Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
26.10.2020 15:27

Slovensko bude žiť vedou – vyberte si tie najzaujímavejšie podujatia TVT 2020

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa nezadržateľne blíži. Vybrali sme pre vás niekoľko podujatí, ktoré sa počas TVT, ale aj počas celého novembra budú konať v rôznych mestách po celom Slovensku. Zoznam všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.

ONLINE PODUJATIA:
Týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom ústave SAV
Týždeň otvorených dverí na Fyzikálnom ústave SAV bude tento rok prebiehať formou online prehliadok laboratórií a online prednášok, kde sa môžete dozvedieť ako prebieha výskum na našom ústave. Viac info TU.

Virtuálna výstava diel z karantény
Počas karantény v jarných mesiacoch na PF UJS bolo treba riešiť nielen online vyučovanie teoretických predmetov, ale aj praktickú výučbu v oblasti vizuálnej-umeleckej výchovy. Ako sa to podarilo, ilustruje naša virtuálna výstava.  Viac info nájdete TU.

E – výstava cestopisných fotografií: Anton Fogaš - Metropoly Európy
E – výstava cestopisných fotografií je venovaná vybraným metropolám Európy, ktoré navštívil počas svojich ciest Mgr. Anton Fogaš, PhD. V rámci e – výstavy sa prezentujú Moskva, Minsk, Kyjev, Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki, Kodaň, Oslo, Berlín, Sarajevo a Tirana. V súčasnej komplikovanej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu je táto podoba prezentácie možnosťou podeliť sa o svoje zážitky formou pohľadu okom objektívu fotoaparátu.  Viac info TU.

Demencia – súčasné možnosti komplexnej a celoživotnej prevencie
Interaktívny online workshop (Alzheimer Café) poskytne prehľad najnovších zistení pre prevenciu demencie v celoživotnej perspektíve. Odborníci z oblasti neurológie, psychológie a sociálnej práce predstavia vybrané potenciálne modifikovateľné rizikové faktory demencie. Praktické ukážky budú zamerané na podporu zdravej výživy a pohybu. Viac info TU.

Moderne formy vzdelávania v čase pandémie Covid – 19
Prezentácia skúseností, príležitostí a hrozieb moderných metód výučby v dištančné forme výučby na vysokých školách. 
Viac info TU.

STEP –Súčasné trendy v ekonomike a podnikaní 2020
Vedecký seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých členov katedry a ostatných účastníkov(napr. najhodnotnejšie publikačné výstupy, čiastkové výstupy riešených projektov a pod.). Jeho cieľom je takisto hľadanie možných prienikov v rámci vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých účastníkov za účelom vzájomnej
 nšpirácie a možnej budúcej spolupráce. 

WORKSHOPY:
Neuropsychológia v praxi
Zmenou mozgu dokážeme zmeniť svoj život. Klinická a kognitívna neuroveda má na to jasné dôkazy! Pozývame Vás na praktický workshop o tom, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania. Viac info TU.

RoboCoop - ukážka robotov
V rámci nadnárodného projektu RoboCoop realizujeme workshopy pre žiakov a študentov Bratislavského kraja v rámci ktorých učíme deti programovať robotov hravou formou. Spolu s partnermi z Rakúska prezentujeme ukážky robotov micobit: MOVE a LEGO Mindstorms spolu s úlohami, ktoré deti riešia v súťaži Botball. Viac info TU.

Matematické prechádzky
V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v okolí gymnázia. Študenti budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí. Viac info TU.

SÚŤAŽE:
Olympiáda o Európskej únii - pre študentov stredných škôl
Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ. Viac info TU.

Akú hodnotu má zdravie?
Šiesty ročník esejistickej súťaže, ktorý je tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19), ale aj širších etických otázok a problémov, napr. komercializácie a ekonomizácie zdravotnej starostlivosti a zdravia; preferencie kultu tela - jednostranný dôraz na telesnú krásu; devalvácie hodnoty zdravia, nihilizmu doby a pod. Viac info TU.

Celoslovenské kolo logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
8. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je súťažou pre víťazov školských kôl Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na základných školách a 8-ročných gymnáziách (pre žiakov do 15 rokov). 
Viac info TU.

PREHLIADKY, PREDNÁŠKY, SEMINÁRE:
Hľadajme spolu riešenia na záchranu biodiverzity Slovenska
Podujatie bude pozostávať z odborných prednášok na aktuálne témy, týkajúcich sa ochrany prírody, budovania ekologických sietí a tvorby územných systémov ekologickej stability, z praktických ukážok, vyriešených projektov, prezentácií najnovších publikácií ÚKE SAV, z odbornej diskusie a z návštevy knižnice. Viac info TU.

Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi
Chcete sa dozvedieť viac o technológiách iónových zväzkov, alebo príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltarike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike? Tak príďte 12.novembra 2020 o 10:00 do Trnavy. Srdečne vás pozývame na neobvyklú prehliadku – bude to bezpečné bombardovanie. Viac info TU.

