Blog
0

O kráse jazyka a pedagogiky za PhDr. Ladislavom Kučerom, CSc. (1926-2020)

V roku 2020 odišiel do večnosti PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020), slovenský jazykovedec a pedagóg, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou a Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach, odborník na jazykovú kultúru a druhy jazykovedných rozborov slovenského jazyka. V tomto roku by sa dožil jubilea 95 rokov. Jeho život je prepojením snahy o kultúru slovenského jazyka a pedagogických a organizačných schopností. Plody jeho riaditeľskej práce pretrvávajú doteraz, a preto si pripomeňme jeho osobnosť.

Narodil sa 22. mája 1926 v Banskej Štiavnici, kde ukončil Učiteľský ústav so špecializáciou: slovenský jazyk, ruský jazyk a hudobná výchova. V rokoch 1951-1954 študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave slovenský a ruský jazyk, v rokoch 1955-1958 pokračoval v ďalšom štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove v odbore slovenský jazyk. V roku 1968 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul PhDr. a v roku 1976 hodnosť CSc. za dizertáciu z teórie vyučovania slovenského jazyka.

Do povedomia obzvlášť na východnom Slovensku sa zapísal ako pedagóg. Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil  ako stredoškolský odborný učiteľ (Trebišov, Čajkov, Geča, Slanec, Janík a i.), založil a ako prvý riaditeľ viedol Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad Bodvou (1954-1961), premenovanú neskôr na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a Základnú školu v Moldave nad Bodvou (1961-1971). V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom Gymnázia na Kováčskej  ulici 28 v Košiciach, ktoré pod jeho vedením prešlo modernizáciou budovy a úspechmi svojich žiakov sa zaradilo medzi najlepšie v republike.

Pripomeňme si najprv jeho moldavské obdobie. Novozaložená škola začínala v provizórnych priestoroch, vyučovalo sa vo viacerých budovách, napríklad v  kultúrnom dome, v bývalej banke, v zasadacej miestnosti MNV, v budove synagógy, v budove bývalého súdu či v súkromných priestoroch. Pre pedagógov bolo náročné zvládnuť každodenné presuny a vyučovanie v týchto „učebniach“.  Po zriadení novej budovy sa už mohlo začať aj s rozvojom mimoškolských aktivít.

Ladislav Kučera sa ako dlhoročný riaditeľ ústretovo venoval študentom i pedagogickému kolektívu, viedol učiteľský divadelný súbor (ako režisér i herec), zmiešaný slovensko-maďarský učiteľský zbor či hasičský dychový orchester. Žiacky spevácky zbor zase úspešne viedla jeho manželka Mgr. Terézia Kučerová. V spomienkach pedagógov zostal ako riaditeľ, ktorý vytváral harmóniu a udržiaval dobré vzťahy v kolektíve, zaslúžil sa o dobré slovensko-maďarské vzťahy v škole i v meste. Na žiadosť pedagógov umožnil vytvorenie tried s vyučovacím jazykom maďarským. Ako jazykovedec však vyučoval slovenský jazyk na takej kultivovanej úrovni, že jeho hodiny navštevovali radi aj maďarskí študenti, ktorí skladali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka. Absolventom prvého maturitného ročníka bol aj prof. Ing. Jozef Semetko, DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Spomedzi známych absolventov školy spomeňme ešte napríklad Ing. Istvána Zachariáša – dlhoročného primátora Moldavy nad Bodvou, poslanca a podpredsedu Košického samosprávneho kraja.

V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom Gymnázia na Kováčskej  ulici 28 v Košiciach. Viedol semináre slovenského jazyka a rozvíjal aj predmet svojej prirodzenej náklonnosti – hudbu. Založil a viedol školský spevácky zbor či študentský orchester. Pozornosť si zasluhuje rozsiahla rekonštrukcia budovy gymnázia, ku ktorej došlo práve z jeho iniciatívy – budova z 19. storočia prešla modernizáciou od kanalizácie, cez strešnú krytinu až po osvetlenie v triedach.

Gymnázium sa pod jeho taktovkou dostalo na popredné miesta medzi školami v republike. Rozvíjalo bohatú kultúrnu, umeleckú i športovú činnosť študentov, ktorá sa prejavila aj na medzinárodnom poli, napr. víťazstvo tímu basketbalistiek na turnaji v Holandsku. Napriek obdobiu normalizácie vládlo v škole veľmi ľudské prostredie, neobmedzovala sa osobná a názorová sloboda študentov a niekoľkí absolventi dostali každoročne odporúčanie na protestantské či katolícke bohoslovecké fakulty, medzi nimi napr. aj súčasný gréckokatolícky arcibiskup a eparcha prof. Prof. ThDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.  Ďalšími významnými absolventmi  gymnázia boli  napríklad prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ; prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach; prof. Ing. Ján Pinka, CSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií TUKE, prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a mnohí ďalší.

V širšom morálnom kontexte si zasluhuje úctu postup riaditeľa L. Kučeru roku 1968, keď zabránil prepusteniu niekoľkých pedagógov po prejavení ich národných postojov.

  1. Kučera pôsobil aj ako riaditeľ Jazykovej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Z jeho vysokoškolského pôsobenia spomeňme vyučovanie slovenského jazyka, rétoriky a pedagogiky na viacerých fakultách  UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1960-1987 pôsobil ako odborný poradca Odboru školstva pre vyučovanie slovenského jazyka, v rokoch 1974-1986 ako člen umeleckej rady Štátneho divadla v Košiciach.

Jeho jazykovedná činnosť zahŕňala množstvo článkov i samostatné publikácie a skriptá: Všestranné jazykové rozbory slovenčiny (1968), Druhy  jazykových rozborov  slovenčiny (1971), O príčinách slabšej pripravenosti  žiakov zo slovenského jazyka  (1975), Zdokonaľujme sa  v spisovnej slovenčine – pre osvetových pracovníkov a učiteľov (1980), Rétorika I. – príručka  pre  poslucháčov Právnickej  fakulty UPJŠ (1983), Rétorika II. – príručka pre  poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ (1986), Výslovnosť desiatich európskych jazykov (1995). Venoval sa vybraným problémom slovenskej ortografie a morfológie, rétorike, fonetike, bol dlhoročným autorom rubriky Kultúra rodnej reči vo Východoslovenských novinách.

Roku 1961 bol vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ a ďalšími oceneniami. Pri príležitosti jubilea 90 rokov mu bola roku 2016 udelená Cena mesta Košice a Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja. V ostatných rokoch ho ocenila medailou taktiež Matica slovenská a mesto Moldava nad Bodvou.

Ladislav Kučera je príkladom toho, že pod taktovkou dobrého riaditeľa sa škole darí, zo študentov rastú osobnosti, ktoré neskôr pôsobia v krajine i vo svete, ktorý tak svojou činnosťou premieňajú k lepšiemu.

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Džunková

 

 

Priložené fotografie:

I – PhDr. Ladislav Kučera, CSc. ako riaditeľ Gymnázia na Kováčskej 28.

II – Riaditeľ L. Kučera počas rozlúčky s maturantmi na školskom dvore.

III – Ladislav Kučera s Romanom Stępieńom, riaditeľom lýcea v Krakove – Nowej Hute.

IV – Na stužkovej slávnosti. Zľava pedagógovia: Kučera, Tvarožeková, Šánta, Kostrábová a školník Kostráb.

 

V – PhDr. L. Kučera, CSc. s maturantkami Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Moldave nad Bodvou.

VI – Riaditeľ Ladislav Kučera s futbalovým družstvom Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou.

VII – Riaditeľ gymnázia Ladislav Kučera ako dirigent súboru v Moldave nad Bodvou

VIII – PhDr. Ladislav Kučera, CSc.

IX – Riaditeľ Gymnázia na Kováčskej 28 PhDr. Ladislav Kučera, CSc. počas príhovoru

X – Riaditeľ PhDr. Ladislav Kučera, CSc. a maturanti Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu