Z domova
0

COVID – 19 a život na univerzite 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM), ako jedna z mnohých akademických inštitúcií, musela v uplynulom období čeliť nepoznanému – prepuknutiu pandémie  ochorenia COVID- 19.

Hneď na začiatku sme si uvedomili špecifickosť nášho prostredia – univerzitné prostredie predstavuje jedno z najvyšších rizikových prostredí z hľadiska možného šírenia pandémie vzhľadom na:

  • vysokú koncentráciu osôb priamo v budovách univerzity na prednáškach, seminároch, cvičeniach, ďalej v jedálňach, študentských zónach a na internátoch,
  • mobilitu zamestnancov – vysokoškolských učiteľov a výskumníkov, výmenné pobyty,
  • mobilitu študentov v rámci mesta do okolitých zariadení ako kaviarne, reštaurácie, obchody, športoviská a pod., o ktorých univerzita nemá žiadne informácie.
  • prichádzajúcich domácich a zahraničných študentov na pôdu univerzity z neznámeho prostredia.

Ako sme si s tým poradili na UCM? Uvádzame hlavné kroky, procesy a činnosti, ktoré sme realizovali. Môže to byť i pomôcka pre ďalšie inštitúcie, ako čeliť nepoznanému.

Počiatočné štádium.

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobená vírusom SARS-COV-2 (ďalej len „ochorenie“) nás zastihla nepripravených. V našich geografických podmienkach ide o bezprecedentný problém, ktorý sme len v minulosti okrajovo sledovali z ázijských krajín. Nosenie rúška sa u nás považovalo skôr za výstrelok. Inštitúcie nemali pripravené dokumenty, vypracované postupy, ani krízový plán. Chýbali  skúsenosti, ale i  materiálne zásoby a hlavne – pripravené ľudské zdroje schopné riešiť problémy s pandémiou spojené.
Presakovali len medializované chaotické informácie o hospitalizácii, prípadne aj úmrtnosti postihnutých. V spoločnosti sa rýchlo prejavil chaos a nedostatky pri obstarávaní základných hygienických a ochranných potrieb, ako sú rúška, teplomery, respirátory, rukavice a i. Ministerstvo školstva SR neposkytlo žiadne racionálne usmernenie, takže univerzity riešili problémy podľa svojich schopností a vedomostí.

Prvá etapa – prvá vlna, obdobie marec – jún 2020.

Na univerzitnej úrovni sa mobilizovali ľudské a materiálne kapacity pre riešenie špecifického postavenia a fungovania univerzity v kontexte pandémie.

Rektor UCM zriadil krízový štáb univerzity  v zložení: rektor, poverený prorektor/prorektori, kvestor, referent BOZP, vedúca kancelárie rektora, vedúci hospodárskej správy, vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy, vedúca študentského domova, vedúca oddelenia práce s verejnosťou, vedúci centra informačno-komunikačných technológií a vedúci personálno-právneho oddelenia. Bolo zabezpečené, aby každá funkcia v prípade karantény alebo hospitalizácie mala svojho náhradníka. Krízový štáb sa schádzal pravidelne, v prípade potreby aj nepravidelne, podľa potreby. Na základe rokovania krízového štábu vydával rektor interné dokumenty  typu smernica, opatrenie a nariadenie rektora.

Vedenie univerzity vypracovalo Plán krízového riadenia univerzity, ktorý kodifikoval procesy, postupy a zodpovednosti v čase pandémie.

Mobilizovali sa zdroje pre identifikáciu ochorenia. Na každej vrátnici bol k dispozícii digitálny teplomer, inštrukcie pre izoláciu osoby s podozrením na ochorenie, zoznam kritických telefónnych čísiel. V každej budove univerzity boli vyčlenené karanténne miestnosti mimo hlavného pohybu osôb. Každá karanténna miestnosť  bola vybavená telefónom, dezinfekciou rúk, vodou, pokynmi a inštrukciami v prípade použitia WC. Za situácie, že stále prebiehala prezenčná výučba, boli vydané inštrukcie pre izoláciu osôb s podozrením na ochorenie.

Akumulovali sa hygienické materiálne zdroje. Okrem zakúpených digitálnych teplomerov sa zakúpili ochranné rúška a dezinfekcia rúk (problémom bol ich nedostatok na trhu a prehnané trhové ceny). Pracovníci univerzity svojpomocne šili rúška a tím jednej z fakúlt pripravil aj vlastný dezinfekčný prostriedok („Zabivir“), ktorý vyriešil prechodný nedostatok dezinfekčných prostriedkov na trhu.

Zamestnanci mali nariadenú prácu doma. Veľký kus práce v tomto období odviedlo centrum informačno komunikačných technológií univerzity – bolo potrebné zamestnancom pripraviť a vysvetliť on line prostredie, naučiť používať platformy pre výkon tak výučbovej činnosti ako i na výkon práce administratívnych a ostatných zamestnancov, a taktiež vykonávať nepretržitú konzultačnú činnosť pre zamestnancov univerzity k využívaniu on-line prostriedkov.

Slabnúca prvá vlna pandémie umožnila organizovať aj promócie absolventov za dodržania prísnych epidemických opatrení.

Druhá etapa – prvá medzivlna, jún 2020 – september 2020.

Rektor univerzity vydal podrobné inštrukcie pre príchod, zápis a ubytovanie zahraničných študentov pre akademický rok 2020/21. V spolupráci s STU v Bratislave bola dohodnutá možnosť  karanténneho pobytu pre osoby s ochorením COVID-19 v účelovom zariadení  Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove.

Situácia na trhu nám umožnila zakúpiť hygienické zariadenia (držiaky na kvapalnú dezinfekciu s rozprašovačom), mobilné rozprašovače dezinfekcie a vytvoriť dostatočné zásoby dezinfekčných prostriedkov, rúšok, respirátorov, rukavíc, okuliarov a ochranných oblekov.  Tým sme mohli priestory , kde bolo zvýšený pohyb osôb, vybaviť adekvátnymi zariadeniami na umožnenie zvýšenej hygieny a bezinfekčnosti.

Tretia etapa – druhá vlna, október 2020 – máj 2021

Začiatok nového akademického roka 2020/2021 sa niesol v znamení štandardnej prezenčnej výučby. V polovici októbra však prepukla druhá vlna pandémie. Následne rektor univerzity vydal inštrukcie pre dištančnú formu výučby, ktorá trvala po celý zvyšok akademického roka. Výnimku mali len študenti experimentálnych študijných odborov (študijných programov, kde bolo nevyhnutné riešiť laboratórne pokusy a experimenty) za splnenia prísnych proti-epidemických opatrení (kontrolné negatívne testy).

V tomto období sa masívne uplatňovalo testovanie na ochorenie COVID. Univerzita organizovala počas viacerých víkendov masívne testovanie zamestnancov a študentov antigénovými testami v kine OKO za spolupráce s Trnavskou univerzitou v Trnave a následne viackrát i na pôde Trnavskej univerzity.

Nakoľko už bolo umožnené očkovanie proti ochoreniu COVID-19, UCM zvýšila kampaň v prospech očkovania zamestnancov a študentov.

Za veľký prínos v identifikovaní potenciálnych nositeľov ochorenia  a pokročenie v detekcii symptómov ochorenia považujeme  inštaláciu termovíznych kamier vo vchode do budov univerzity (Nám. J. Herdu, Hajdóczyho, Bučianska ul., V jame). Vstup do budov univerzity je monitorovaný  a u  každej osoby registruje počítač obraz tváre a registruje teplotu. Túto činnosť kontroluje poverený zamestnanec. Postupne sa taktiež vymenili vodovodné batérie na WC v budovách univerzity za bezkontaktné batérie. V budovách s kritickým pohybom osôb sú vo vchode inštalované rúškomaty, umožňujúce na mieste si zakúpiť respirátor alebo rúško.

Rektor univerzity v spolupráci s dekanmi fakúlt mobilizovali ľudské zdroje za účelom podania projektu s názvom „Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19“, ITMS kód projektu: 313011ASN4, Európsky fond regionálneho rozvoja, OP Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020. Projekt bol schválený  a následne bola podpísaná zmluva s alokovanou sumou vyše 3 mil. EUR. V tomto projekte nachádzajú uplatnenie tvorivých aktivít všetky zložky univerzity.

Počas kulminácie pandémie rektor univerzity vydal usmernenie pre prácu z domu „home office“.

Vedenie univerzity vypracovalo tiež plán dislokácie pracovísk rektorátu a dekanátov v prípade potvrdeného a rozšíreného ochorenia na COVID-19 v centrálnej budove univerzity, kde sídli aj študentský domov.

Štvrtá etapa – druhá medzivlna, jún 2021 – doteraz.

V súčasnosti sa zameriavame na doriešenie toho, čo doteraz z dôvodov finančných príp.  iných zdrojov, nebolo možné doriešiť.

Napr. akumulované finančné zdroje univerzity umožňujú inštaláciu turniketov predovšetkým v budovách s veľkým pohybom osôb za účelom monitorovania oprávnenosti vstupu na základe zamestnaneckej a študentskej karty.

Slabnúca druhá vlna pandémie a stabilizácie pozitívneho vývoja poklesu ochorenia v SR umožnila organizovať na prelome júna a júla aj promócie absolventov univerzity za dodržania prísnych epidemických opatrení.

Nasledujúce obdobie plánujú vedenia univerzity a fakúlt využiť na revízie všetkých postupov, doplnenie zásob a prípravu procesov a potrebných zdrojov pre prípad nástupu tretej vlny pandémie.

Súčasťou bude i kampaň zameraná na cieľovú skupinu študentov a vysokoškolských zamestnancov v prospech očkovania. UCM sa zapojí do rezortnej očkovacej kampane a v spolupráci s rezortným očkovacím tímom zorganizuje očkovanie, priamo na pôde univerzity, v čase nástupu študentov do internátov a na výučbu v septembri 2021.

Uplynulé obdobie bolo pre nás všetkých veľmi náročné, nielen po stránke organizácie práce, mobilizácie zdrojov, kumulácie personálnych kapacít, ale i po stránke psychickej. Vystavilo skúške všetkých, a obzvlášť pracovníkov manažmentu inštitúcií, ktorí museli za pochodu a často bez inštrukcií a usmernenia z nadriadených inštitúcií nastaviť procesy tak, aby sa zabránilo dezinformáciám a stratám.

 

Projekt: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prioritná os: 313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Kód projektu: 313011ASN4

V univerzitnom meste Trnava, 30.7.2021

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu