Späť na zoznam
Materské školy
Autor: UCN
18.09.2020 11:06

21.ročenka pre materské školy v tlači.

Vydavateľstvo JurisDat Bratislava dalo v týchto dňoch do tlače 21.ročenku pre riaditeľov materských škôl resp. základných škôl s materskou školou, špeciálnych materských škôl a ich zriaďovateľov. Publikácia obsahuje výber dokumentov a základných právnych noriem nevyhnutných pre riadenie materskej školy (špeciálnej materskej školy) s komentármi (poznámkami) v znení platnom k 1.septembru 2020.

Publikácia obsahuje tieto kapitoly:

 • Predprimáne vzdelávanie v systéme výchovy a vzdelávania.
 • Právna úprava predprimárneho vzdelávania.
 • Sprievodca školským rokom (býv.POP) na škol.rok 2020/2021.
 • Materské školy v sústave škôl.
 • Štátny a školský vzdelávací program ;ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.
 • Dokumentácia, štatistika, registre a registratúra v materskej škole.
 • Riadenie a správa materských škôl (zriaďovatelia MŠ, štát a predprimárne vzdelávanie, orgány územnej samosprávy, riaditeľ materskej školy).
 • Samosprávne orgány v materských školách.
 • Predprimárne vzdelávanie detí  so špeciálno-výchovnými problémami.
 • Organizačné podmienky vzdelávania v materských školách (športové aktivity v MŠ /plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, saunovanie/, škola v prírode, výlety a exkurzie, súťaže).
 • Školské stravovanie.
 • Materiálno-technické a priestorové vybavenie predprimárneho vzdelávania (budova materskej školy /interier resp. exterier materskej školy  - pieskoviská, nový zákon o detských ihriskách).
 • Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov materských škôl (právne predpisy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, odmeňovania, vzdelávania, starostlivosti o pedagogických a odborných zamestnancov). Riaditeľ materskej školy (právne postavenie riaditeľa MŠ),
 • Pracovný poriadok pre pedagogických a odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov materských škôl vydaný vo februári 2020.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochrana pri výchove a vzdelávaní v materských školách. Prevencia ochrany zdravia detí v materských školách.


Upozorňujeme, že publikácia bude distribuovaná v neštandardnom režime.

Vzhľadom na skutočnosť v čase redakčnej uzavierky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) nezverejnilo právnu úpravu predprimárneho vzdelávania platnú pre školský rok 2020/2021 bude kapitola „Právna úprava predprimárneho vzdelávania" spracovaná podľa stavu platného ku dňu uzávierky. Odberateľom ročenky bude po zverejnení právnych predpisov upravujúcich predprimárne vzdelávanie v ďalších mesiacoch školského roku 2020/2021 zaslaný dodatok (separátny vytlačok), v ktorom bude popísaný právny stav predprimárneho vzdelávania platný pre „zvyšok" školského roka 2020/2021.

Publikácia má cca 500 strán, dodatok bude mať minimálne 32 strán formátu A 5.
 

Cena publikácie 23,00 eur  (v cene je základná publikácia v rozsahu cca 500 strán + dodatok (separát) s aktuálnymi úpravami kapitoly Právna úprava predprimárneho vzdelávania  po novelách zákonov v rozsahu minimálne 32 strán, 2x poštovné a balné). V prípade odberu 5 a viac kusov na jedno odberné miesto a jednu fakúru sa poskytuje 10% rabat.

Objednávky možno posielať na adresu administrácie vydavateľstva:

Vydavateľstvo JurisDat, Palárikova 17,  811 04 Bratislava alebo na e-mail: medlen@swanmail.sk, prípadne teôefonicky na tel.číslo: 02/43 41 03 67.


 

Súvisiace články

12.09.2017 17:24

Medzinárodné stretnutie učiteliek MŠ v Tallinne

Druhé medzinárodné stretnutie materských škôl za účelom výmeny dobrej praxe sa uskutočnilo v hlavnom meste Estónska – v Tallinne. A poviem Vám, toto mesto je opradené legendami.
26.11.2017 15:30

Človek a svet práce... ... ďalší z kruhov poznania predškoláka

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom dôraz sa kladie na rozvíjanie tých...
19.01.2020 22:59

Logické myslenie predškolákov preverí Malá Logická Olympiáda

Malá Logická Olympiáda predškolákov