

V prípade, že v absolútnej miere zohľadníme „hygienickú kapacitu", počet chýbajúcich miest nevyhnutných na plnú zaškolenosť 5-ročných je minimálne 3 499 miest (graf č. 2).

Popis


V rámci týchto dvoch európskych fondov existujú zdroje na vytvorenie ďalších 5 619 miest. V súčasnosti je totiž zazmluvnených približne 70 % prostriedkov. Predpokladáme, že obsadenosť týchto potenciálnych miest 5-ročnými bude tak ako doteraz približne tretina, čo predstavuje 1 670 miest. Ak by sa všetky voľné prostriedky z vyššie uvedených európskych zdrojov použili na dobudovanie chýbajúcich kapacít MŠ, tak by počet chýbajúcich miest pre 5-ročných poklesol na 3 172. Za takýchto okolností by podiel 5-ročných detí, ktoré navštevujú MŠ, dosiahol úroveň 94,6 %.

Ak zohľadníme hornú hranicu „hygienickej kapacity" materských škôl, ide o 1828 5-ročných detí bez miesta v materskej škole, čo by predstavovalo podiel 5-ročných detí navštevujúcich MŠ 96,9 %.

 

Obrázok od Esi Grünhagen z Pixabay 

Najvyšší počet miest, ktoré treba vybudovať na plnú zaškolenosť 5-ročných detí sa po zohľadnení voľných kapacít v MŠ a vybudovaní všetkých aktuálne zazmluvnených kapacít z európskych fondov očakáva v okrese Michalovce (366 miest), Trebišov (307 miest) a Košice-okolie (301 miest).

Náročná situácia nastáva v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu materskú školu, nemajú zazmluvnené prostriedky z európskych fondov a zároveň v nich majú pobyt 5-ročné deti, ktoré nenavštevujú materskú školu. Takýchto obcí existuje 267 a spolu ide o 600 5-ročných detí, ktoré nenavštevujú materskú školu. V týchto obciach sú v zásade dostupné dve alternatívy: dochádzanie do MŠ mimo obce pobytu alebo budovanie novej MŠ.

Z analýzy vyplýva, že ak by deti dochádzali do najbližšej obce s materskou školou s voľnou kapacitou, zaškoliť by sa mohlo 213 z nich. Tým by bolo možné umiestniť do materských škôl všetky 5-ročné deti v 111 obciach. Zostalo by teda 387 nezaškolených 5-ročných detí, pre ktoré by najbližšia obec s materskou školou nemala dostatočnú voľnú kapacitu.

V prípade zohľadnenia troch najbližších obcí by sa z pôvodných 600 nezaškolených 5-ročných mohlo umiestniť 368 detí. Zostalo by teda 232 nezaškolených detí, čím sa docieli približne 97,5% pokrytie miest pre 5-ročné deti.

Materiál - Analýza kapacít materských škôl pre 5-ročné deti

 

Photo by Nicole Honeywill on Unsplash

27. júna 2019 Národná rada SR schválila novela školského zákona, ktorá ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie v 5. roku veku dieťaťa. Jedným z nevyhnutných predpokladov úspešnej implementácie opatrenia sú dostatočné kapacity materských škôl.

Prezentovaná analýza ako prvá zohľadňuje voľné kapacity a potrebu dodatočných kapacít na úrovni obcí, kde má dieťa uvedený pobyt. Analýza teda berie do úvahy, kde sa nachádzajú deti, ktoré nenavštevujú materské školy a či je voľná kapacita pre nich dostupná. Vďaka tomu prezentujeme relatívne presné údaje o potrebe dobudovania kapacít pre plnú zaškolenosť 5-ročných detí v jednotlivých častiach Slovenska. V tomto štádiu sa nezaoberáme komplexnejšou problematikou celkového nedostatku kapacít pre všetky deti od 3 rokov.

V roku 1993 pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky existovalo 3482 materských škôl. Pri prechode kompetencií na mestá a obce bolo odovzdaných 3210 materských škôl do originálnych kompetencií zriaďovateľov. K roku 2016 rezort školstva eviduje len 2959 materských škôl. Rozdiel medzi rokom 1993 a 2016 tvorí 612 materských škôl, čo je 17,58%, medzi rokmi 2003 a 2016 je 251 budova materských škôl.

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

20.04.2017 13:11

Prečo byť smutný, keď môžeš byť šťastný?

Poppy je dievča, ktoré vstáva skoro ráno, aby videlo východ slnka. Dievča, ktoré v každom hľadá niečo dobré. Dievča, ktoré nadchne obyčajná pieseň, a dokáže v daždi prestáť aj hodiny, len aby zazrelo dúhu. Prečo byť smutný, keď...
06.11.2017 09:27

Učitelia rómskych detí pokračujú v inovatívnom vzdelávaní

BRATISLAVA - Školský pedagogický ústav pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Ako agentúru SITA informovalo...
13.11.2017 17:55

Literatúra: Klasický filológ Július Špaňár sa narodil pred 100 rokmi

Veľká Maňa/Bratislava 11. novembra (TASR) – Popredný klasický filológ a prekladateľ Július Špaňár sa venoval antickej filozofii a prekladom diel antických spisovateľov a filozofov. Narodil sa 12. novembra 1917 vo Veľkej Mani. V...