Späť na zoznam
Materské školy
Autor: UCN
12.02.2018 18:06

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

Materské školy začnú v najbližších dňoch zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí pre školský rok 2018/2019. Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca. Ako sa píše na webovej stránke ministerstva školstva, samotné prijímanie žiadostí bude od 30. apríla do 31. mája v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl.

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou. Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, poštou, e-mailom, prípadne elektronicky. Za prijatie žiadosti nesmú materské školyvyberať žiadne poplatky.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na predprimárne vzdelávanie prijímajú materské školy spravidla dieťa od troch do šiestich rokov, výnimočne dieťa od dvoch rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov môže materská škola prijať, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

V školskom roku 2017/2018 je na Slovensku v prevádzke 2 984 materských škôl, z toho je 2 742 štátnych, 156 súkromných a 86 cirkevných. Zapísaných je vyše 160 000 detí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet tried v materských školách o 129 a počet detí stúpol medziročne o 1 192. K 15. septembru 2017 bolo evidovaných 12 324 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

29.05.2018 12:43

Mesto a dedina

Hovorí sa: "Lepšie je jedenkrát vidieť ako tisíckrát počuť." Presne tohoto hesla sa držíme v našej materskej škole pri oboznamovaní sa detí s rôznymi témami, aj pri zbieraní informácií o rozdieloch medzi mestom a dedinou. Naša ...
26.11.2017 15:30

Človek a svet práce... ... ďalší z kruhov poznania predškoláka

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je utváranie a rozvíjanie základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote, pričom dôraz sa kladie na rozvíjanie tých...
22.11.2017 17:45

Dolný Kubín: Rozpadnuté oplotenie okolo MŠ na Námestí slobody vymenili za nové

Dolný Kubín – Dezolátny stav oplotenia dolnokubínskej Materskej školy na Námestí slobody si vyžiadal jeho výmenu. Tá podľa referenta informovania verejnosti Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Martina Buznu prebehla v uplynul...