Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR
06.05.2018 08:43

VYHLÁSENIE Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR

k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií a experimentálneho overovaniu obsahu, metód a foriem vyučovania

Návrh novely Školského zákona, ktorú predkladajú na májovú schôdzu poslanci za SNS posúva školstvo o krok späť. Vylučuje, aby mohli samotné školy, alebo ich zriaďovatelia podávať návrhy na vznik nových študijných a učebných odborov, či experimentálne overiť nové odbory a zaviesť ich  do svojej ponuky vzdelávania s odôvodnením, že „iba organizácie sveta práce a príslušné orgány štátnej správy vedia objektívne zhodnotiť potreby a požiadavky trhu práce a zadefinovať požiadavky na nové odbory vzdelávania". Návrh opäť centralizuje rozhodovanie o nových odboroch a pedagogických inováciách do rúk ministerstva školstva a niekoľkých veľkých hráčov v priemysle prostredníctvom svojich stavovských a profesijných organizácií, a umožňuje konzervovať súčasný stav na trhu práce odbormi, ktoré vyhovujú iba súčasným zamestnávateľom.

Návrh novely je v príkrom rozpore s koncepciou Učiace sa Slovensko - jedným z troch pilierov Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy, ktorý ministerstvo školstva onedlho predloží na verejnú diskusiu. Program navrhuje, aby boli iniciátormi zmien samotné školy, ktoré najlepšie poznajú potreby študentov. Návrh novely je tiež v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktorá sa v oblasti školstva zaviazala akceptovať dobré výsledky experimentálneho overovania a premietnuť ich tak do priebežne aktualizovaných štátnych vzdelávacích programov.

Poslanecká novela Zákona 245/2008 Z.z. Školského zákona, s výrazným obmedzením experimentálneho overovania obsahu, foriem a metód vyučovania, ktorým sa do systému vzdelávania dostávali pedagogické inovácie alebo nové študijné či učebné odbory, sa má bez konzultácií so zainteresovanými aktérmi a bez možnosti pripomienok zo školskej praxe priamo schvaľovať v Národnej rade SR.

Takéto zásahy do kompetencie riaditeľov a zriaďovateľov škôl považujeme za neodôvodnené a neprimerané. Experimentálne overovanie obsahu, metód a foriem vyučovania pod odbornou garanciou vysokoškolských pedagógov, alebo Štátneho pedagogického ústavu nebolo nikdy problémovou oblasťou. Naopak, bolo priestorom na testovanie nových prístupov, programov, odborov a pedagogických inovácií s cieľom obohatiť celý vzdelávací systém. Vďaka experimentálnemu overovaniu  fungujú  napr. Montessori a waldorfské systémy, integrované tematické vyučovanie, Daltonský plán a mnoho iných projektov a študijných či učebných odborov, ktoré by inak nevznikli a školy by ich nemohli prevziať. V čase, keď sa trh práce dynamicky mení, väčšina školákov bude zamestnaná v profesiách, ktoré dnes ešte ani neexistujú a školy by mali reagovať na nové požiadavky profesií budúcnosti, nebudú môcť ani len navrhnúť nové študijné alebo učebné odbory pre svojich žiakov.

Navrhujeme preto, aby poslanci SNS predmetnú novelu z rokovania NR SR stiahli a dopracovali po diskusii so všetkými zainteresovanými aktérmi zo školského prostredia.

PhDr. Saskia REPČÍKOVÁ
prezidentka ASŠŠZS
 

Súvisiace články

31.01.2019 08:06

Ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podalo dňa 24.01.2019 na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie na neoprávnenú manipuláciu informačného systému CVTI SR.
01.08.2018 09:39

Silný a dojímavý príbeh Zachráňte Amelie

Toto je silný a dojímavý príbeh o tom, že aj uprostred zla môže prežívať dobro. O ľuďoch, ktorí neváhajú riskovať vlastný život, aby pomohli a zachránili iných.
03.10.2017 07:30

Handrová bábika

Napísať dobrú detektívku nie je jednoduché. Ešte ťažšie je napísať dokonalú detektívku, pri ktorej ani nedýchate a neustále krútite hlavou – toto snáď nie. Sem rozhodne patrí Handrová bábika.