Znovuzrodenie lesa
Prednáška bude venovaná tatranskej prírode po veternej kalamite z roku 2004. Viac info TU.

Ako sa skúmajú kosti
Cieľom podujatia je prezentácia technológií a metód, ktoré sa využívajú na výskum kostí. Účastníci sa dozvedia, ako sa môžeme pozrieť „do vnútra" kosti pomocou počítačovej tomografie, ako sa na kostiach prejavujú rôzne ochorenia, ako sa z kostí izoluje a analyzuje DNA, či ako z kostí získať informácie o živote ľudí v minulosti. Viac info TU.

Jubilejný XXV. Seminár Ivana Poliačka
Seminár zameraný na súčasnosť a perspektívy cestného staviteľstva. Hlavné odborné témy seminára: Cestná infraštruktúra, Projektovanie a ciest a diaľnic a dopravné inžinierstvo, Technický rozvoj a Správa a údržba cestných komunikácií. Viac info TU.

Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom
Cestopisno poznávacia prezentácia z vedecko-výskumnej cesty do Ghany z pohľadu hydrobiológa. Viac info TU.

Čarovné pokusy
Tutoriály pripravené študentmi Pedagogickej fakulty, určené pre vychovávateľov v ŠKD, rodičov, učiteľov na 1. stupni ZŠ, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi mladšieho školského veku s cieľom podnietiť ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom. Viac info TU.

* Zmena programu vyhradená.

Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci TVT realizovať online. Ponúkame výber z podujatí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR.

Pondelok s neurológiou (9. novembra 2020)
V rámci podujatia sa uskutočnia 2 prednášky:
- 9.00 hod.: „Od neurónu k mozgu" – prednáška bude venovaná vývoju mozgu v rannom štádiu života, a tomu čo jeho vývoj ovplyvňuje - prednášať bude Ján Bakoš, PhD. Záznam z prednášky bude zverejnený online na našom YouTube CVTI SR o 9.00 hod.
- 17.00 hod.: „Poruchy spánku a ich vplyv na dlhodobý zdravotný stav" - MUDr. Martin Kucharík sa bude venovať problematike spánku a nespavosti. Prednášku budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 17.00 hod.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže (10. novembra 2020)
Téma grafickej aj výtvarnej súťaže bola tento rok jednotná - „Vedci – superhrdinovia dnešných dní". Cieľom výtvarnej a grafickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.
Festival vedeckých filmov (11. novembra 2020)
Súčasťou TVT 2020 bude tento rok výnimočne aj FVF 2020. Témou tohtoročného FVF je „Svetelné znečistenie – čo nám hrozí?" Prostredníctvom livestreamu vám online premietneme dva filmy, po ktorých sa uskutoční moderovaná diskusia s odborníkmi na danú tému:
- 16.00 hod.: film „Temná strana svetla" + diskusia
- 18.00 hod.: film „Vo svetle noci" (premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR) + diskusia
Festival vedy a techniky AMAVET (9. - 11. novembra 2020)
FVaT AMAVET je už tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok sa uskutoční už jeho 23. ročník. V rámci FVaT AMAVET môžu žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl, prihlasovať svoje bádateľské projekty. Celoslovenské finále sa uskutoční počas TVT 2020 od 9. do 11. novembra 2020.
Ceny za vedu a techniku 2020
Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku býva tradične odovzdávanie Ceny za vedu a techniku 2020. Podujatie sa však z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budeme včas informovať.
Zážitkové centrum vedy Aurelium
Pri príležitosti TVT 2020 dostane každý návštevník Zážitkového centra vedy Aurelium v období 9. – 15. novembra 2020 malý darček.

Pri príležitosti TVT 2020 a zároveň pri príležitosti osláv 25. výročia založenia časopisu Quark bude vydané špeciálne online číslo časopisu.

Veda na dosah
Na stránke www.vedanadosah.sk budú počas celého TVT publikované špeciálne články, videá a podcasty ako aj výstupy z realizovaných podujatí.

* Zmena programu vyhradená.

Zdroj text: www.minedu.sk

Zdroj foto: www.minedu.sk

Súvisiace články

27.03.2018 06:55

Dilemy obyčajných žien

Dilemy obyčajných žien je druhý román talentovanej slovenskej autorky Zuzany Janovskej, v ktorom zachytáva príbeh troch generácií žien z jednej rodiny. Tie stoja pred zásadnou voľbou: ak sa budú riadiť srdcom, zvyšok rodiny i s...
05.11.2018 19:36

Talent? Má ho každý z nás.

Tak urobte všetko pre jeho objavenie v sebe
02.07.2020 10:37

Ako fungujú veci okolo nás?

Žijeme v časoch úžasných objavov a vynálezov, ktoré menia naše životy. Zároveň sme sa však stali závislými od techniky, ktorej mnohí z nás nerozumejú.