Späť na zoznam
Externé
Autor: UCN
22.10.2019 13:16

Takmer 140 000 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

V rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc si 139 566 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka. Žiaci z 1 330 základných škôl, osemročných gymnázií a rôznych stredných škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky počas vyučovania, v školskom klube detí, v záujmových krúžkoch, v školských knižniciach alebo doma, aby ich do 31. októbra poslali svojim kamarátom z partnerských škôl.

Mladší žiaci sa usilujú na svojich záložkách znázorniť nejaký motív z ich najobľúbenejšej knihy, prípadne obľúbeného knižného hrdinu v súlade s témou List za listom – baví ma čítať. Naopak, stredoškoláci sa snažia na záložkách zachytiť tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Na rub záložky najčastejšie napíšu názov a meno autora knihy, krátku anotáciu literárneho diela, svoje poštové alebo mailové adresy či facebookové kontakty, aby mohli medzi sebou navzájom komunikovať.

Doplňujúcim programom výroby záložiek budú najčastejšie žiacke besedy o obľúbených knihách alebo besedy so spisovateľmi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov, čitateľské maratóny, dramatizácie rozprávok, literárne kvízy a rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu. Rovnako sa budú v hojnom počte realizovať vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Českej republike, alebo naopak, vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie slovenského jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike. Starší žiaci si budú navyše pripravovať aj prezentácie o najvýznamnejších osobnostiach formou krátkych referátov, slohových prác, powerpointových prezentácií alebo videí.

Do balíka budú mnohé školy vkladať aj priateľské listy, rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy, cédečká so školskými speváckymi súbormi, propagačné materiály o škole, obci, meste či regióne alebo aj výrobky z hodín výtvarnej výchovy. Zopár škôl si už opäť naplánovalo osobné odovzdanie záložiek. Svoju partnerskú školu navštívia vyučujúci a vybraní žiaci zo Slovenskej republiky alebo z Českej republiky.

„Výroba a výmena záložiek okrem iného pomáha všetkým žiakom, teda aj žiakom, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, získať uznanie za svoju usilovnú prácu a svoj úspech zažiť spolu so svojimi rovesníkmi. Rovnako výtvarná činnosť pomáha žiakom rozvinúť jemnú motoriku, stimulovať vnímavosť a predstavivosť a umožňuje im uspokojiť ich estetické cítenie a rozvinúť emocionálnu inteligenciu," povedala odborná garantka projektov na podporu čítania Rozália Cenigová.

Uvedené projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

14.05.2019 17:28

Už 15 rokov Zelenej školy

Má odpad dopad? Touto témou sa inšpirovali študenti Súkromnej strednej školy umeleckej animovanej tvorby pri vytváraní svojich diel, ktoré predstavili na slávnostnej vernisáži v priestoroch CC centra v Bratislave. Pri príležit...
25.04.2018 09:34

Slovenské kolo medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut má za sebou úspešný 2. ročník

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave privítalo 18. a 19. apríla 2. ročník úspešnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK), určenej pre všetky stredné odborné školy na Slovensku. Vybrané školy finančne po...
17.09.2019 09:22

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – 22. ročník

Objavovanie talentov v prírodných vedách