Z domova
0

Lesná pedagogika v školskom systéme

Aj les môže byť miestom vzdelávania. Les – to je autenticita, pravosť všetkého „ponúkaného materiálu“, umožňuje pozorovať aktuálne a reálne javy, podporuje detskú zvedavosť a bádanie, je priestorom, ktorý inšpiruje, rozvíja zmyslové vnímanie, hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, vplýva na fyzické a duševné zdravie, na rozvoj osobnosti detí, „dovoľuje“ deťom zašpiniť sa a zažiť pocit bezprostredného kontaktu s prírodou, zvyšuje zážitok a samotné prežívanie, ponúka seba ako zdroj pre detskú hru, umožňuje pochopiť súvislosti a využitie toho, čo máme… Les je prienikom medzi lesníkmi – lesnými pedagógmi a pedagógmi pôsobiacimi na školách.

V roku 2019 sa Národné lesnícke centrum ako koordinátor lesnej pedagogiky na Slovensku zapojilo do riešenia projektu v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja  č. APVV-18-0484 pod názvom  „Lesná pedagogika a výchova k trvaloudržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii“ (LESPED). Hlavným riešiteľom  projektu je Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a riešitelia oboch zapojených inštitúcií vstúpili do druhej fázy realizácie naplánovaných aktivít, súvisiacich so zavádzaním lesnej pedagogiky do materských a základných škôl.

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálneho vzdelávania, ktoré v roku 2021 oslavuje 20 rokov existencie na Slovensku, stále intenzívnejšie preniká do škôl a jej potreba v obsahovej náplni školského vzdelávania stále vzrastá. Ide o učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži.

Projekt LESPED sa zameriava na vývoj, testovanie a overovanie modelu lesnej pedagogiky a jej uplatnenie v školskom i mimoškolskom systéme. Cieľovou skupinou projektu sú učitelia materských škôl, učitelia primárneho vzdelávania, vychovávatelia školských klubov, lesní pedagógovia a poslucháči pedagogických fakúlt.

Zvýšiť záujem detí predškolského veku a mladšieho školského veku o prírodné prostredie bol impulzom na vytvorenie programov lesnej pedagogiky a rozvíjanie zručností detí prostredníctvom aktivačných metód používaných lesnými pedagógmi priamo v prostredí lesa. V prvom roku realizácie projektu boli navrhnuté a otestované štyri tematicky ladené programy nazvané Vianočný stromček z lesa, Les v tichu, Les ukrytý v knihe a Lesná olympiáda. Programy sa realizovali  v 4 materských školách a 3 základných školách vo Zvolene, Kremnici, Nitre a Hlohovci a zúčastnilo sa na nich viac ako 300 detí predškolského veku a žiakov  1. stupňa primárneho vzdelávania pod vedením 5 lesných pedagógov.

Získané výstupné dáta boli východiskom na vedeckú časť projektu a podkladom na vytvorenie metodických materiálov pre jednotlivé cieľové skupiny. Pre učiteľov materských a základných škôl bol vypracovaný  metodický materiál s názvom Lesná pedagogika pre materské školy, Lesná pedagogika v primárnom vzdelávaní a zbierky pracovných listov Pracovné listy lesnej pedagogiky pre materské školy, Pracovné listy lesnej pedagogiky pre 1. a 2. ročník základných škôl, Pracovné listy lesnej pedagogiky pre 3. a 4. ročník základných škôl. Pre lesných pedagógov bola vypracovaná metodická príručka Vybrané príklady environmentálnych programov lesnej pedagogiky pre predprimárne vzdelávanie – inšpirácie pre lesných pedagógov. V projekte sa nezabudlo ani na činnosť školských klubov, kde inšpiráciou a pomôckou budú metodicky spracované Vybrané témy projektu lesnej pedagogiky „Les ukrytý v knihe“. V projekte LESPED sú ďalšími plánovanými výstupmi metodiky zamerané na digitálne obsahy environmentálneho vzdelávania, krátke metodické inšpirácie – rok v lese s lesným pedagógom a informačné a popularizačné články o lesnej pedagogike.

Dôležitou aktivitou v projekte je vzájomné odovzdávanie informácií na seminároch a workshopoch pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania ako aj študentov pedagogického smeru. Priestor na oboznámenie sa s lesnou pedagogikou v súvislosti s komplexným rozvojom detí vytvoril vedecko-odborný seminár pre učiteľky MŠ z celého Slovenska v spolupráci so Slovenským výborom svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, kde téma projektu LESPED vhodne doplnila naplánovaný program. Celospoločenská pandemická situácia prinútila riešiteľov projektu modifikovať niektoré naplánované projektové aktivity. Semináre pre študentov a pedagógov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, na ktorých sa oboznámili s princípmi lesnej pedagogiky sa uskutočnili v náhradnej verzii prezenčného vzdelávania – v online priestore. Naplánované sú ďalšie workshopy pre učiteľov s medzinárodnej účasťou, lesné vychádzky pedagógov s deťmi ako aj ďalšie publikované metodické výstupy.

Projekt LESPED http://www.lesnapedagogika.sk/portal/2020/06/10/lesped/

je prvý v oblasti lesnej pedagogiky, kde sa aplikačný výskum realizuje aj v spolupráci s pedagógmi a vzdelávacou komunitou vôbec, čo považujeme za veľký prínos nielen pre Slovensko, ale aj pre medzinárodnú úroveň. Ukončený bude v roku 2022 medzinárodnou konferenciou, závery ktorej prinesie zborník.

Autor:  Mgr. Dagmar Sélešová, Ing. Veronika Jaloviarová, Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

 

 

 

Tags:

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu