Z domova
0

Na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania je vyčlenených 7 miliónov eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

Výzva je určená pre všetky vysoké školy – verejné, štátne ako aj súkromné. Cieľom výzvy je podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na výzvu je zo zdrojov EÚ vyčlenená suma 7 000 000 Eur, z toho 5 500 000 Eur pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 Eur pre viac rozvinutý región. V rámci výzvy sa predpokladá, že činnosti a výdavky súvisiace s podporou vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania budú oprávnené od 1. januára 2021.

Príprava výzvy prebiehala v súlade s princípom partnerstva. Vysoké školy, zástupcovia študentov, ako aj ďalší partneri sa mohli do prípravy zapojiť formou diskusie prostredníctvom okrúhlych stolov, ktoré rezort školstva počas prípravy výzvy zrealizoval v novembri 2020 a v marci 2021. „Cieľom nových princípov akreditácie vysokých škôl a ich programov sú kľúčovým prvkom pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania. Ich napĺňanie je mimoriadnou výzvou pre vysoké školy a spája sa aj s dodatočnými nákladmi. Uvedená výzva umožní vysokým školám využitie prostriedkov štrukturálnych fondov pre kvalitnú prípravu študijných programov a vnútorného systému zabezpečenia kvality,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Aktuálne je výzva v procese schvaľovania a bude vyhlásená po vydaní stanoviska zo strany Centrálneho koordinačného orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR). Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je do konca mája 2021.

Po vyhlásení výzvy bude rezort školstva organizovať online informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov. Bližšie informácie k termínu informačného seminára a spôsobu prihlasovania na seminár budú zverejnené na webovom sídle výzvy po jej zverejnení.

Potenciálnym žiadateľom odporúčame sledovať webové sídlo ministerstva https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/, resp. prihlásiť sa na odber noviniek a aktuálnych informácií o prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, zaslaním požiadavky formou e-mailu na adresu esf.vzdelavanie@minedu.sk, ktorý bude v predmete označený slovom „PRIDAŤ“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň informuje, že v súlade so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušil dňa 19. mája 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Vysoká škola pre prax, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02, zameranú na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Rezort školstva pristúpil k rozhodnutiu o zrušení výzvy vzhľadom na to, že z objektívnych dôvodov, s cieľom zachovať rovný prístup ku všetkým žiadateľom, nebolo možné zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako vyhlasovateľa výzvy ukončiť proces konania o predložených žiadostiach zo žiadneho uzavretého hodnotiaceho kola.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/1952021-informacia-o-zruseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-s-kodom-oplz-po12018dop131-02-s-nazvom-vysoka-skola-pre-prax/.

Tags: , ,

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu