Späť na zoznam
Aktuality
Autor: ucn
11.12.2020 20:12

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku

Košickí vedci zaznamenali pokles používania materinského jazyka u národnostných menšín a nárast používania slovenčiny pri komunikácii s deťmi.

 

Integrálnou súčasťou sociálnej identity každého človeka je jeho etnicita. V Európe žije približne 400 menšín, ku ktorým sa hlási viac ako 100 miliónov obyvateľov. Inými slovami, každý siedmy Európan je príslušníkom menšiny.

Nie je preto žiadnym prekvapením, že záujem o problematiku etnicity narastá. Potvrdzuje to aj výskumný projekt košických vedcov s názvom Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 až 2020). Hlavným riešiteľom je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav v Košiciach, spolupracujúcimi pracoviskami sú Katedra histórie a Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom projektu je porovnanie aktuálneho stavu v reflexii národnostných vzťahov s výsledkami výskumu zroku 2004. Zber údajov v druhom kole sa uskutočnil v roku 2018.

Zo zložitého komplexu otázok etnickej identity sa košickí bádatelia okrem iného zamerali na tri problémové okruhy: jazykové kompetencie, uvedomovanie si etnicity a oblasť masmédií a kultúry. Dospeli pritom k viacerým pozoruhodným zisteniam – napr. pri otázke „Ktorým jazykom prevažne hovoríte, respektíve ste hovorili s deťmi?" vyznačilo možnosť „len jazykom menšiny" 31 percent respondentov maďarskej národnosti (v roku 2004 to bolo až 73 percent odpovedí), pričom možnosť „len po slovensky" uviedlo 18 percent opýtaných (v prvom kole to bolo 0 percent). Rovnaký trend, teda pokles používania materinského jazyka a rast používania slovenčiny pri komunikácii s deťmi, vedci zaznamenali aj v prípade respondentov ukrajinskej, rusínskej, nemeckej a českej národnosti. Výnimku predstavujú príslušníci rómskej národnosti, kde pri možnosti „len po slovensky" došlo k poklesu z 33 percent (pri zbere údajov v roku 2004) na 17 percent (pri zbere údajov v roku 2018).

Ďalšie zaujímavé výsledky záverečnej etapy výskumu budú košickí výskumníci prezentovať na online workshope, ktorý sa uskutoční 17. decembra 2020 od 12.00 hod. Informovať budú hlavný riešiteľ projektu prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.,riešiteľky doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., a Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

Online prístup: https://bbb.science.upjs.sk/b/mik-99v-a9t

 

Zdroj textu: PhDr. Marián Gladiš, PhD. z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Súvisiace články

07.02.2019 08:11

Khaled Hosseini a jeho Morská modlitba

Majster šarkanov, Tisíc žiarivých sĺnk, A hory odpovedali ozvenou. 3 knihy, vďaka ktorým si Khaled Hosseini získal desaťtisíce fanúšikov aj na Slovensku. Vo svete sa z nich predalo vyše 55 miliónov kusov.
01.11.2017 12:30

Katolícka cirkev si pripomína všetkých, ktorí dosiahli nebo

Bratislava – Katolícka cirkev si dnes pripomína Sviatok všetkých svätých, teda tých, ktorí dosiahli nebo, či už majú alebo nemajú svoj vlastný sviatok v cirkevnom kalendári. Ide o prikázaný sviatok. Vo štvrtok (2.11.) zas veri...