Blog: Žaneta Sirková

12.02.2021 08:57

Motivácia žiakov slovným hodnotením

Každý učiteľ sa stretáva s očakávaním žiakov, aké výsledky dosiahnu vo výchovno-vzdelávacom procese a či je proces nadobúdania vedomostí a zručností žiakov efektívny. Učiteľ aplikuje vo vyučovacom procese rôzne vyučovacie metód...
09.11.2020 11:08

Do sveta s eTwinningom

Program eTwinning je učiteľom dobre známy. Školské projekty zapojené do tohto programu vytvárajú partnerstvá a dávajú možnosť žiakom spoznávať život a kultúru v rôznych kútoch sveta.
20.10.2020 12:53

Neštandardné podmienky odbornej prípravy stredoškolákov

Obdobie mimoriadnej situácie prináša so sebou problémy, s ktorými sa doposiaľ nestretli učitelia ani žiaci.
29.09.2020 12:16

Zo školského prostredia k dištančnému vzdelávaniu

Mimoriadne situácie nás vedú k hľadaniu alternatív vyučovacieho procesu. Aj keď niektoré školy aktívne využívajú dištančné vzdelávanie k rozvoju komunikačných zručností žiakov prostredníctvom informačno-komunikačných technológi...
18.08.2020 11:00

Menej úspešní žiaci vo vzdelávaní

Súčasťou pedagogického riadenia školy je dôsledné vypracovanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov a učiteľov, ktorého súčasťou by mal byť vnútorný plán na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Aj keď školy ...
20.03.2020 14:59

Kooperatívne vyučovanie v školách absentuje

Rozvíjanie občianskych kompetencií a kompetencií k celoživotnému vzdelávaniu žiakov nie je možné uplatniť pri frontálnom vyučovaní s monologickým prejavom učiteľa. Dnes už vyučovanie nemôže byť realizované bez inovatívnych metó...
20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy...
18.03.2020 12:07

Myšlienkové mapy

Ak chce učiteľ podporiť a rozvíjať záujem žiakov o učenie, je potrebné zvoliť vhodné vyučovacie metódy, motivovať žiakov aktivizujúcimi prvkami a vytvoriť podmienky pre ich sebarealizáciu vo vyučovacom procese. Dôležitá je vnút...
16.03.2020 10:12

Vyššie myšlienkové procesy vo vyučovaní

Rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov vo vyučovaní je zväčša založené na zapamätaní si učiva a porozumení. Tradičný model vzdelávania je zameraný len na oboznamovanie žiakov s novým učivom, pričom podľa Bloomovej taxonómie ...
16.03.2020 10:05

DUÁL – vedomosti a zručnosti v praxi

Duálne vzdelávanie dáva žiakom možnosť vzdelávať sa v reálnom pracovnom prostredí v priamom kontakte s odborníkmi z praxe. Výchovno-vzdelávací proces u zamestnávateľa by mal nadväzovať na teoretickú prípravu v škole a dynamicky...