Späť na zoznam
Materské školy
Autor: NLC - ULPV Zvolen
11.07.2019 07:38

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy na materských školách v regióne mesta Zvolen

Zážitkové programy lesnej pedagogiky pre cieľovú skupinu predškolákov reflektujú dopyt zo strany zvolenských materských škôl. Okrem celostného rozvoja detí v predškolskom veku a rozvoja prírodovednej gramotnosti je ich cieľom prispieť k poznaniu prírodného prostredia mesta Zvolen a jeho okolia a prepájať tému Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (ISCED 0) Dieťa a svet s ostatnými vzdelávacími oblasťami na príklade lesa. Národné lesnícke centrum už po tretí školský rok pripravilo pre materské školy ponuku zážitkových programov lesnej pedagogiky.

Nelepším miestom pre hru je les

Mesto Zvolen sa od roku 2016 pýši prívlastkom mesto lesníctva. V meste sa realizujú tzv. zelené podujatia, zamerané na zviditeľnenie environmentálnych aktivít v meste. Podporou myšlienky zeleného Zvolena sú aj programy lesnej pedagogiky koordinované Národným lesníckym centrom. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy má vo Zvolene už 13-ročnú tradíciu. Aktivity lesnej pedagogiky sa tu realizujú formou podujatí pre verejnosť (Lesnícke dni), formou  projektov (Detský lesnícky tábor, Detská lesnícka univerzita, Les ukrytý v knihe), či formou súťaží (literárna, výtvarná, modelárska), ale aj ako lesné vychádzky.

Zážitkové programy lesnej pedagogiky pre cieľovú skupinu predškolákov reflektujú dopyt zo strany materských škôl po takomto type aktivít. Okrem celostného rozvoja detí v predškolskom veku a rozvoja prírodovednej gramotnosti je ich cieľom prispieť k poznaniu prírodného prostredia mesta Zvolen a jeho okolia a prepájať tému Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (ISCED 0) Dieťa a svet s ostatnými vzdelávacími oblasťami na príklade lesa. Národné lesnícke centrum už po tretí školský rok pripravilo pre materské školy ponuku zážitkových programov lesnej pedagogiky.

V školskom roku 2018/2019 sa do týchto programov zapojilo 5 materských škôl – zo Zvolena, Budče a Sliača, celkovo sa počas roka zrealizovalo 20 programov, každý vo forme lesnej vychádzky v trvaní 45 – 60 minút. Niektoré materské školy si vybrali 4, resp. 5 programov lesnej pedagogiky, 1 program na každé ročné obdobie, niektoré len 2 programy podľa preferovanej témy. Každý program bol určený jednej skupine predškolákov (maximálne do 25 detí), v rámci jednej materskej školy tých istých detí, celkovo sa na programoch zúčastnilo 125 detí.  Organizačne a personálne zastrešovali tieto programy 6 lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Obsahové zameranie zážitkových programov lesnej pedagogiky zahŕňalo témy ako lesné plody a semená, zvieratká a rastlinky z lesa, vianočný stromček – produkt z lesa, oslavu narodenín lesa (21. marec ako Medzinárodný deň lesov), zmyslové zažitie lesa – 5 ľudských zmyslov verzus les, voda a les, zdravie z prírody, les – prírodná telocvičňa, les – nekonečný zdroj inšpirácie, a iné. Programy sa realizovali v lese (les na Bakovej jame, les pri vodnej priehrade Môťová, kúpeľné lesy na Sliači, lesy pri cintoríne na Budči), parkoch, na školských dvoroch, v prípade nepriaznivého počasia v interiéri materskej školy. Na všetky miesta sa deti dostavili pešo v sprievode 1-2 pedagógov z materskej školy a 1 lesného pedagóga, ktorý program realizoval. Les tu vystupoval ako jedinečný priestor na učenie a zároveň predmet i cieľ učenia, a prehĺbil využitie troch pilierov lesnej pedagogiky – hlava – ruky – srdce, ktoré sú nosné v jej metodike. Súčasťou programov boli i zážitkové hry a zmyslové vnímanie lesa. Aktivity programov lesnej pedagogiky boli koncipované tak, aby v sebe niesli odbornú informáciu, hravosť, pohyb, tvorivosť a emóciu. Po skončení realizovania všetkých programov bola materským školám odovzdaná pochvala za účasť na zážitkových programoch lesnej pedagogiky. Zo strany pedagógov materských škôl bola vyjadrená spokojnosť s realizovanými programami lesnej pedagogiky, lesní pedagógovia dostali aj pozvanie na triedne besiedky pre rodičov a podporovateľov aktivít materských škôl.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je koordinátorom lesnej pedagogiky na Slovensku, realizuje akreditovaný vzdelávací program Lesná pedagogika. V školskom roku 2019/2020 pripravuje pre pedagógov materských škôl akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Hlavným cieľom je prehĺbiť  vedomosti a posilniť zručnosti  pedagogických zamestnancov v oblasti environmentálnej výchovy na príklade lesa s využitím zážitkového učenia lesnej pedagogiky a zmyslového vnímania.  Ide o aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 45 hodín.

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Viac informácií na http://www.lesnapedagogika.sk alebo http://www.facebook.com/lesnapedagogika

Ing. Veronika Jaloviarová
NLC - ÚLPV Zvolen

Súvisiace články

29.05.2018 12:43

Mesto a dedina

Hovorí sa: "Lepšie je jedenkrát vidieť ako tisíckrát počuť." Presne tohoto hesla sa držíme v našej materskej škole pri oboznamovaní sa detí s rôznymi témami, aj pri zbieraní informácií o rozdieloch medzi mestom a dedinou. Naša ...
08.03.2021 23:11

Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších

Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku.
23.04.2020 00:56

Má vaše dieťa logické myslenie? Predškoláci sa môžu zadarmo otestovať

Logické úlohy pre predškolákov - zadarmo.