Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Soňa Kaletová
21.12.2020 16:39

Štandardy ako jednotné odborné postupy už používajú viaceré rezorty. Pridáva sa k nim aj školstvo

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva formou metodického usmernenia procesné štandardy odborných a odborno-metodických činností výchovného poradenstva. V nadväznosti na ne pripravuje v roku 2021 tvorbu a prijatie obsahových a výkonových štandardov.

V posledných rokoch stúpa počet detí, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi. Učitelia odporúčajú stále väčší počet žiakov do starostlivosti poradenského zariadenia, sieť poradenských zariadení sa dynamicky rozširuje, vznikajú školské podporné tímy a zároveň sa neustále zvyšujú nároky na odbornosť poskytovania starostlivosti v špeciálnych výchovných zariadeniach. Všetky tieto a mnohé ďalšie javy zintenzívnili potrebu zadefinovať jednotné rámce a postupy pre odborných a pedagogických zamestnancov a viedli k vytvoreniu procesných štandardov, ktoré predstavujú sled konkrétnych krokov pre jednotlivé odborné a odborno-metodické činnosti.

Štandardy ako jednotné odborné postupy už používajú viaceré rezorty. Pridáva sa k nim už aj školstvo. Vysvetlime si štandardy na príklade: Povedzme, že máme akútny zápal slepého čreva. Či prídeme na pohotovosť do Bardejova alebo Bratislavy, postup na pohotovosti bude vyzerať rovnako – prehmatanie brucha, kontrola krvi, sonograf brušnej dutiny a pod. Od prijatia pacienta, cez diagnostiku, nastavenie ďalších krokov až po prepustenie pacienta a kontrolné vyšetrenia sa budú pridržiavať jednotného odborného postupu – štandardov.

V systéme výchovného poradenstva a prevencie v školstve aktuálne nie sú zavedené jednotné štandardy – odborné postupy. Odborníci sa opierajú o informácie zo štúdia, zo školení a o zaužívané postupy v jednotlivých poradniach, na svojom pracovisku. Efektívna pomoc dieťaťu/žiakovi je často otázkou šťastia, ktoré stojí na individuálnom vklade odborníka alebo pedagóga.

„Štandardy majú poskytnúť záruku, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť a podporiť, že na takúto starostlivosť majú všetky deti a ich rodiny nárok a je im dostupná. Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale s vedomím, že nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a školských zariadeniach.", povedala Katarína Nagy Pázmány, hlavná projektová manažérka NP Štandardy.

Procesné štandardy vznikali v spolupráci s viac ako päťdesiatimi odborníkmi a odborníčkami z oblasti školskej psychológie, klinickej psychológie, špeciálnej a sociálnej pedagogiky, logopédie, raného poradenstva, či prevencie. Okrem odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva pri ich tvorbe spolupracovali aj s platformami rodičov, zástupcami akademickej sféry a kolegami z iných rezortov. Zároveň mali všetci odborní a pedagogickí zamestnanci možnosť pripomienkovať návrh procesných štandardov, vďaka čomu sme získali a individuálne posudzovali takmer 2500 pripomienok.

Štandardy ako oporný bod pri práci s deťmi a mládežou

„Cítili sme obrovský rešpekt, aby proces tvorby štandardov priniesol to najlepšie ovocie, aké môže. Aby sme sa na výsledku vedeli zhodnúť všetci naprieč celým Slovenskom, v každom jednom zariadení, či už školskom, či poradenskom, aby sme boli jednotní a aby sme vedeli byť hrdí na našu prácu a dokázali si povedať, že toto je niečo, s čím pracujem každý deň a vždy mám na zreteli dobro dieťaťa," uviedla  Judita Malík, expertka pre tvorbu štandardov.

Procesnými štandardami tak zároveň získavajú odborníci na Slovensku oporný bod v podobe jednotných „scenárov" pre absolventov aj ľudí s dlhoročnou praxou. Poskytujú im podporu pri dokladovaní ich odbornosti a kvality práce, podporu pri argumentácii pre získavanie prostriedkov. Zároveň VÚDPaP poskytuje zariadeniam podporu pri implementácii štandardov.

„Štandardy sú vlastne prostredie. Prostredie, v ktorom chceme fungovať a veriť, že to, ČO robíme, AKO to robíme a KTO to robí, nám ponúka lepšiu kvalitu života pre deti, ktoré tú potrebu pomoci vo vzdelávaní a výchove teraz majú," dodáva Janette Motlová, riaditeľka VÚDPaP.

Procesné štandardy boli tvorené v rámci národného projektu "Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce". Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj text: minedu.sk

Zdroj foto: minedu.sk

Súvisiace články

23.04.2018 20:39

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny podpísalo v Sarajeve Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi
06.10.2019 14:28

Silný príbeh o prežití Dievča v zelenom svetri

Kniha Dievča v zelenom svetri sú dojímavé spomienky poľskej rodiny, ktorej sa podarilo uniknúť nacistickej likvidácii. Bol to zúfalý útek a nasledoval nepredstaviteľne ťažký život...celých 14 mesiacov v podzemných kanáloch.