Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
06.04.2018 16:38

Registrácia do Malej finančnej akadémie ukončená. Čo bude ďalej?

Tatra banka v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou AGEMSOFT pripravili pre školy druhý ročník Malej finančnej akadémie. Ide o projekt, ktorý učí žiakov finančnej gramotnosti, tímovej práci a ďalším užitočným zručnostiam. Kapacita projektu, 350 tried, sa naplnila už v priebehu pár dní.

Celkovo 272 základných škôl zaregistrovalo do aktuálneho ročníka 350 svojich tried. Znamená to, že do aktivít projektu sa zapojí až 6 780 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl, pre ktorých je primárne určený. 

Zvlášť potešiteľný je fakt, že absolútne najvyšší podiel budú mať v nadchádzajúcom ročníku nové školy, teda tie, ktoré neparticipovali na prvom ročníku projektu. Z celkového počtu prihlásených 272 škôl ich je až 222, čo svedčí o vysokom dopyte škôl po zručnostiach, na ktoré je projekt Malej finančnej akadémie zameraný. 

„Potešil nás pretrvávajúci záujem škôl, lebo podobne ako v prvom ročníku aj tentokrát o projekt prejavilo záujem viac škôl, ako máme možnosť prijať. A tiež, že sa zapojí veľa nových pedagógov, čo znamená, že Malú finančnú akadémiu poznajú už na 469 slovenských školách," povedal Ján Machaj, riaditeľ n.o. EDULAB.

Čo čaká triedy v ďalšej etape projektu

Po registrácii do projektu čaká prihlásené školy realizačná fáza, ktorá potrvá do konca mája 2018. Na jej začiatku získajú školy pre všetkých 350 svojich tried štartovací balík, v ktorom učitelia nájdu všetky potrebné materiály a pomôcky pre deti. V balíku bude originálna metodická príručka s aktivitami pre deti a s prístupom k interaktívnym materiálom. 

Novinka roka 2018: Kozmix na návšteve

Každý žiak zapojený do projektu dostane svoj pracovný zošit, ktorý je určený na použitie v domácnosti. Tento pracovný zošiť je novinkou tohtoročnej Malej finančnej akadémie. Vieme, že efektivita učenia je zvýšená, ak s dieťaťom pracujú aj rodičia. Vybrané témy z oblasti Finančnej gramotnosti si dieťa doma vyrieši spoločne s rodičmi. Získa tak ďalší pohľad na témy preberané v škole. Objasnia sa mu prepojenia na školské témy z perspektívy rodiny, v ktorej vyrastá. Súčasťou sú aj sety interaktívnych cvičení na portáli Kozmix.sk

Hra „Naše mesto"

Hra je postavená na tímovej práci žiakov, ktorí si počas trvania projektu vymenia známkovanie za platenie a odmeňovanie ich vlastnou triednou menou. Za zarobené peniaze, ktoré si sami pomenujú a vyfarbia, si kupujú makety budov do svojej časti mesta. V štyroch skupinách tvoria svoju mestskú časť podľa vlastných predstáv a dotvárajú makety, napríklad plastelínou, papierovými objektmi, legom a podobne.

Na záver postavia centrum mesta, ktoré vznikne dohodou všetkých žiakov. Výsledky svojej práce odprezentujú žiaci aj svojim spolužiakom a rodičom. Počas hry má každý žiak svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť má svojho bankára, novinára a architekta. Skupina za vzdelávacie aktivity získava peniaze, ktoré investuje do rozvoja svojej štvrte. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjajú aj svoju kreativitu a fantáziu. 

Metodická príručka

Kľúčový materiál pre učiteľa, ktorý obsahuje návody na vzdelávacie aktivity na tému finančnej gramotnosti. Všetky aktivity v projekte vychádzajú z národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je dokument, ktorý presne stanovuje cieľové požiadavky na rôzne stupne škôl. Samotné aktivity sú vždy smerované k požiadavkám definovaným v tomto štandarde. EDULAB v rámci projektu spolupracuje aj s učiteľmi z praxe, takže inšpiráciou tu sú hlavne ich skúsenosti a fantázia. Okrem aktivít, ktorých je v metodickej príručke viac ako 60, sú pre žiakov pripravené aj interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk, kde si môžu, okrem iného, predcvičiť aj čítanie s porozumením.

Interaktívne cvičenia

Tvorí ich 24 setov interaktívnych úloh, z ktorých každá obsahuje v priemere 4 úlohy. Celkovo je pre potreby projektu vytvorených 96 interaktívnych úloh, ktoré učiteľ využíva na hodine na interaktívnej tabuli alebo tabletoch, prípadne ich zadáva na domácu úlohu prostredníctvom portálu Kozmix.sk. Úlohy sú teda určené na precvičovanie naučených vedomostí, osvojovanie kompetencií najmä z oblasti matematiky a čítania s porozumením. 

Druhý ročník projektu Malá finančná akadémia nadväzuje na dosiahnuté úspechy v úvodnom ročníku, ktorý bol realizovaný v roku 2017.  Na základe anonymného prieskumu medzi zúčastnenými učiteľmi sa preukázalo, že projekt u žiakov rozvíjal mnohé kompetencie dôležité pre využitie v praxi. Vyše 70 % učiteľov uviedlo, že si žiaci najviac osvojili schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia týkajúce sa financií. Takmer 60 % uvádzalo,  že sa školáci naučili lepšie rozoznávať svoje potreby a prehodnocovať, na čo svoje financie použijú. Okrem toho sa deti naučili zoraďovať svoje želania podľa dôležitosti. 

Súvisiace články

31.08.2018 09:08

Slávnosť hliny. Keramická Modra 2018

Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci s Modranskou besedou o.z., mestom Modra a Slovenskou ľudovou majolikou usporiada 30. augusta – 1. septembra 2018 v Modre už X. ročník podujatia Slávnosť hliny. Keramic...
04.10.2019 13:20

LingvaFest’2019 – skutočne úspešné pokračovanie jedinečného festivalu cudzích jazykov na Slovensku

Oslavy Európskeho dňa jazykov, ktorý každoročne spadá na 26. septembra, nezostali na Slovensku ani tento rok bez povšimnutia. Ekonomická univerzita v Bratislave sa totiž opäť na dva dni premenila na centrum cudzích jazykov a ku...
30.07.2019 11:47

Takmer každá tretia kontrola odhalila porušenie envirolegislatívy

Cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické pokutovanie. Musí napomáhať predchádzaniu ohrozovania životného prostredia.