OD 15.03.2019 00:00
OD 15.03.2019 00:00
Košice

Informačný seminár

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Viac na: https://www.ucn.sk/vyzvy/informacne-seminare-pre-prijimatelov