Späť na zoznam
Materské školy
Autor: UCN
12.02.2018 18:06

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

Materské školy začnú v najbližších dňoch zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí pre školský rok 2018/2019. Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca. Ako sa píše na webovej stránke ministerstva školstva, samotné prijímanie žiadostí bude od 30. apríla do 31. mája v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl.

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou. Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, poštou, e-mailom, prípadne elektronicky. Za prijatie žiadosti nesmú materské školyvyberať žiadne poplatky.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na predprimárne vzdelávanie prijímajú materské školy spravidla dieťa od troch do šiestich rokov, výnimočne dieťa od dvoch rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov môže materská škola prijať, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

V školskom roku 2017/2018 je na Slovensku v prevádzke 2 984 materských škôl, z toho je 2 742 štátnych, 156 súkromných a 86 cirkevných. Zapísaných je vyše 160 000 detí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet tried v materských školách o 129 a počet detí stúpol medziročne o 1 192. K 15. septembru 2017 bolo evidovaných 12 324 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

09.05.2017 09:22

Ako sme mrkvičkovali

Občianske združenie Zalužka v spolupráci so Základnou a materskou školou v Zalužiciach zorganizovali pre žiakov prvého stupňa a škôlkarov čítanie s p. Mrkvičkom, ktorý zážitkovou formou predstavuje knihy detskému čitateľovi.
11.12.2019 11:21

Korunovačná cesta

Vedeli ste, že Bratislava je mesto kde bolo korunovaných devätnásť kráľov a aj kráľovné? Vedeli ste, že Bratislava sa v minulosti volala Prešporok alebo aj Pressburg? Vedeli ste, že zo štyroch mestských brán sa zachovala len je...
10.05.2018 09:41

V ŠKÔLKE NA BOHROVEJ SA TANCUJE NA ĽUDOVÚ NÔTU

V materskej škôlke na Bohrovej ulici dostali deti priestor naučiť sa slovenské ľudové tance, spoznať krásu slovenských tradícií a kultúry. Krúžok sa teší mimoriadnej obľube nie len u detí, ale aj u nás rodičov.