Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
08.01.2020 14:09

Reakcia ministerstva školstva na klamlivé vyhlásenie strán PS a Spolu

Páni Šucha a Hipš účelovo klamú, že SNS a ministerka Lubyová minuli 37 mil. eur netransparentne a nehospodárne. Pravdou je, že v projekte sa neminul ešte ani jeden cent, ide len o budúce čerpanie. Ministerstvo školstva ich nikdy míňať nebude, nie je predkladateľom ani prijímateľom projektu, je ním Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI).

CVTI ako prijímateľ tohto národného projektu bol schválený priamo Európskou komisiou ako súčasť operačného programu Výskum a inovácie („OP VaI") dňa 28. októbra 2014.

Zámer projektu s plánovanými aktivitami a predpokladaným rozpočtom bol prezentovaný dňa 29. 9. 2015 na zasadnutí Monitorovacieho výboru („MV") pre OP VaI a bol zaslaný všetkým členom MV na pripomienkovanie a bol MV riadne schválený dňa 2. 11. 2015 ešte za ministra Draxlera.

V súlade s týmto schváleným zámerom si ministerstvo školstva ako v tom čase riadiaci orgán pre OP VaI splnilo povinnosť a vyhlásilo dňa 26. 10. 2018 vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok („NFP"). Proces hodnotenia projektu bol plne v súlade s pravidlami EK a projekt bol opäť schválený Monitorovacím výborom OPVaI, v ktorom bolo zastúpených 65 členov z inštitúcií z celého spektra vedy, vrátane tretieho sektoru.

Proces bol teda úplne štandardný a transparentný. Vybudovanie viacerých centier je spojené so snahou dostať aktivity aj do regiónov Slovenska (regionálne centrá sa vybudujú v Košiciach, Žiline a v Nitre).

EK môže projekt kedykoľvek skontrolovať, avšak kontrolovať možno aktivity, ktoré sa uskutočnili, nie také, ktoré sa ešte neudiali. Nedá sa teda hovoriť o efektívnosti či hospodárnosti míňania, ktoré ešte ani nezačalo a nie je pravdou, že by proces nebol transparentný. Mrzí nás, že vysoký úradník EK pán Šucha takto hrubo klame a zneužíva svoje postavenie v EK na svoju vlastnú osobnú domácu politickú kampaň.

Prostredníctvom národného projektu na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu sa vybudujú centrá vedy v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK vo vybraných oblastiach – najmä Košice, Žilina, Nitra. Podporené budú aj činnosti národnej popularizačnej siete a mediálna kampaň. Realizované budú demonštračné aktivity s využitím moderných technológií v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, národné festivaly vedy a techniky, odborné podujatia týkajúce sa vzťahov vedy, výskumu, vývoja a spoločnosti. V neposlednom rade sa uskutočnia opatrenia na pritiahnutie záujmu verejnosti, a to najmä mladej generácie o kariéru výskumníka, resp. pracovníkov pre kľúčové priemyselné odvetvia identifikované RIS3 SK.
 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

03.04.2018 09:36

ŠPÚ úspešne ukončil program vzdelávania učiteľov žiakov z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav úspešne ukončil inovatívne vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít.
06.10.2017 06:46

Dievča z kalendára 4

„Sexi, inteligentná a napínavá séria. Audrey nás rozosmiala aj rozplakala. Milujeme jej knihy,“ napísal portál Hooks & Books Book. Obľúbená séria Dievča z kalendára sa končí poslednou knihou a záverečnými tromi mesiacmi. Zdá sa...
26.09.2019 09:06

Génius Leonardo da Vinci ako ho nepoznáte

Táto luxusná výpravná publikácia vychádza pri príležitosti 500. výročia úmrtia renesančného génia z Vinci, v limitovanom náklade 111 očíslovaných výtlačkov v slovenskom jazyku. Spoznajte Leonardovu techniku maľby, jeho vedecké ...