Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.09.2017 14:52

Stav občianskej spoločnosti na Slovensku je merateľný a je možné ho zlepšovať už aj na základných a stredných školách: pozrite si výsledky výskumu a ukážky novej metodiky

V školskom roku 2017/2018 prichádza do slovenských škôl prvý oficiálny ročník projektu „Školy, ktoré menia svet“ z dielne Inštitútu pre aktívne občianstvo. Po úspešnom pilotnom ročníku a veľkom záujme zo strany škôl sa tento rok rozširuje na 20 škôl po celom Slovensku a zavádza na školy úplne novú autorskú metodiku posilňujúcu občianske kompetencie žiakov a žiačok na základnýcha stredných školách. Projekt je sprevádzaný kontinuálnym mapovaním postojov detí a mládeže na Slovensku a ich názorov na rôzne spoločenské otázky, ako napr. rôznorodosť, rovnocenné postavenie mužov a žien, ale aj spôsob získavania a overovania informácií či príležitosti na vyjadrenie názoru v triede a škole.

Bratislava, 6. september 2017 - Podľa anonymného prieskumu nálad detí a mládeže vo veku 11-20 rokov, aj napriek prevažujúcej schopnosti identifikovať stereotypné správanie a jeho škodlivosť, až 48,14% opýtaných si neželá prítomnosť rómskeho spolužiaka či spolužiačky vo svojej triede. Nasleduje moslimská komunita so 42,77%, imigranti s 33,40% a LGBTI menšina s 31,88%. Z osoby sympatizujúcej s extrémistickými názormi vo svojej triede by nemalo radosť alebo sa nevie rozhodnúť 70,99%. V mnohých slovných odpovediach možno u mladých cítiť reflexiu na predsudky okolia voči ich vlastnej osobe a ich štýlu obliekania či hudby, ktorú počúvajú, či rodové stereotypy.

V rovnocenné postavenie mužov a žien na Slovensku verí iba 32,99%, ostatní opýtaní mu vyčítajú najmä rozdiely v oblasti platov. Vyskytujú sa aj vyjadrenia ako „mám pocit, že mužov veľakrát berú serióznejšie ako ženy" či „ženy majú upratovať, starať sa o deti a byť ticho...".

Čo sa týka občianskej angažovanosti, významný nepomer je možné pozorovať medzi deklarovanou participáciou, kde až 89,63% respondentov verí, že dokážu meniť veci okolo seba k lepšiemu a 94,32% opýtaných si myslí, že aktívny záujem a starostlivosť o svoje okolie je prínosom pre prostredie, v ktorom žijú, avšak iba štvrtina z nich sa takejto aktivity sama v poslednej dobe zúčastnila.

Presných 80,00% opýtaných si myslí, že ich názor je dôležitý, avšak počas vyučovacích hodín s učiteľmi diskutuje pravidelne alebo často iba 36,08% opýtaných, pričom pri prijímaní dôležitých rozhodnutí sa vyjadruje alebo má pocit, že má možnosť sa vyjadriť 62,27% respondentov. Aktuálnou otázkou je tiež frekvencia overovania si pravdivosti informácií uverejnených na internete. Podľa výskumu si informácie overuje vždy iba 14,88% a často 33,06% mladých. Podrobnejšie a komplexnejšie informácie o výsledkoch celoročného výskumu sú k dispozícii u jeho organizátora.

Odpoveďou na tieto výsledky je v nadchádzajúcom školskom roku výrazné rozšírenie projektu až na 20 škôl po celom Slovensku (6 na západnom, 6 na strednom a 8 na východnom Slovensku, z toho 7 stredných škôl, 3 spojené školy a 10 základných škôl). Okrem nástrojov profesionálneho rozvoja pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov je ťažiskom projektu originálna metodická príručka pre základné a stredné školy, ktorej autormi sú:

Erich Mistrík (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského), ktorý je zároveň jej garantom, Elena Gallová Kriglerová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry), Paul Kindji (Spojená škola Novohradská), Dávid Králik (Individuálny rozvojový program učiteľov, LEAF), Filip Struhárik (Denník N) a tím Inštitútu pre aktívne občianstvo (Jana Feherpataky-Kuzmová, Arnold Kiss). Príručka ponúka kompaktný balík aktivít na vyučovanie a diskusiu, ktoré s extenzívnym využitím interaktívnych, neformálnych  zábavných metód podnecujú záujem žiakov o nasledovné témy:

  •  kritické myslenie a teória poznania,
  • občianske povedomie o fungovaní štátu a občianska angažovanosť,
  • mediálna gramotnosť,
  • tolerancia, ohľaduplnosť, empatia a rôznorodosť, 

a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a po minuloročnom úspešnom pilotnom ročníku výrazne rozširuje portfólio aktivít, čím dáva pedagógom slobodu vybrať si, učiť sa nové veci a prispôsobiť aktivity kontextu v jednotlivých triedach, a zároveň prostredníctvom nich budovať, a to je z dlhodobého hľadiska nemenej dôležité, demokratickú klímu na svojej škole," zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je nositeľom a realizátorom projektu.

Metodická príručka bude v najbližších týždňoch voľne dostupná na stiahnutie na stránkach Inštitútu pre aktívne občianstvo.

Partnermi projektu sú Nadácia ESET, kníhkupectvo Artforum, vinárstvo Lahofer a Anwell tlač a kopírovanie.

Galéria

Súvisiace články

14.11.2017 17:45

Príprava doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“ finišuje

Za prítomnosti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka zasadal v Štátnom pedagogickom ústave expertný tím pre prípravu doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“. Hlavným cieľom odborníkov z rezortu š...
25.04.2017 15:15

Kráľ americkej detektívky je späť!

Michael Connelly je bezpochyby kráľom americkej detektívky. Už v roku 1992 prišiel s detektívom Harrym Boschom v knihe Temná ozvena a získal si milióny fanúšikov na celom svete. Získal za ňu prestížnu cenu Edgar Award za najlep...
12.12.2017 18:18

Ekonomická olympiáda konečne aj na Slovensku!

Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v školských osnovách na Slovensku venuje málo priestoru. Platenie účtov či daní sú pritom povinnosti, s ktorými sa už aj mladí ľudia bežne stretnú v reálnom živote. K l...