Rozhovory
0

„Nadané deti sú často nepochopené a uzavreté vo svojom svete.“ Rozhovor s Danielou Metesovou, koordinátorkou IQ olympiády o deťoch s nadpriemernou výškou IQ

 

Medzi spoločenstvom ľudí sa nachádzajú takí, ktorí vyčnievajú z radu nadpriemerným IQ. Takto obdareným je dôležité venovať pozornosť v školskom prostredí už od detstva, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál. Aj preto existuje už niekoľko rokov IQ olympiáda, ktorú organizuje nezisková organizácia Mensa Slovensko združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Zaujímala nás história a cieľ súťaže, problematika nadaných detí a ich potreby. Na otázky nám odpovedala koordinátorka súťaže Daniela Metesová.

RNDr. Daniela Metesová vyštudovala matematiku a informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou Mensy Slovensko, ktorá združuje nadpriemerne inteligentných ľudí. Je koordinátorkou súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje práve Mensa. Je členkou redakčnej rady časopisu spomínanej organizácie, v minulosti bola jeho šéfredaktorkou.

V súťaži IQ olympiáda sa nemeria deťom výška IQ, ako by sme na základe názvu očakávali. Aká je teda IQ olympiáda, aké úlohy ju tvoria? Komu je určená?

IQ olympiáda je súťaž, ktorá síce nemeria priamo IQ, ale úlohy viac-menej súvisia s výškou IQ. Úlohy navrhujeme tak, aby na ich riešenie bolo potrebné len pero, papier, málokedy kalkulačka. Naše úlohy sú zamerané predovšetkým na logické myslenie a vyvodenie správneho úsudku, spoznanie pamäťových schopností, mapujú nadanie v rôznych oblastiach (napr. verbálne schopnosti, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, pamäť, funkčnú gramotnosť). Nejde teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda žiakom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Súťaž organizujeme pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prvý stupeň osemročných gymnázií, je postupová – od online školského kola až po celoštátne finále. Dolná veková hranica je „otvorená” a často máme aj medzi semifinalistami, či finalistami 9 ročných „drobcov”, ktorým to neuveriteľne dobre a rýchlo „páli”.

Prečo ste sa rozhodli založiť projekt IQ olympiády? Čo je jej cieľom?

Logom IQ olympiády je gordický uzol. Gordický uzol bol v minulosti synonymom pre nejaký neriešiteľný, veľmi ťažký problém. História gordického uzla pokračuje aj dnes: vytvorili sme jeho moderný variant, skúšajúc tak logiku a trpezlivosť, súťaživosť detí, rozvíjanie mentálnej kondície a získanie nových kamarátov, ktorí sa budú snažiť rozlúsknuť úlohy tiež. Ako každý talent, aj logické myslenie je určitý druh talentu, ktorý treba cibriť, rozvíjať. Mozog bude v kondícii, ak sa bude aktívne používať. Napr. dlhší pobyt v nemocnici značne znižuje IQ (lieky, pozeranie televízie, nuda, monotónnosť, sociálna izolácia), ale aj pasívna dovolenka ničí sivé mozgové bunky.

Na Slovensku dlhodobo absentovali súťaže, ktoré by podporovali rozvoj logického myslenia a zdravého úsudku, bez preverovania memorovaných vedomostí. Existujúce súťaže sú vedomostné, jednostranne zamerané olympiády – matematické, fyzikálne, jazykové a pod…. Naším cieľom je teda vyhľadávanie talentov s nadpriemerným exaktným myslením a následný rozvoj ich osobností a vlastností. Ako bonus, a veľmi významný, by som chcela uviesť, že účasť v súťaži je pre všetky deti a vo všetkých kolách zadarmo. Finále organizujeme v rôznych kútoch Slovenska, v krásnych kultúrnych a inšpiratívnych priestoroch (Oravský hrad, Sobášny palác Bytča, Smolenický zámok…), aby sme aj takto odmenili našich malých géniov. No a medové motúzy pre všetkých súťažiacich predstavujú hodnotné ceny – notebook, tablety, hodnotné spoločenské hry, encyklopédie, predplatné IT časopisov… Tieto deti si to zaslúžia.

IQ olympiáda nebola najprv celoslovenskou súťažou, ale začali ste ju organizovať vo Vašom pôsobisku, na Orave. Aká je jej história? Koľko rokov Váš projekt už funguje?

Projekt IQ olympiády vznikol pred 10 rokmi ako lineárna šifrovacia hra pre 48 detí z okresu Námestovo. Keďže deti boli nadšené, do ďalšieho ročníka sme okruh pozvaných škôl postupne rozširovali a rozširovali na región Oravy a Trnavy, v roku 2017 sme prvýkrát zorganizovali súťaž na celoslovenskej úrovni, so zapojením takmer 15 000 detí každý rok. Minulý rok (2020) sme mali v pláne zorganizovať jubilejný 10. ročník súťaže, žiaľ, vyššia moc naše plány načas pozastavila.

Mensa Slovensko organizuje aj Letný tábor pre nadané deti. Ktoré deti sa ho môžu zúčastniť, aké sú podmienky? Kde sa konáva?

Tábor pravidelne organizujeme už od roku 2004 ako týždenný pobytový tábor s viacerými turnusmi podľa veku od najmenších detí až po takmer dospelú mládež. Tábor je určený pre deti, ktoré uprednostňujú mozgové aktivity pred fyzickým pohybom a športom. Tomu prispôsobujeme aj program, v ktorom nechýbajú šifrovacie hry, úlohy zamerané na pamäť a kreativitu. Veľmi obľúbené sú konštrukčné úlohy, keď deti majú vymyslieť a postaviť z rôznych materiálov nejaké konkrétne veci, napríklad čo najdlhší most. Tábory sme doteraz realizovali v rekreačných zariadeniach situovaných v prírode, a teraz chystáme ako novinku pridať aj mestský denný tábor v Bratislave a možno aj v iných mestách.

