Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
03.04.2021 18:20

Manuál 21 pomáha pedagógom učiť pre 21. storočie

Učitelia majú najnovšie k dispozícii ďalšiu platformu k čerpaniu inšpirácií hlavne v súčasnej dobe dištančného vzdelávania. Manuál 21 poskytuje pedagógom aktivity, ktoré sú využiteľné v rámci ako prírodovedných, tak i humanitných predmetov.

Online Manuál 21 predstavilo Centrum environmentálnych aktivít na online konferencii OBJEKTívne21 11. marca 2021. Vypracoval ho tím odborníkov v rámci projektu OBJEKTív21 s víziou, že škola môže byť miestom, kde vyrastajú environmentálne rozhľadení, mediálne zruční a občiansky zodpovední mladí ľudia.

Manuál obsahuje päť kapitol, venovaných aktuálnym témam. Súčasťou každej kapitoly je 6-minútové inšpiratívne video z dielne programu Mladí reportéri pre životné prostredie a 6-7 aktivít, doplnených o pracovné listy, metodické pokyny a odkazy na online zdroje. Z celkového počtu 32 aktivít je ich 6 v online verzii a sú vhodné aj na dištančné vzdelávanie. Záverečná aktivita v každom module vedie k aktívnemu zapojeniu sa žiakov do malých projektov a publikovaniu výstupov na www.mladireporteri.sk alebo na sociálnych sieťach. Jeho výhodou je i skutočnosť, že aktivity sa dajú využiť priamo, bez akýchkoľvek úprav učiteľom. „Z doposiaľ mne známych metodík podobného zamerania patrí tento materiál k najkomplexnejším a vychádza z dlhodobých skúseností a  zozbieraných príkladov dobrej pedagogickej praxe," vyjadrila svoju skúsenosť s aktivitami v Manuáli pani učiteľka Jana Šošovičková zo  Súkromnej  ZŠ v Novej Dubnici.

Témy a obsah Manuálu 21

Prvé dve kapitoly Klimatická kríza a Zero Waste sú zamerané a spojené s v súčasnosti veľmi diskutovanými problémami spoločnosti na celom svete. Aktivity v týchto témach sú spájané hlavne s environmentálnou výchovou a prírodovednými predmetmi, ale svoje miesto nájdu i v iných predmetoch, či prierezových témach, ako je mediálna výchova alebo tvorba a prezentácia projektov. Zvyšné tri kapitoly – Územné plánovanie, Všímavý občan a Občianska participácia sa venujú hlavne témam, ktoré sa v osnovách škôl veľmi nevyskytujú, ale sú pre lepší život v spoločnosti dôležité. Ako ich názvy naznačujú, tieto témy sú vhodné hlavne na občiansku výchovu, ale učitelia vedia jednotlivé aktivity využiť i v iných predmetoch, alebo na triednických hodinách, či rôznych krúžkoch.

V úvodnom videu kapitoly Klimatická kríza sa objavila klimatická aktivistka Lucia Szabová, spoluzakladateľka iniciatívy Znepokojené matky, ktorá jednoduchým spôsobom poukazuje na danú problematiku. Kapitolu Zero Waste otvára video so Zuzanou Vakošovou, zakladateľkou Zero Waste Trenčín ktorá je zároveň autorkou kapitoly. Tieto dve kapitoly spája hlavne apel na klimatickú zodpovednosť každého jednotlivca a pohľad na nadmernú spotrebu, čo je spojené s vyčerpávaním zdrojov a produkciou odpadu.

Kapitolu Územné plánovanie otvára video s environmentálnou aktivistkou z o.z. Slatinka Martinou Paulíkovou a vďaka aktivitám sa žiaci naučia ako čítať územný plán a prečo je to dôležité.

Kapitola Všímavé občianstvo predstavuje vo videu tím žiakov základnej školy Zelenáči spod Znieva, ktorí dokázali svoju všímavosť pretaviť na realizáciu a vďaka nim pribudol v obci potrebný priechod pre chodcov. Projekt realizovali v rámci projektu Roots and Shoots. Následné aktivity predstavujú rôzne možnosti a nástroje, aké môže všímavý občan využiť, ak chce svoje okolie zmeniť k lepšiemu.

Posledná kapitola Manuálu 21 má názov Občianska participácia a aktivity, ktoré sú jej súčasťou ukazujú, že každý z nás môže prijať svoj diel zodpovednosti za dobré životné prostredie a priložiť ruku k dielu. Úvod kapitoly patrí videu s environmentálnym aktivistom a eko-pedagógom Richardom Medalom, ktorý tému občianskej participácie predstavuje na konkrétnom príklade. Vytvorené aktivity nabádajú žiakov ako nebyť ľahostajný k svojmu okoliu, či je to škola, obec, alebo mesto v ktorom žijeme.

 Čo hovoria o Manuáli 21 pedagógovia?

Pedagógovia, ktorí sa zúčastnili konferencie OBJEKTívne21 a prečítali si Manuál 21, sa vyjadrili k jeho obsahu pozitívne. Komplexne to zhrnula Zuzana Dzurišinová, pedagogička z Gymnázia J.A.Raymana v Prešove: „Pre mňa Manuál 21 predstavuje do detailov prepracovanú pomôcku na vyučovanie aktuálnych, praktických tém, využiteľnú aj v dištančnom vyučovaní. Videá ku Klimatickej zmene a Zero Waste využijeme v škole na hodinách chémie a angličtiny, Analýzy čo končí v koši v triede a doma na hodinách chémie, triednických hodinách, Odkaz pre starostu na krúžku Zelenej školy a Medailón miestneho lídra na triednickej hodine."

V ich postrehoch sa potvrdila skutočnosť, že aktivity v Manuáli 21 sú využiteľné v širokom spektre predmetov od občianskej výchovy, cez biológiu, geografiu až po slovenčinu, či cudzie jazyky. Spoločne sa vo svojich vyjadreniach zhodli, že je praktický a zameraný na aktivitu žiakov. Jaromír Flaškár zo ZŠ Mládežnícka v Púchove skonštatoval, že je dobre spracovaný i po odbornej a didaktickej stránke.

Konkrétne tipy využitia Manuálu 21 v praxi

O kvalite výučbových materiálov sa učitelia presvedčili pri ich aplikácii na konkrétnych hodinách. Veľmi dobre boli mnohé z nich využiteľné práve v súčasnej situácii, v čase dištančného vzdelávania. Za všetky aktivity je dobré spomenúť aspoň niektoré, ktoré sa dajú využiť vo viacerých predmetoch.

Ako sa podľa vyjadrení učiteľov ukázalo, všestranná je v tomto smere aktivita Analýza smetného koša v kapitole Zero Waste. Najčastejšie sa ako predmet, v ktorom sa dá využiť, ukázala matematika. Učitelia označili túto tému za vhodnú pri percentách, pomere, či premene jednotiek hmotnosti, ďalej kreslenie grafov, či štatistické spracovanie údajov. Na to nadväzuje informatika – práca s excelom a grafmi, chémia – téma separácia a recyklácia, či chemická výroba. Určite sa však dá využiť i na triednických hodinách, občianskej náuke, či iných predmetoch, ako výborná téma k environmentálnej výchove. Zaujímavou bola informácia, že aktivity z kapitoly Klimatická kríza s názvom Klimacitáty a Informačné zdroje a mediálna výchova sa dajú výborne využiť v slovenskom jazyku pri téme publicistický a reportážny štýl. Postrehy učiteľov občianskej výchovy, že aktivity z témy ako Všímavý občan, či Občianska participácia sú všetky využiteľné v ich predmete a veľmi dôležité pre lepšiu pripravenosť mladého človeka do občianskeho života.

Kto hľadá nové inšpirácie pre výučbu v nadväznosti na výzvy klimatickej zmeny, minimalizácie odpadu či podpore aktivizmu mladých ľudí, Manuál 21 poskytuje ucelenú zbierku aktivít, rozvíjajúcich zručnosti v daných oblastiach.

Manuál 21 je pozvánkou do programu Mladí reportéri pre životné prostredie

Aktivity Manuálu 21 sú voľne prístupné na stránke www.mladireportéri.sk a nadväzujú na medzinárodný vzdelávací environmentálny program Mladí reportéri pre životné prostredie. Mladých ľudí učí všímať si problémy okolo seba a snažiť sa ich riešiť (s pomocou kompetentných), alebo aspoň na ne upozorniť miestne publikum formou reportážneho článku, fotografie alebo videa.

Autor: PaedDr. Michaela Zenková, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvisiace články

13.04.2018 19:55

Kiska popradským študentom poďakoval za pomoc pri zbierke Dňa narcisov

Pre mňa nie je Deň narcisov len dňom, keď sa vyzbierajú finančné prostriedky, ale dňom, keď onkologickým pacientom prejavíme našu podporu, uviedol Kiska
30.11.2017 08:45

Strojári z Tlmáč zažili strhujúci príbeh na javisku

Študenti SOŠt z Tlmáč sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych či divadelných predstaveniach. Ani tentokrát tomu nebolo inak. Vybrali sme sa do Nitry, aby sme si vychutnali kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho pr...