Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.04.2018 10:16

Liberáli navrhujú vrátiť financovanie regionálneho školstva pod ministerstvo školstva

Vrátiť sa v plnom rozsahu do stavu pred rokom 2013, keď bolo regionálne školstvo financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva, navrhujú poslanci za stranu Sloboda a Solidarita.

Branislav Gröhling, Jozef Rajtár a Lucia Ďuriš Nicholsonová predkladajú na májovú schôdzu Národnej rady SR návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. "Dôjde tak zjednoteniu zdroja finančných prostriedkov, čo by v konečnom dôsledku malo prispieť k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva. Zároveň navrhujú obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva. Z tohto dôvodu je potrebné zasiahnuť aj do smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a vyňať kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu novely.

Liberáli pripomínajú, že v rámci projektu ESO (Efektívna Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) došlo okrem iného aj k zmene spôsobu financovania regionálneho školstva. Financovanie škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom bol do tejto doby vtedajší krajský školský úrad, prešlo spod kapitoly ministerstva školstva pod kapitolu ministerstva vnútra. Takéto financovanie školstva z dvoch rezortov sa podľa SaS javí ako neprehľadné a nesystematické. "Predmetný návrh zákona zjednocuje financovanie školstva a vracia ho do podoby pred rokom 2013".

Do roku 2013 boli finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia poskytované ich zriaďovateľom výlučne z kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, a to prostredníctvom krajského školského úradu podľa sídla zriaďovateľa. Výnimku predstavovali školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľmi boli samosprávne kraje – tým boli finančné prostriedky poskytované priamo ministerstvom školstva. Liberáli poukazujú na to, že zákonom o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe došlo s účinnosťou od 1. januára 2013 okrem iného k zrušeniu krajských školských úradov a k zásadnej novelizácii zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie zo štátneho rozpočtu sa začalo uskutočňovať ako prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, tak aj prostredníctvom kapitoly ministerstva vnútra. "Tento systém financovania zostal zachovaný dodnes. V kapitole ministerstva školstva sa rozpočtujú prostriedky pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje. V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú prostriedky pre školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, iné právnické a fyzické osoby a okresné úrady v sídle kraja. Pokiaľ ide o tok finančných prostriedkov, tieto sa z kapitoly ministerstva vnútra prideľujú prostredníctvom okresných (predtým obvodných) úradov v sídle kraja podľa sídla zriaďovateľa," odôvodnili poslanci s tým, že cieľom reformy ESO, v dôsledku ktorej došlo aj k popísaným zmenám vo financovaní školstva, malo byť v zmysle dôvodovej správy k zákonu „zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola".

Prax po necelých piatich rokoch od zavedenia systému financovania z dvoch zdrojov, teda ministerstva školstva a ministerstva vnútra, podľa poslancov za SaS ukazuje, že tok finančných prostriedkov plynúci predovšetkým z ministerstva vnútra je náročné odsledovať. Tento spôsob financovania sa podľa nich javí ako nesystematický a neprehľadný.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

10.11.2017 18:30

PREZIDENT: Andrej Kiska v Prešove navštívil univerzitu a spoločnosť Honeywell

PREŠOV - Prešovskú univerzitu a spoločnosť Honeywell navštívil počas dnešného pracovného výjazdu v Prešove prezident SR Andrej Kiska.
06.01.2018 19:58

Prioritou v Spišskej Belej je školstvo

Hlavnou prioritou rozpočtu mesta Spišská Belá na tento rok je školstvo. Potvrdil to primátor Štefan Bieľak s tým, že do tejto oblasti pôjde viac ako 2,6 milióna eur, čo je doposiaľ najvyššia suma od roku 2003. "V tomto však nie...
12.11.2017 15:19

NR SR: Žarnay navrhuje zaviesť jednoznačné podmienky prijímania pedagógov do zamestnania

BRATISLAVA - Zakotviť práva pedagogického a odborného pracovníka na rovné a jednoznačné podmienky prijímania do zamestnania na základe objektívneho výberového konania navrhuje nezaradený poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay. N...