Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
04.07.2017 06:59

Hovorme tak, aby sme presvedčili

Slováci a Slovensko by po uplynulom predsedníctve v EÚ nemali byť vo svete neznámym pojmom, a predsa je to tak. Väčšinou sa vyhovárame, že sme boli utláčaní – najprv Maďarmi a potom Čechmi, ale od roku 1993 musíme hľadať chybu aj sami v sebe, pretože prezentácia našej národnej identity nie je proces, ktorý prebieha okolo nás, ale v nás.

Foto: PhDr. Mária Holubová, PhD.

Ak má svet o nás vedieť, musíme si položiť otázku: čo vedia Slováci o sebe? O čom napríklad svedčí fakt, že nesprávne používame svoje pomenovanie? Historicky sa naši predkovia volali Sloveni. Je to logické, lebo ženský ekvivalent je Slovenka a naša krajina sa volá Slovensko. Kde sa zobral maskulínny tvar Slovák? Štúrovci tvrdili, že je to odvodené od SLOVA, lebo  naša kultúra spočíva v ústnej ľudovej slovesnosti. Onomastici vychádzajú z teórie, že základ nášho pomenovania je v praindoeurópskom jazyku. V našej pravlasti sa nachádzalo veľa vôd, jazier a tokov, ktoré mali v názve SLOV, čo znamená tiecť, plynúť plávať, preto národy, ktoré žili pri jazerách a riekach, označovali pojmami Slov-enin.

Sústavné sťažovanie sa, že my sme boli tisíc rokov utláčaní, nemali sme slovenských kráľov, a teda ani vlastnú históriu, je v európskom kontexte nepochopiteľné a už aj smiešne. Najväčšia veľmoc v Európe, Veľká Británia, nemala anglických kráľov už od roku 1066, keď nastúpila normandská dynastia, potom francúzski Anjouovci, ktorí vládli aj u nás a veľa toho urobili pre slovenské banské mestá, Hannoverská dynastia a dynastia Saxe Coburg Gotha, ktorá pod menom Windsor vládne dodnes. Slovenská národná identita by sa mala smerom k iným identitám prezentovať viac v rovine čo nás s nimi spája,  ako čo nás rozdeľuje, s poukázaním na naše špecifická.

 Slovenská  národná identita sa vyvíjala  v súčinnosti s európskou identitou. Jej základ tvorí profil a charakter národa, ktorý sa vyvíjal v historickom čase a priestore. Spájajú nás štyri základné styčné body: 1. sťahovanie národov a vznik indoeurópskej jazykovej skupiny, 2. vznik barbarského a ranofeudálneho štátu, 3. prijatie kresťanstva, 4. osvietenstvo a národné obrodenie a rok 1848/1849. Počas historického vývoja sme vytvorili hodnoty, ktoré  musíme najprv poznať my, aby sme ich mohli prezentovať vo svete. To, že nepoznáme svoje rarity, sa odráža v akcentovaní slovenského folklóru, ktorý by mal plniť len spestrujúcu funkciu.

Národné vedomie je objektívny postoj jedinca k národu, národnej identite, vyjadrenie príslušnosti. Práve  národné vedomie je faktor, s ktorým bolo možné manipulovať v minulosti v období oficiálneho maďarizačného útlaku, v období presadzovania koncepcie čechoslovakizmu v rokoch 1918 – 1939 a v období budovania socializmu v rokoch 1948 – 1989. Pečať, ktorá nám bola v týchto historických obdobiach vtlačená, neodráža podstatu našej národnej identity. Napríklad podľa geopolitických a historických analýz sme civilizačne patrili do zóny vína, ale v tom poslednom období sme sa umelo zaradili do zóny vodky a piva, lebo komunistickí pohlavári tvrdili, že keď je národ nachmelený, lepšie sa ovláda.  

Vlastenectvo  je subjektívny prejav vyjadrenia príslušnosti jedinca k národu, ktorý je postavený na jednostranných citoch, pocitoch a náladách. Prejav vlastenectva je postavený na zámernom vyzdvihovaní vlastného národa a odmietaní kladných vlastností iných národov. Opakom vlastenectva – patriotizmu je kozmopolitizmus, ktorý je otvorený prejavom hodnôt iných národov. V rovine lexiky slovenského jazyka by sme tieto pojmy mohli zaradiť medzi historizmy, lebo sú špecifické pre určité historické obdobia, napríklad obdobie národného obrodenia a matičné obdobie. V súčasnosti sa objavujú teórie, že medzi vlastenectvom a nacionalizmom je veľmi tenká hranica, ktorá sa dá ťažko postrehnúť. Vlastenectvo je hodnotenie pomeru kvalít a nekvalít národa, na základe ktorého by sme mali pracovať na našom zlepšení a raste. Nacionalizmus je nekritická fabulácia kvalít s cieľom manipulovať masy v prospech získania moci.

 

Súvisiace články

31.10.2017 12:00

Odplata

Pri tomto type účelového správania má dieťa pocit, že nikomu na ňom nezáleží. Cíti sa ublížené, zranené a vracia úder. Fyzicky či verbálne napáda svoje okolie, kradne, klame, ničí, devastuje...
12.07.2017 09:36

Výchova k zdravému životnému štýlu

Boj s obezitou a nadváhou je novodobou hrozbou pre takmer celú časť ekonomicky vyspelého sveta. Táto problematika nie je spôsobená len zvýšeným príjmom potravy a sladených nápojov, ale i nekonečnými hodinami presedenými v škole...
12.11.2017 09:56

Ako pripraviť piatakov na testovanie?

Túto otázku si kladú učitelia testovaných predmetov tak v 5. ročníku základnej školy, ako i učitelia primárneho vzdelávania. Hľadajú prostriedky a spôsoby, ako dosiahnuť vyššie percento úspešnosti v testovaní piatakov. Na začia...