Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
29.09.2017 19:22

IT akadémia

Na základe výsledkov štúdií Európskej komisie, môže v Európe v najbližších rokoch chýbať niekoľko stotisíc odborníkov na informačné technológie. Tento nepriaznivý trend by mali zmierniť aktivity zamerané na hľadanie a výchovu IT odborníkov. 

Lepšie sa uplatniť na trhu na práce a reagovať na aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti vo vzťahu k informatike a informačným technológiám má žiakom a študentom pomôcť konkrétny model vzdelávania. Jeho vytvorenie je hlavným cieľom nového národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie."    

V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa všetci zainteresovaní partneri budú podieľať  na budovaní moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

„Prostredníctvom odborných aktivít sa zameriame na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť na úrovni základných a stredných škôl, ako aj na vzdelávanie na vysokých školách. Projekt zvyšuje kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti v súvislosti s aktuálnymi potrebami zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií," hovorí projektový manažér Soňa Futóová z Centra vedecko-technických informácií SR.   

Centrum vedecko-technických informácií SR realizuje projekt spoločne s ďalšími projektovými partnermi:  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Žilinskou univerzitou v Žiline.Ďalšími partnermi projektu sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum. 

V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vzniká IT Akadémia, ktorá zastrešuje partnerstvo subjektov zo SR, ktoré ju spoluvytvárajú.

V rámci projektu sa môžu základné, stredné a vysoké školy stať Partnerom IT Akadémie. Bližšie informácie získajú školy na: http://itakademia.sk/sk/dotaznik-pre-zs-a-ss/.

Obsah a rozsah spolupráce formou partnerstva sa realizuje prostredníctvom zmluvy o partnerstve. Základné školy môžu spolupracovať na dvoch úrovniach, stredné školy na troch úrovniach partnerstva. Partnerstvom s IT Akadémiou môže škola získať:

  • vybavenie ITScience laboratórium obsahujúce moderné pomôcky pre inovatívne vzdelávanie (laboratórium je možné poskytnúť len pre 60 základných škôl a 30 stredných škôl na Slovensku mimo Bratislavského kraja),
  • využívanie a participácia na tvorbe inovatívnych nástrojov vo výučbe informatiky, matematiky, prírodných a technických vied vytváraných počas projektu,
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách,
  • bezplatné vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky, matematiky, prírodných a technických vied,
  • možnosť bezplatne získať medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C® pre žiakov a učiteľov stredných škôl,
  • kontakty s IT firmami pri realizácii rôznych činnosti a podujatí.

Pre zapojenie sa do projektu a získanie postavenia „IT Akadémia partner" je potrebné ako prvý krok vyplniť elekronický dotazník. Bližšie informácie škola získa http://itakademia.sk/sk/dotaznik-pre-zs-a-ss/.

Očakáva sa aj zapojenie IT odborníkov z praxe do pripravovaných zmien vo vzdelávaní žiakov aj ich učiteľov. Projekt si dáva za cieľ vybudovať  trvalú spoluprácu IT spoločností so školami a upevniť dôveru medzi študentmi, že majú perspektívu zamestnať sa v IT firmách. Firmy pôsobiace v oblasti informačno-komunikačných technológií sa môžu zapojiť do národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie a stať sa IT AKADÉMIA PARTNEROM. Elektronický dotazník pre nadviazanie spolupráce firiem nájdete na: itakademia.sk/sk/dotaznik.

V prípade ďaľšieho záujmu môžu študenti prísť v auguste do ŠVS v Banskej Bystrici, kde sa môžu zoznámiť nielen s 3D tlačiarňou ale aj s Dobotom – malým programovateľným robotickým ramenom , ktoré umožní jednoduché laserovanie, 3D tlač , kreslenie alebo zdobenie torty. Kontakt mail: stanislav.slacka@svsbb.sk alebo na tel: 048-423 17 57.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
    
Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk

Ing. Eva Kalužáková,CVTI SR, foto archív IT Akadémie

 

P.S.: Pokiaľ váhate či je pre Vás IT akadémia to pravé, pozrite si rozhovor s prof. Kalašom.

Súvisiace články

12.05.2017 08:19

Workshop v ŠPÚ s nemeckým lektorom Jensom Krügerom pre učiteľov

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal ďalší workshop pre učiteľov nemeckého jazyka. Nemecký lektor Jens Krüger na ňom predstavil slovenským pedagógom rôzne aktivity, ktoré žiakov nielen zaujmú, ale vedú aj k zlepšeniu ich komu...
29.05.2019 17:15

Slovenská konferencia Metro ON Line spája odborníkov v technológiách už 14 rokov

Konferencia Metro ON Line prezentovala uplynulý týždeň súčasné trendy v technológiách, telekomunikáciách a smart city. Podujatie predstavuje zvučné mená, ktoré inšpirujú svojimi úspešnými príbehmi. Veľkým prínosom akcie sú aj p...
10.10.2017 10:24

Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Nenechajte si újsť revolučné prednášky: Revolúcia v evolúcii človeka - prednáša: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. Madeira, zelená perla Atlantiku - prednášajú: RNDr. Ivan Ružek, PhD., PaedDr. Ivan Pasternak