V čom sa nadané deti odlišujú od priemerne inteligentných detí?

Nadpriemerne inteligentné deti majú vyššiu rýchlosť spracovania podnetov a informácií, za rovnaký čas dokážu spracovať a analyzovať viac úloh, môžu tak rýchlejšie triediť a hierarchizovať myšlienky a informácie. Majú taký obrovský potenciál, nielen rýchlejšie vyriešiť úlohy, ale často nachádzajú nové, originálne riešenia. Ak učitelia tento ich potenciál nevyužijú a nezamestnajú ich napríklad bonusovými zadaniami, začnú sa nudiť, môžu stratiť záujem o učivo a veľakrát to paradoxne skončí zhoršením prospechu. Nadpriemerne inteligentné deti nevynikajú iba v prírodných vedách, ale často sú vynikajúcimi virtuózmi, maliarmi, či inými umelcami, pretože svet chápu a pozerajú sa naň inak. Nevýhodou je, že tieto deti sú často nepochopené okolím, horšie sa prispôsobujú zaužívaným spôsobom, zvyknú svoju genialitu schovávať za uzavretosť, pretože si medzi rovesníkmi pripadajú cudzí a nepochopení.

Človek môže dostať do vienka toho mnoho, no ak to nerozvíja, pomaly o to prichádza. Potrebujú nadané deti individuálny prístup, ako je to napríklad pri deťoch s poruchami učenia alebo inými špeciálnymi potrebami, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, aby sa mohli rozvíjať? Ako nadaným deťom pomôcť rozvíjať potenciál naplno, aby nezakrpatel?

Nadané deti sú často nepochopené a uzavreté vo svojom svete, preto je veľmi dôležitá podpora zo strany rodičov, učiteľov, celej spoločnosti. Dostali do vienka výnimočný dar, ktorí by im ostatní mali závidieť. Ak zmeníme život aspoň jednému z nich každý rok prostredníctvom našej olympiády, tak to má zmysel. Deti treba motivovať do projektov, v ktorých by mohli skúmať problémy viac do hĺbky, mimo učebných plánov, využívať kreativitu pri riešení problémov, aby mohli slobodne rozvíjať svoju osobnosť a využili ju pre dobro spoločnosti. Našimi finalistami sú často deti, ktoré v škole nevynikajú známkami, no svojím logickým uvažovaním často prekvapia aj svojich učiteľov. Povzbudzujeme ich a snažíme sa ďalej s nimi pracovať, či už v letných táboroch alebo na stretnutiach detskej Mensy. Možno sú to práve tí, o ktorých sa po rokoch dozvedáme, že v škole dosahovali priemerné výsledky, no napriek tomu sa po rokoch vypracovali a dnes zastávajú dôležité spoločenské funkcie. Počas konania celoštátneho kola organizujeme paralelne prednášku s odborníkmi pre učiteľov a sprevádzajúce osoby na tému Starostlivosť o nadané deti a rozvoj nadania. Tieto prednášky majú veľmi pozitívne ohlasy zo strany učiteľov.

V poslednej dobe prevláda názor, že ako samotné IQ je podstatnejší iný kvocient, a to emocionálna inteligencia, EQ. Je to naozaj tak?

IQ a EQ sú dva diametrálne odlišné aspekty ľudského myslenia. A takto postavená otázka je asi ako opýtať sa, či je pre športovca dôležitejšia rýchlosť alebo vytrvalosť. Záleží, čo konkrétne chcete robiť a čomu sa chcete venovať. EQ je veľmi dôležité pri budovaní sociálnych vzťahov a IQ pri chápaní a spracovaní najrôznejších podnetov. Vo väčšine prípadov je zvýhodnený ten, ktorý ma dobre rozvinuté ako IQ, tak aj EQ. Podobne ako rýchly a vytrvalý športovec bude dominovať iba nad rýchlymi, alebo iba nad vytrvalými.

Sú učitelia pripravení vzdelávať deti, ktoré boli viac obdarené?

Učitelia teraz pracujú vo veľmi náročných podmienkach, je ťažké motivovať deti na ďalšie a doplnkové vzdelávanie, no vo všeobecnosti si myslím, že robia pre svojich žiakov maximum a podporujú rôznorodé talenty detí. Za každým úspešným človekom sa skrýva vynikajúci učiteľ, ktorý jeho talent videl, identifikoval aj rozvíjal.

Ďakujeme za rozhovor.

 

Ukážky modelových úloh, ktoré sa na IQ olympiáde v minulosti objavili:

Roman, Stanka, Tomáš, Klára a Vierka majú online vyučovanie v pondelok až piatok, každý z nich má urobiť prezentáciu na jeden z predmetov.

 • Vierka nemá prezentáciu o Periodickej sústave prvkov a nebude prezentovať v utorok
 • Stanka pripravuje zaujímavú tému o ľudskom tele, ktorá nebude v pondelok ani v piatok
 • Verše P. O. Hviezdoslava budú vo štvrtok
 • Tomáš odprezentuje svoju tému v stredu a nebude to chémia
 • Národné parky Slovenska si zopakujú v piatok a nebude to Klára
 • Roman má projekt v pondelok

Čo bude prezentovať Tomáš?

 • Literatúru
 • Biológiu
 • Periodickú sústavu prvkov
 • Geografiu
 • Chémiu
 • Fyziku
 • Tatranský národný park
 • Stavbu tela

Webová adresa olympiády: www.iqolympiada.sk

Emailový kontakt: info@iqolympiada.sk

Zdroj fotografií: archív Daniely Metesovej

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu