Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
17.04.2018 10:16

Liberáli navrhujú vrátiť financovanie regionálneho školstva pod ministerstvo školstva

Vrátiť sa v plnom rozsahu do stavu pred rokom 2013, keď bolo regionálne školstvo financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva, navrhujú poslanci za stranu Sloboda a Solidarita.

Branislav Gröhling, Jozef Rajtár a Lucia Ďuriš Nicholsonová predkladajú na májovú schôdzu Národnej rady SR návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. "Dôjde tak zjednoteniu zdroja finančných prostriedkov, čo by v konečnom dôsledku malo prispieť k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva. Zároveň navrhujú obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva. Z tohto dôvodu je potrebné zasiahnuť aj do smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a vyňať kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu novely.

Liberáli pripomínajú, že v rámci projektu ESO (Efektívna Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) došlo okrem iného aj k zmene spôsobu financovania regionálneho školstva. Financovanie škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom bol do tejto doby vtedajší krajský školský úrad, prešlo spod kapitoly ministerstva školstva pod kapitolu ministerstva vnútra. Takéto financovanie školstva z dvoch rezortov sa podľa SaS javí ako neprehľadné a nesystematické. "Predmetný návrh zákona zjednocuje financovanie školstva a vracia ho do podoby pred rokom 2013".

Do roku 2013 boli finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia poskytované ich zriaďovateľom výlučne z kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, a to prostredníctvom krajského školského úradu podľa sídla zriaďovateľa. Výnimku predstavovali školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľmi boli samosprávne kraje – tým boli finančné prostriedky poskytované priamo ministerstvom školstva. Liberáli poukazujú na to, že zákonom o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe došlo s účinnosťou od 1. januára 2013 okrem iného k zrušeniu krajských školských úradov a k zásadnej novelizácii zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie zo štátneho rozpočtu sa začalo uskutočňovať ako prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, tak aj prostredníctvom kapitoly ministerstva vnútra. "Tento systém financovania zostal zachovaný dodnes. V kapitole ministerstva školstva sa rozpočtujú prostriedky pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje. V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú prostriedky pre školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, iné právnické a fyzické osoby a okresné úrady v sídle kraja. Pokiaľ ide o tok finančných prostriedkov, tieto sa z kapitoly ministerstva vnútra prideľujú prostredníctvom okresných (predtým obvodných) úradov v sídle kraja podľa sídla zriaďovateľa," odôvodnili poslanci s tým, že cieľom reformy ESO, v dôsledku ktorej došlo aj k popísaným zmenám vo financovaní školstva, malo byť v zmysle dôvodovej správy k zákonu „zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola".

Prax po necelých piatich rokoch od zavedenia systému financovania z dvoch zdrojov, teda ministerstva školstva a ministerstva vnútra, podľa poslancov za SaS ukazuje, že tok finančných prostriedkov plynúci predovšetkým z ministerstva vnútra je náročné odsledovať. Tento spôsob financovania sa podľa nich javí ako nesystematický a neprehľadný.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

26.03.2020 12:36

Tajomstvá Andreja Sládkoviča

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Andreja Sládkoviča vychádza nádherná kniha Tajomstvá, do ktorej vybrali Sládkovičove básne Beáta Mihalkovičová a Danka Jacečková. Krásne ju ilustrovala Ingrid Zámečníková a graficky upravi...
20.07.2017 09:49

Smoliar Greg a škola v prírode

Konečne je tu 10.diel obľúbenej série Denník odvážneho bojka – smoliar Greg si opäť vytrpí svoje a vy sa budete skvele zabávať. Drsná škola vám odpovie na otázku: naozaj sa v „starých dobrých časoch“ žilo lepšie?
13.05.2020 10:31

Slovenská vláda poslala 999 žien na istú smrť!

„Inšpiráciou na napísanie tejto knihy boli aj svedectvá tých, čo prežili, ktorí po mnohých rokoch sprostredkovali svoje spomienky,“ tvrdí Heather Dune Macadam, uznávaná autorka z USA.