Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Frederika Schallerová
02.02.2021 18:35

MBTI typológia – alebo ako zistiť, aká škola a práca je vhodná pre daného človeka

Každý človek je individuálny, je zmesou viacerých vlastností a schopností. Psychológia rozlišuje viaceré osobnostné typológie ľudí. Jednou z nich, doposiaľ najprepracovanejšou, je tzv. MBTI typológia, ktorá bola vyvinutá na základe predošlých koncepcií. Osobnostné charakteristiky sú dobré na určenie toho, ktorá práca je pre konkrétneho človeka najvhodnejšia, na akú školu majú viesť kroky žiakov a študentov. Ak sa chcete o sebe a ľuďoch vo vašom okolí dozvedieť viac, čítajte nasledujúce riadky.

MBTI typológia – o čo ide?

MBTI typológia (Myers-Briggs Type Indicator) je osobnostný indikátor, ktorý bol vypracovaný dvomi psychologičkami amerického pôvodu, Isabel Briggs Myersovou a jej matkou Katharine Cook Briggsovou. Typológia vznikla rozpracovaním typologických teórií rakúskeho psychológa Carla Gustava Junga. Vylepšená typológia vznikla po druhej svetovej vojne. Dôvodom bola myšlienka roztriediť ženy ako pracovné sily v priemyselnej výrobe, aby im bola zadelená práca, ktorá by bola pre ne najvhodnejšia, aby tak boli výsledky ich práce čo najefektívnejšie.

Výhody

Typológia pomáha zistiť naše silné a slabé stránky a orientovať sa v nich. Napomáha vybrať si správne povolanie, strednú alebo vysokú školu, záujmy, ľudí, s ktorými si budeme rozumieť. Každý človek, ktorý je nositeľom vlastností daného typu, je vhodný na inú prácu. Typológia sa využíva v personalistike, pri pracovných pohovoroch. Jej poznanie je vhodné nielen kvôli vlastnému sebapoznaniu, ale aj na to, aby sme mohli porozumieť iným ľuďom. Zohráva úlohu v medziľudských vzťahoch, pomáha identifikovať dôvody konfliktov a následne im predchádzať.

Výsledok typológie môžu skresliť okolnosti, zažité počas nášho života, keď je človek nútený používať nepreferovanú funkciu, aby prežil a nespráva sa podľa genetických predispozícií, s ktorými sa narodil. Najmä v detstve, vplyvom nepriaznivých okolností ako napr. násilie, môže dieťa svoju dominantnú funkciu potlačiť a vyvinie si nepreferovanú funkciu, a to v prípade negatívneho ohlasu na skutočný typ a naopak, nepreferovanú funkciu dieťa uprednostní vinou pozitívneho ohlasu na jej používanie. Aj neskôr, v práci môže človek potlačiť svoju skutočnú, dominantnú funkciu preto, aby vychádzal v kolektíve.

Test MBTI typológie si môžete vyskúšať urobiť napr. na stránkach https://www.emiero.sk/ alebo https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti

Aspekty typologického delenia

Typológia rozdeľuje ľudí na základe štyroch funkcií: vnímanie sveta, získavanie informácií, spracovanie informácií a životný štýl. Každá funkcia rozlišuje dva typy. Celkový model vznikne nakombinovaním týchto štyroch funkcií.

Extrovertnosť alebo introvertnosť

Na základe toho, ako vnímame okolité prostredie, typológia rozdeľuje ľudí na extrovertov a introvertov, z angl. extraversion (extroverzia) a introversion (introverzia).

Extroverti sa orientujú na ľudí, zaujímajú sa o ich pocity, radi s nimi komunikujú. Radi vyhľadávajú ich spoločnosť, v ktorej sa cítia dobre a prirodzene, ako ryba vo vode. Zaujímajú sa nielen o ľudí, ale aj o okolitý svet, o udalosti. Majú mnoho priateľov, ale udržujú s nimi menej intenzívne vzťahy.

Introverti sú, naopak, orientovaní na svoj vnútorný svet, ktorý je bohatý. Zameriavajú sa na vlastné prežívanie, myšlienky a pocity. Radšej trávia čas osamote, ponorení a zahĺbení do svojich myšlienok ako v spoločností iných ľudí. Udržujú obmedzený počet priateľstiev, ktoré sú, však, hlboké a intenzívne.

Zmysly alebo intuícia

Ďalšou kategóriou, podľa ktorej sa ľudia rozdeľujú, je získavanie informácií. Tvoria ju ľudia zmyslovo zameraní a intuitívne založené typy, z angl. sensing (zmysly) a intuition (intuícia). Funkcia rozlišuje ľudí na základe toho, čomu venujú svoju pozornosť, či zmyslovému, alebo intuitívnemu spoznávaniu sveta.

Prvý typ ľudí spoznáva svet prostredníctvom zmyslov, informácie získava na základe faktov a zažitých skúseností. Zmyslovo zameraní ľudia preferujú súčasnosť, aktuálny stav vecí a okolností. Upriamujú pozornosť na to, čo je tu a teraz, a pozerajú sa na to, čo je reálne. Tieto osoby sú dobré v počúvaní, pozorovaní a všeobecne v poznávaní sveta.

Druhý typ, ľudia intuitívni radi používajú predstavivosť a fantáziu, teoretizovanie. Sú rojkovia, orientovaní na budúcnosť, zameraní na vízie, na to, čo môže byť, vidia ďalej za zmysly. Často kladú otázku, „prečo".

Myslenie alebo pocity

Ďalšie delenie je podľa atribútu, ktorým je spracovanie informácií. Rozlišujú sa typ mysliaci a typ cítiaci, z angl. thinking (myslenie) a feeling (pocit). Na odlíšenie je určujúce, na základe čoho sa rozhodujeme.

Mysliace typy uprednostňujú rozhodovanie pomocou logických a objektívnych dôvodov. Preferujú fakty, číselné údaje, logiku pre emóciami, preto môžu na opačný typ pôsobiť trochu necitlivo a ľahostajne. Sú zameraní na spravodlivosť, štandardy, sú často neosobní.

Cítiace typy sa rozhodujú na základe osobných preferencií, ich hodnotovo-orientovaného rebríčka. Dávajú prednosť svojim pocitom a nielen im, ale aj pocitom druhých. Delia veci, udalosti a okolnosti na lepšie a horšie. Berú ohľad na pocity iných, sú veľmi empatickí. Preferujú harmonické vzťahy, radšej sa dohodnú, ako by sa mali hádať a robí im radosť robiť iným radosť.

Plánovanie alebo pozorovanie

Posledným atribútom je životný štýl. Rozhodujúce je, či preferujeme plánovaný a organizovaný život alebo skôr flexibilný a spontánny. Rozlišujeme typ plánujúci a pozorujúci, z angl. judging (usudzovanie) a perceiving (vnímanie).

Plánujúci si radi presne plánujú a organizujú život. Nemajú problém dodržať, čo si naplánovali a ani s dotiahnutím vecí do konca nemajú ťažkosti. Obľubujú presne usporiadaný a pevne štruktúrovaný život. Musia mať určité pravidlá a normy, ktoré radi dodržujú.

Pozorujúci žijú spontánny život, v ktorom si nechávajú radi veci s otvoreným koncom. Príliš neplánujú, ak náhodou áno, svoje plány často menia, kým dospejú do finálnej podoby, ktorú dokončujú na poslednú chvíľu. Avšak, najlepšie sa im pracuje pod tlakom. Sú prispôsobiví a prelietaví. Nerobí im problém vyznať sa v neporiadku a chaose.

Prehľad jednotlivých typov

Model MBTI typológie na základe vyššie uvedených funkcií rozpoznáva šestnásť osobnostných typov. Názov a označenie typu tvoria zväčša iniciálové písmená, ktoré zastupujú jednotlivé funkcie: extraversion, introversion, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving.

INTJ – sú ľudia, ktorí majú vždy nejaký plán, sú vynachádzaví, ale praktickí, myslia strategicky. Sú logickí, reálni, disciplinovaní a organizovaní, zameraní na fakty a detaily. Sú pragmatickí, ľahko sa rozhodujú a sú na seba nároční. V kolektíve sú nároční aj na druhých, preto kolegovia môžu mať pocit, že im je veľmi ťažké vyhovieť a vždy budú s niečím nespokojní. Uvažujú racionálne, majú sklon ignorovať názory a pocity iných, pretože sami vedia, ako majú veci vyzerať. Dokážu dobre predvídať. Vynikajú v zovšeobecňovaní, klasifikovaní a sumarizovaní. Sú preto dobrými analytikmi, vedcami, architektmi, konštruktérmi.

INTP – sú to inovatívni vynálezcovia, túžiaci po stále nových vedomostiach. Sú dobrí v logike, matematike, filozofii. Sú nezávislí, ale rezervovaní, zaujatí, často zábudliví a premýšľaví. Obľubujú teoretické premýšľanie. Zakladajú si na pravde, na iných môžu preto pôsobiť ako chladní ľudia bez emócií, ktorí neberú ohľad na iných. Majú ťažkosti dovtípiť sa, čo iní cítia, preto je potrebné povedať im to narovinu. Radi pracujú osamote. Sú tiež skvelými vedcami, architektmi, logikmi, matematikmi a fyzikmi.

ENTJ – sú vynaliezaví vodcovia, ktorí disponujú pevnou vôľou, vždy si vedia nájsť alebo vytvoriť cestu. Majú dobre vyvinuté vodcovské zručnosti a komunikačné schopnosti. Sú organizovaní a usporiadaní plánovači, obľubujúci pevnú štruktúru. Ľahko nachádzajú riešenia problémov. Nemajú radi neporiadok a neefektívne riešenia. Majú radi výzvy a nerobí im problém rozmýšľať strategicky Vďaka všetkým spomínaným kvalitám sa hodia na pozície ako vedúci pracovníci, obchodníci alebo podnikatelia.

ENTP – sú bystrí, logickí a inovatívni ľudia so zvedavou mysľou, plní kreatívnych nápadov. Sú skvelými rozprávačmi, ktorí obľubujú viesť s inými dlhé diskusie. Plány a rutina ich ubíjajú, rovnako ako nemajú radi, keď sú kontrolovaní. Sú pre nich typické idealistické vzplanutia s viacerými možnosťami uskutočnenia, avšak, málokedy je možné všetky zrealizovať. Preto sa síce projektmi rýchlo nadchnú, ale problém je dotiahnuť ich do úspešného konca. Sú neprispôsobiví, prelietaví alebo stratia predčasne záujem. Ide im dobre improvizácia, no sú zlými taktikmi. Pre energickosť, ktorú dodávajú iným a entuziazmus, ktorý vedia preniesť na ostatných, bývajú v spoločnosti veľmi obľúbení. Majú rôzne záľuby a mnohé poznatky z rôznych oblastí. Uplatnia sa ako vynálezcovia, vyjednávači, debatéri.

INFJ – sú tichí, rezervovaní a tajomní, ale inšpiratívni a umelecky založení idealisti. Radi premýšľajú o zmysle života. Majú unikátne nakombinované vlastnosti. Stoja si pevne za svojím, neúnavne za to bojujú. Zároveň konajú citlivo a kreatívne. Ľahko nadväzujú kontakty, sú vľúdni a citliví, no pretože sú introvertmi, potrebujú byť na čas osamote, aby mohli načerpať energiu a dobiť si baterky. Paradoxne, hoci prejavujú úprimný záujem o druhých, oni samotní odhaľujú zo seba len veľmi málo. Majú sklon k perfekcionizmu, sú citliví na kritiku, pretože veci si berú osobne. Vyjadrujú sa v náznakoch, symboloch, metaforách než priamočiarym opisom a spôsobom. Spoliehajú sa na to, že ostatní si všetko domyslia. Uplatňujú sa v profesiách ako psychiatri, psychológovia, terapeuti, umelci, obhajcovia, poradcovia, spisovatelia.

INFP – ide o rojčivých a láskavých altruistov, ktorí sú ochotní za každých okolností konať dobré skutky. Sú lojálni a oddaní, pokojní a príjemní ľudia, ktorí sú citliví na pocity. Vo všetkom a všetkých sa snažia hľadať dobro. Radi rozmýšľajú nad hypotetickými a filozofickými možnosťami a otázkami. Môžu byť dobrými hercami, moderátormi, spevákmi, komikmi, mediátormi, filozofmi.

ENFJ – charizmatickí a inšpiratívni jedinci, schopní zaujať svojich poslucháčov. Na všetko sa pozerajú s ľudskosťou, druhých posudzujú na základe možností, ktoré sa v nich dajú rozpoznávať. Radi spolupracujú s druhými, sú tímovými hráčmi. Ľuďom radi pomáhajú a povzbudzujú ich, sú tolerantní. Berú ťarchu iných na svoje plecia. Ich slabinou je idealizovanie vzťahov, preto ak zistia, že druhí sa k nim nesprávajú rovnako ako oni k nim, cítia sa sklamaní a ublížení. Je pre nich dôležité prijatie od iných. Verejné vystúpenia im nerobia najmenší problém a nepoznajú trému. Vedia druhým dobre určovať úlohy, ktoré sú pre nich vhodné. Vďaka kombinácii ich silných stránok sú vhodní na prácu učiteľa alebo herca.

ENFP – ide o kreatívne, spoločenské, srdečné a slobodné duše, oplývajúce entuziazmom a optimizmom, ktoré sa rady usmievajú. Emoční, empatickí, energickí, originálni, majúci radi prekvapenia. Avšak, ak pocítia nepochopenie, túžia sa za krivdu pomstiť. Žijú v súlade so svojimi nápadmi, ktorými sa ľahko nadchnú, no detaily ich nudia. Nemajú radi rutinu, preto sa nehodia na administratívnu prácu. Patria k ľuďom, ktorí sú otvorení a ľahko sa prispôsobujú. Vedia myslieť abstraktne a rozumejú zložitým a náročným mechanizmom. Radi sa púšťajú do robenia nových vecí, no rozrobia toho viac, ako stihnú dotiahnuť do konca. Stáva sa, že veci, ktoré dokončia, majú úplne iný výsledok, ako zamýšľali na začiatku. Majú veľa záujmov, ako aj veľa schopností a kvalít. Môžu byť úspešní vo všetkom, čo ich zaujíma. Môžu byť napr. žurnalistami.

ISTJ – sú prakticky zmýšľajúce a spoľahlivé osoby. Hodia sa na prácu bankára, auditora, účtovníka, advokáta, logistika, správcu, inšpektora. Sú zodpovední, presní, dobre sústredení. Majú radi určitú hierarchiu a jasne stanovené pravidlá, preto nemajú radi ich nedodržiavanie inými, za čo môžu byť považovaní za prehnaných puntičkárov. Majú radi úhľadnosť, účelnosť, usporiadanosť. Sú výkonní, keď majú presné inštrukcie a zrozumiteľné ciele. Majú  dobre vyvinutý zmysel pre povinnosť.

ISFJ – sú spoľahliví, stabilní, stojaci nohami pevne na zemi, oddaní, s dobrým srdcom, pripravení chrániť svojich najbližších. Majú radi konkrétne informácie a oplývajú veľmi dobrou pamäťou na detaily. Sú orientovaní na službu a pomoc iným, chcú byť užitoční, preto sú z nich dobrí lekári, sekretárky, knihovníčky. Venujú sa sociálnym a charitatívnym činnostiam. Sú vnímaví voči iným. Sú zásadovo zameraní, riadia sa ustanoveniami, predpismi, postupmi, manuálmi, ktoré sú pre nich veľmi podstatné. Ak to niekto porušuje, sú z toho veľmi rozhorčení. Sú oddaní tomu, na čom im záleží, rodine, priateľom, blízkym, práci. Vadí im, ak sú nároky a podmienky neustále menené.

ESTJ – sú organizátori s dobrými organizačnými schopnosťami. Sú asertívni, trpezliví, lojálni, zodpovední, so sklonom k tradicionalizmu. Radi organizujú a kontrolujú, vedú ľudí. Preto sa dokonale hodia na prácu organizátora, vedúceho pracovníka, riaditeľa, manažéra alebo administratívneho pracovníka. Nepáčia sa im veci neefektívne a dezorganizované. Obľubujú činnosti, po ktorých vidieť hmatateľné výsledky. Radi pracujú postupne, krok za krokom.

ESFJ – sú starostliví a spoločenskí ľudia, ktorí vždy radi pomôžu a patria medzi obľúbených. Sú obetaví, spoľahliví a zábavní. Majú zmysel pre povinnosť a poriadok. Súcitia s ostatnými a tešia sa z pomoci iným. Potrebujú od nich potvrdenie, docenenie a uznanie. Hodia sa za opatrovateľov, predavačov.

ISTP – sú praktickí, smelí, nebojácni, sebavedomí, svojrázni, bezstarostní, radi experimentujúci a sú manuálne zruční. Majú radi vzrušenie, nové skúsenosti, žijú pre daný okamih a radi riskujú. Zaujímajú sa o mechanické veci, radi sa učia skúsenosťou. Vyjadrujú sa úsporne. Sú zameraní na akciu. Vďaka svojej remeselníckej a manuálnej zručnosti sú dobrými kutilmi, remeselníkmi, majstrami, no uplatnia sa aj ako právnici, investiční analytici, inžinieri, mechanici, inštruktori, chirurgovia. Nemajú radi obmedzenia, štruktúry, harmonogramy.

ISFP – sú flexibilní s dobrodružnom povahou, radi spoznávajú a objavujú nové veci. Majú dobre vyvinutý zmysel pre krásu, preto inklinujú k umeniu. Sú preto aj kreatívni a originálni, ale plachí a samotárski. Nemajú radi konflikty, a preto sa im snažia všemožne vyhnúť. Sú konkrétni a praktickí, preto nemajú radi abstraktné a teoretické informácie. Potrebujú osobný priestor a radi sa učia pomocou konkrétnych a praktických príkladov. Uplatnia sa ako skladatelia, umelci, dirigenti, tanečníci, maliari, spisovatelia, prekladatelia. Majú radi prírodu a rozumejú zvieratám. Potrebujú premenlivé činnosti, rutinné a stále sa opakujúce činnosti sú pre nich väzením.

ESTP – sú energickí, vnímaví, dobrodružní, veľmi súťaživí, dynamickí, prispôsobiví. Sú dobrými vyjednávačmi a ide im dobre ovplyvňovanie ľudí. Dobrí usporiadatelia a podnikatelia. Žijú tu a teraz, zameriavajú sa na okamžité výsledky. Sú impulzívni, adaptabilní a vynaliezaví. Plánovanie a prípravy považujú za mrhanie časom. Sú pragmatickí a priamočiari, majú schopnosť dopracovať sa k jadru veci bez zbytočných okolkov. Majú rozčítaných viac kníh naraz. Uplatnia sa ako uvádzači alebo podnikatelia, nevhodní na úradnícke pozície.

ESFP – sú spontánni, vtipní, chytrí, zábavní, výreční a optimistickí, s ktorými sa druhí nikdy nenudia. Vyhľadávajú nové zážitky, spoločnosť ľudí, uvažujú triezvo a sú, samozrejme, radi stredobodom pozornosti. Majú veľmi radi rôznorodosť, monotónnosť ich nudí a ubíja. Nemajú radi teórie a abstraktné informácie. Ich slabou stránkou je nízka tolerancia stresu a záťažových situácií, rovnako ako dochvíľnosť a dôslednosť. Unikajú im súvislosti. Iným sa môžu javiť, ako povrchní, pretože nemajú strpenie a trpezlivosť voči činnostiam, ktoré nesúvisia s ich momentálnymi záujmami. Uplatnia sa napr. ako zabávači alebo umelci.  

Zdroje:

https://psychotypy.webnode.sk/typologie-osobnosti/typovy-indikator-mbti

https://www.totaltraining.sk/typologia-uvod.php

https://www.16personalities.com/sk/typy-osobnosti

https://managementmania.com/sk/mbti-myers-briggs-type-indicator

https://www.emiero.sk/

https://eduworld.sk/cd/eliska-herinkova/3130/mbti-typologia-osobnosti-viete-aky-typ-ste-vy

Zdroj obrázka: pexels.com

Súvisiace články

12.03.2019 07:52

Začínajú písomné maturity

Viac ako 43 100 maturantov zo 706 stredných škôl čakajú písomné maturity. V dňoch od 12. do 15. marca 2019 sa budú overovať ich vedomosti zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej nár...
18.12.2017 15:30

Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného programu Európskej únie a Rady Európy „D...
07.02.2019 08:07

Čo sa skrýva za týmito dverami?

Krátke pár stranové príbehy, ktoré vás vtiahnu svojou exotikou, nepoznaným a občas nevideným.