Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
03.09.2020 13:32

Pred okresným úradom v Leviciach protestovali ochranári

Symbolicky „zaspali“, lebo úrad tri roky „spí“ pri podnete o enviroškodách.

Levice, 28. 8. 2020 - Pred budovou okresného úradu v Leviciach usporiadali v piatok 28. 8. 2020 ochrancovia rieky Hron verejné zhromaždenie so symbolickým „zaspaním" účastníkov. Happening v štýle tzv. „die-in", ktorého aktérmi boli aj veľké nafukovacie a plyšové ryby, mal za cieľ upozorniť na vleklé konanie úradu, ktorý už tri roky „spí" pri kauze prešetrenia environmentálnej škody na rybách, biotopoch lužných lesoch a vode v súvislosti s prevádzkou MVE v Želiezovciach. 

Ešte na prelome mája a júna 2017 zaznamenali pod malou vodnou elektrárňou (MVE) Želiezovce rybári hromadný úhyn rýb, pričom stovky z nich boli posekané a mechanicky poškodené.

MVE Želiezovce poškodené ryby jun 2017

Slovenská inšpekcia životného prostredia vtedy skonštatovala, že nejde o mimoriadne zhoršenie vôd, ale o udalosť, ktorá vznikla v dôsledku prevádzkovania vodnej stavby a podnet miestnych obyvateľov odstúpila na okresný úrad v Nitre. Keďže toto konanie nemalo do augusta 2017 žiadne výstup, obrátili sa rybári a ochranári na inšpekciu životného prostredia opäť a podali oznámenie podľa zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd v súvislosti s prevádzkou vodného diela Želiezovce na Hrone. Príslušným úradom na konanie bol a je okresný úrad v Leviciach, ktorý ale ani po troch rokoch nedokázal kauzu uzavrieť. 

Želiezovce pred vystavbou MVE_putovanie Hronom 2015

„Okresný úrad sme opakovane žiadali o informáciu o tom, ako pokračuje rozhodovanie o podnete. Dostali sme odpoveď, že environmentálna škoda bola preukázaná, no keďže ide o prvé takéto konanie o náprave environmentálnych škôd na Slovensku, ktoré môže byť precedensom, chcú sa k nemu postaviť zodpovedne. Postup úradu však nemôžeme považovať za dobrý precedens. Ak je ochrana životného prostredia verejným záujmom a hrozia environmentálne škody, úrady by takéto prípady mali riešiť promptne. Tri roky považujeme za neprimerane dlhú dobu," hovorí riaditeľka WWF Miroslava Plassmann.

MVE Želiezovce na rieke Hron_2019

Oznámenie o environmentálnej škode podalo Združenie Slatinka, kauzu následne prebralo WWF Slovensko. Jeho obsahom boli informácie nielen o hromadnom úhyne rýb, ktorý nastal ešte v čase skúšobnej prevádzky MVE. Podnet smeroval aj ku zdokumentovanému vysychaniu brehových porastov (súčasť biotopov európskeho významu) a poklesu hladiny podzemnej vody pod haťou MVE nižšie na toku.

„Za tri roky dodala Štátna ochrana prírody SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav okresnému úradu rôzne stanoviská a podklady, z ktorých vyplýva, že jednoznačne došlo ku vzniku environmentálnej škody. SHMÚ upozornil na výrazný pokles hladiny podzemnej vody pod haťou MVE o 0,88 cm, ktorý sa časovo kryje so spustením prevádzky MVE. ŠOP SR zas skonštatovala likvidáciu biotopov európskeho významu na ploche viac ako 290 tisíc m2. VÚVH upozorňujú na to, že stavba MVE Želiezovce neprešla posúdením podľa Rámcovej smernice o vode a že EK vedie voči Slovensku infrigement aj vo veci MVE Želiezovce," vymenúva Martina Paulíková, externá expertka WWF Slovensko a dodáva: „Napriek tomu všetkému sme okrem osadenia ochrannej mreže, aby sa migrujúce ryby opäť nedostali do turbíny MVE, zatiaľ nezaznamenali žiadne opatrenia na elimináciu škôd." 

Verejné zhromaždenie sa uskutočnilo v rámci podujatia Za zdravé rieky bez hatí 2020, ktoré začalo takmer pred týždňom pri prameni Hrona za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja, ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského a štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču. V rámci podujatia s heslom #odhatajmeHron putujú ochranári, vedci či rybári  od prameňa Hrona do jeho ústia do Dunaja s cieľom upozorniť na potrebu zachovania zdravých riek bez hatí. . 

Viac informácií o akcii Za zdravé rieky bez hatí 2020: https://www.ziverieky.sk/clanky/za-zdrave-rieky-bez-hati-2020/
 

Súvisiace články

25.09.2018 19:00

Európska noc výskumníkov 2018. Festival vedy v SNM-Prírodovednom múzeu

V piatok 28. septembra 2018 sa uskutoční medzinárodné podujate Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018. Na Slovensku už XII. ročník priblíži verejnosti najzaujímavejšie výsledky a osobnosti slovenskej vedy, ktoré sa pres...
24.04.2018 08:57

Mladí výtvarníci sa môžu zapojiť do súťaže Maľba

Mladí talentovaní výtvarníci majú aj tento rok šancu zabojovať o pozornosť a uznanie odborníkov a aj priaznivcov umenia. Umožní im to už 13. ročník súťaže Maľba 2018 - Ceny Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.
15.03.2019 08:41

Koncom marca štartuje TOUR de ERA

Výskumníci, akademici, podnikatelia, ale aj záujemcovia z verejného či neziskového sektora majú v najbližšom období možnosť dozvedieť sa o programoch takzvaného Európskeho výskumného priestoru (ERA) viac. Navyše získajú praktic...