Späť na zoznam
Materské školy
Autor: UCN
26.11.2017 15:30

Človek a svet práce... ... ďalší z kruhov poznania predškoláka

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom dôraz sa kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového hľadiska pre dieťa dôležité, napr.: • vytvára grafomotorické predispozície, • lepšie zvláda samoobslužné činnosti, • zvláda bežné úkony v domácnosti.

Významnú súčasť vzdelávacieho obsahu tvorí rozvíjanie elementárneho technického myslenia. Dieťa spoznáva vlastnosti materiálov a učí sa využívať to, čo o materiáloch vie.

Aby bolo dieťa v technických zadaniach úspešné, musí:

 • byť vnímavé voči prostrediu,
 • pozorovať vlastnosti predmetov,  
 • pokusom a omylom skúšať rôzne riešenia,
 • tvorivo pristupovať k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov.  

 

Materiály a vlastnosti

Učiteľka zameriava pozornosť detí na skúmanie vlastností rôznych predmetov a následne sa spolu s deťmi pokúša triediť ich podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené. Skúmajú spolu rôzne druhy materiálov a zamýšľajú sa nad možnosťou ich použitia, pričom sa prednostne sústreďujú na prírodné materiály: kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.

 

Pri zvažovaní možností ich využitia pri tvorbe špecifických výrobkov spolu zdôvodňujú využitie vymenovaním vlastností, ktorými sa materiál líši od iných materiálov. Neskôr učiteľka vedie deti k podobnému skúmaniu človekom upravených materiálov: papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod.

 

Na základe rozpoznávania rôznych materiálov sa učiteľka snaží viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu.

 

Príklad hry z interaktívneho programu z ABC Materská škola: „7 Kruhov poznania predškoláka" na rozpoznávanie rôznych materiálov a rozvoja recyklačných spôsobilostí – triedenie odpadu

 

Interaktívna hra – Triedenie odpadu – papier, sklo, plasty, kov. Čo kde patrí?
Presuň predmety do správneho odpadkového koša, všímaj si farbu košov.

 

Konštruovanie

Učiteľka zadáva deťom jednoduché konštrukčné úlohy, pričom pri ich riešení zapája deti a neustále sa pýta „AKO?":

 • Ako postaviť stenu z kociek, aby bola stabilná?
 • Ako vytvoriť loďku, ktorá bude plávať na vode?
 • Ako zložiť papierové lietadlo, aby letelo čo najdlhšie?
 • Ako vytvoriť padák, ktorý spomalí pád predmetu najlepšie?

Užívateľské zručnosti

Učiteľka vytvára situácie, v ktorých majú deti možnosť spontánne vyberať náradie na prípravu a/alebo úpravu predmetov, prostredia, materiálov. Počas používania náradia a nástrojov vedie deti k ich efektívnemu a bezpečnému spôsobu používania, pomáha zlepšovať spôsobilosť používať nástroje a náradie správne.

 

V tejto oblasti sa kladie dôraz na rozvoj:

 • jemnej motoriky navliekanie korálikov, triedenie drobných predmetov, skladanie papiera;
 • zručnosti hrabanie, skrutkovanie, prelievanie, presýpanie, pranie mydlom, strihanie atď.

TIP:

Blíži sa zima. Zahrajte sa s deťmi na „Tri oriešky pre Popolušku".

 • Popoluška triedi „šošovicu zvlášť, kukuricu zvlášť."
 • Popoluška „perie v jazere".
 • Popoluška pracuje na statku – zametá najskôr malou metličkou, potom veľkou metlou.

 

Technológie výroby

Učiteľka sprostredkuje deťom vedomosti o výrobe niektorých vybraných výrobkov:

ako sa z múky vyrába chlieb, zo smotany maslo, z ovocia džús, z novín recyklovaný papier, z bylín čaj... Ideálne je, keď si deti môžu dané postupy vyskúšať a spolu s pani učiteľkou živo diskutujú o zážitkoch a skúsenostiach.

 

Remeslá a profesie

Dôraz sa kladie najmä na tradičné remeslá – tehliarstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, košikárstvo a pod. Ideálne je, keď si deti môžu nejaké remeslo aj vyskúšať a diskutovať, napríklad o tom, z čoho sa vyrába prútený košík, čím vieme tento materiál nahradiť, aké sú jeho vlastnosti alebo čo sa stane, keď košík upletieme zo slamy.

 

Tady je tesař, klempíř, zedník
a ten, co otesává kameny, je kameník.
A tady služka, oráč, kamnář,
ten, když se umeje, je k nepoznání kominík.
Ten dláždí ulice, ten kove podkovy,
ta krmí slepice, ta peče cukroví.
Ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc...

... A slunce dost a dost, pro staré, pro děti
a děti pro radost a radost pro děti.
A budem společně svět a mír milovat
a budem společně pro ten svět pracovat,
když všichni všechněm všechno dáme,
tak budem všichni všechno mít dohromady.

 

 

Viac interaktívnych hier a projektov nájdete na www.abcmaterskaskola.sk – Nový ŠVP pre MŠ – 7 Kruhov predškoláka – Interaktívny program pre materské školy.

 

Zdroj: Viera Pechová, UCN

Súvisiace články

10.05.2018 09:41

V ŠKÔLKE NA BOHROVEJ SA TANCUJE NA ĽUDOVÚ NÔTU

V materskej škôlke na Bohrovej ulici dostali deti priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spoznať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok sa teší mimoriadnej obľube nie len u detí, ale aj u nás rodičov.
09.05.2017 09:22

Ako sme mrkvičkovali

Občianske združenie Zalužka v spolupráci so Základnou a materskou školou v Zalužiciach zorganizovali pre žiakov prvého stupňa a škôlkarov čítanie s p. Mrkvičkom, ktorý zážitkovou formou predstavuje knihy detskému čitateľovi.
12.09.2017 17:24

Medzinárodné stretnutie učiteliek MŠ v Tallinne

Druhé medzinárodné stretnutie materských škôl za účelom výmeny dobrej praxe sa uskutočnilo v hlavnom meste Estónska – v Tallinne. A poviem Vám, toto mesto je opradené legendami.