Blog
0

Počítačový program ako najúčinnejšia pomôcka pri nápravách porúch učenia

Autor:  PaedDr. et Mgr. SRHOLCOVÁ SANDRA

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je oboznámiť špeciálnych pedagógov a iných odborných pracovníkov o možnosti využitia modernej odbornej pomôcky DysComSK pri vzdelávaní a korekčných postupoch pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pomôcka, ktorú vytvorila autorka informácie, poskytuje rozsiahlu škálu špecifických  cvičení, ktoré sú potrebné pri nápravách porúch učenia a vzdelávaní. Prispieva k úspešnosti odbornej práce s týmito žiakmi, u ktorých boli diagnostikované špeciálne potreby v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v základných a špeciálnych základných školách aj úspešnosti práce rodiča s dieťaťom doma, ktoré potrebuje efektívnu podporu vzdelávania.

Kľúčové slová: dieťa/žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotné znevýhodnenie, vývinové poruchy učenia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, porucha aktivity a pozornosti, mentálne postihnutie, autizmus, žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, špeciálny pedagóg, pedagóg

 

 1. Využitie pomôcky

Pri odstraňovaní porúch učenia sa snažíme vyberať vždy najúčinnejšie nápravné metódy. Prvým krokom k úspešnej práci pedagóga je zaujať žiaka a motivovať ho k záujmu o učenie. Ak doterajšie metódy a formy do značnej miery zastarané v dnešnej dobe nedokážu dostatočne motivovať dieťa k záujmu o učenie, vtedy je potrebné siahnuť po modernejších a príťažlivejších formách. Jednou z nich je učebná pomôcka DysCom SK, ktorá vznikla na tento účel.

Počítačový didaktický program oproti klasickej vyučovacej forme využíva príťažlivejšie spracovanie učebnej látky, a to pomocou pohyblivého obrazu a textu, obrázkov, hudby a reči (mnohé časti programu sú sprevádzané hovoreným slovom). Pri práci s programom dieťa vníma proces učenia nielen ako učenie, ale i ako hru. Týmto počítačovým vzdelávacím programom aktívne zapájame žiaka do procesu učenia, čím pozitívne ovplyvňujeme proces poznávania a tak skvalitňujeme aj výsledky učenia, podporujeme najúčinnejšiu metódu – aktívne učenie. Interaktivita žiaka pri učení je základom úspešného vzdelávania.

Pomocou daného programu podporujeme viaczmyslové, multisenzorické vnímanie čo umožňuje žiakovi využiť na získavanie poznatkov práve ten zmysel, ktorý je najviac rozvinutý, čím eliminujeme ťažkosti s učením zapríčinené oslabením iného zo zmyslov.

Doposiaľ si pedagógovia a iní odborní pracovníci svojpomocne pracovné listy tvorili sami a rozmnožovali pre potreby svojej terapeutickej práce. Tento program obsahuje špecifické cvičenia, špeciálne učebné a pracovné listy (vhodné na korekcie) s okamžitou možnosťou skontrolovania správnosti vypracovania úloh. Odborným pracovníkom uľahčuje šetriť a zároveň efektívne využívať čas a pri reedukačnej činnosti odbremení ich prácu na niekoľko rokov.

 

 1. Základné oblasti podpory programu

Orientácia

V týchto častiach sa rozvíja a precvičuje pravo-ľavá a priestorová orientácia, orientácia v rovine, v rade (poradie), v čase, určovanie smeru, (časti dňa a ročné obdobia, časová postupnosť, hodiny, týždeň, mesiac)

Čítanie

Od prvého zoznamovania sa s písmenkami v predškolskom veku, v základnej škole až po plynulé čítanie textov pre žiakov vyšších ročníkov základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.

Čítanie písmen: cieľom je zoznámiť dieťa s tvarmi písmen v texte vyhľadávaním. Vyvodzovanie prebieha na slovných spojeniach s originálnymi sprievodnými obrázkami.

Čítanie slabík: otvorené a zatvorené slabiky.

Čítanie slov, viet, textov rôznej úrovne pre začiatočníkov aj pokročilých, okienkové čítanie, použitie šablóny

Písanie

Rozvíjanie zručností v používaní slovenského jazyka, ktoré sú náplňou vzdelávacích programov základnej školy na 1. stupni a programov pre špeciálne základné školy.

Rozvoj zrakového vnímania

Program má za úlohu cielené rozvíjanie a reedukáciu zrakového vnímania, pravo-ľavej orientácie, priestorového vnímania a vizuomotoriky (zrakového rozlišovania abstraktne konkrétnych obrázkov so zameraním na inverzné tvary, rozlišovanie písmen, slabík, slov, objektov a pozadia, stimulácie ľavo-pravého smeru očných pohybov, cvičenie pravo-ľavej orientácie, zrakovej pozornosti, vizuomotoriky, zrakovej pamäti a koncentrácie).

Ďalšie cvičenia umožňujú vnímanie obrázkov, písmen, slabík a slov (objektov) na komplexnom pozadí. Schopnosť vytiahnutia objektu z pozadia predstavuje dôležitú zručnosť pre čítanie – schopnosť sústrediť sa na potrebný zrakový objekt. Celé cvičenie je doplnené o možnosť pohybu objektu. Tým sa k úlohe pridáva i cvičenie postrehu, fixácie a samozrejme i smeru očných pohybov. To všetko v závislosti na zvolenej rýchlosti, veľkosti a možnostiach posunu. Koncentráciu je možno regulovať nastavením počtov objektov podľa potreby. Rovnako program ponúka vyše 20 možných variácií pozadia a rôznych variácií obťažností.

Cvičenie zamerané na precvičovanie dlhých a krátkych slabík.

Cvičenia na oddeľovanie predložiek od podstatných mien, zámen, a ďalších slovných spojení, nácvik kvantity vokálov a správne doplnenie dĺžňov, mäkčeňov, vokáňov a dvoch bodiek, cvičenia na uvedomenie si pravidiel písania „i“ a „y“.

Diktát – cvičenia sluchového vnímania  (sluchová analýza a syntéza).

Problematika vybraných slov.

Nácvik písania „s“ a „z“ v predponách.

Precvičovanie písania samohlásky „ä“.

Nácvik správneho písania veľkých písmen.

Cvičenia zamerané na podstatné mená a predložkové väzby.

Stimulovanie slovotvornej produkcie dieťaťa – tvorenie slov s uplatňovaním analyticko-syntetického myslenia, obohacovaním slovnej zásoby dieťaťa.

Cvičenia na rozvíjanie slovnej zásoby – synonymá a opozitá.

Cvičenia na jemnú motoriku, vizuopercepciu a vnímanie farieb – maľovanky, skladačky.

Cvičenia na zrakovú pamäť a rozvíjanie pozornosti, upevnenie tvarov písmen – pexeso, rexeso…

 

 1. Program DysCom SK je určený

predovšetkým deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  ŠVVP

 1. deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením:
 2. so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, narušenými komunikačnými schopnosťami, autizmom, s viacnásobným postihnutím),
 3. deťom a žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným,
 4. deťom a žiakom s vývinovými poruchami

-vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia)

-s poruchami aktivity a pozornosti

 1. deťom a žiakom s poruchou správania
 2. deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 3. deťom a žiakom s nadaním
 4. deťom a žiakom intaktným bez špeciálnych potrieb, ktoré potrebujú cielenú podporu napr. z dôvodu dlhšej absencie v škole a deťom, ktoré sú napr. demotivované neúspechmi v škole.
 5. Práca s programom

 

Program je možné využívať v základných školách,  špeciálnych základných školách, centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, detských integračných centrách, detských domovoch, liečebno-výchovných sanatóriách pre deti, materských školách, pri práci rodičov s deťmi doma, v nemocniciach so základnou školou, v centrách voľného času.

U detí predškolského veku v MŠ je možné program využívať v rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti pomocou uplatňovania špecifických metód, pričom zároveň rozvíjame aktívne počúvanie s porozumením (čítaním textov z programu, rozprávok a príbehov, vtipov, hádaniek), súčasne overujeme porozumenie vypočutého textu s možnosťou zapájať deti do tvorivej dramatizácie s rozvíjaním ich aktívnej slovnej zásoby.

Precvičujeme prvé oboznamovanie s písmenkami (písmená s obrázkami), rozvíjame zrakové vnímanie (zrakové rozlišovanie, objekty a písmená na pozadí). V časti so zábavným precvičovaním ako sú  maľovanky, skladačky, rexeso a pexeso cvičíme jemnú motoriku, vizuopercepciu, priestorovú orientáciu, vnímanie farieb, koncentráciu pozornosti, zrakovú pamäť, pravo-ľavú orientáciu, orientáciu na ploche. Motivačné hry majú za cieľ aktívny spôsob motivácie. Samotná hra kladie nároky na jemnú motoriku a vizuomotoriku, cvičíme postreh a rýchlosť reakcií.

V cvičeniach na pravo-ľavú orientáciu sa zoznamujú s pojmami vpravo, vľavo, hore, dole, uprostred. Určovanie smeru cvičíme s pohybujúcimi obrázkami.

Cvičenia na orientáciu v rovine využívajú precvičovanie podľa príkazu „choď od štartu k cieľu“. Precvičujeme a zoznamujeme sa s pojmami pred, za, prvý, posledný, hneď pred. Cvičenia v priestore sú zamerané na precvičovanie a zoznamovanie s pojmami  nad, vedľa, na, medzi, pod.

Ďalšie cvičenia dávajú deťom možnosť učiť sa orientovať v čase (ráno, večer), v ročných obdobiach (jar, leto, jeseň, zima), zoraďovať obrázky podľa časovej postupnosti, určovať a nastavovať čas.

Podstatné je to, že prácu s týmto programom je možné individuálne prispôsobiť každému jednotlivému dieťaťu. Každý si môže nastaviť stupeň obťažnosti cvičení vzhľadom k veku, či vedomostiam. Existujú aj rôzne iné možnosti, ktoré sa dokážu prispôsobiť schopnostiam dieťaťa, napr. individuálne tempo pri rýchlosti riešenia úloh. Okrem týchto sa v programe nachádzajú  mnohé ďalšie možnosti, ktoré môžeme prispôsobiť podľa individuálnej potreby, ako napr. typ písma, jeho veľkosť a farba, rez písma, štýl písma, nastavenie rýchlosti čítania práve čítaného slova, pri čítaní typ a farbu šablóny. Je možné meniť farby pozadia, nastaviť ozvučenie, atď.

Program obsahuje aj texty v rómčine, je pestro ilustračne obohatený  (počtom asi 1 500 obrázkov). DysCom SK je komplexný a so svojou variabilitou použiteľný pre širokú vekovú škálu, ale aj rôznu úroveň mentálnych schopností, znalostí a vedomostí detí. Tým, že je program variabilný, umožňuje individuálnu prácu pre každé jednotlivé dieťa, čo je pri reedukácii takýchto detí to najdôležitejšie.

Program obsahuje okamžité hlásenie chýb. Po jednotlivej vykonanej úlohe dostane dieťa  oznam o správnosti vyriešenej úlohy, ak urobilo chybu v úlohe,  tak vtipné upozornenie.

Dôležitým prvkom v programe sú motivačné hry, ktoré nasledujú po niekoľkých splnených úlohách, je možné ich nastaviť a zaradiť presne podľa individuálnej potreby dieťaťa. Motivačné hry napomáhajú udržiavať dlhšiu pozornosť a koncentráciu dieťaťa pri práci s cvičeniami. Sú vhodnejšie pre nižšiu vekovú kategóriu detí.

Program DysCom SK je uvedený v Národnom registri učebníc a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ho odporúča na používanie vo výchovno-vzdelávacej a poradenskej činnosti so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s ťažkosťami pri  osvojovaní čítania a písania v školách a poradenských zariadeniach.

 

 1. Odborné posúdenie programu

Program odborne posúdili odborníci zo špeciálnej pedagogiky,

Odborný recenzent doc. PhDr. Ivan Bajo, CSc. okrem iného uvádza: „Ako patopsychológ a defektológ“ – špeciálny pedagóg som sa odborne zameriaval na edukáciu detí populácie mentálne, zmyslovo a rečovo postihnutých, na deti so špeciálnymi poruchami učenia a správania a na deti so znevýhodneného sociokultúrneho prostredia. Prakticky všetky tieto deti mali ťažkosti aj pri zvládnutí elementárnej gramotnosti – pri osvojovaní čítanej a písanej reči. Proces nápravy týchto porúch a úspešné terapeutické a učebné výsledky vždy znamenali pozitívny formatívny posun aj v iných oblastiach psychosociálneho vývinu postihnutého jednotlivca (vnímanie, predstavy, pozornosť, myslenie, učenie, komunikácia, psychomotorika a napokon aj osobnosť). Preto je každý efektívny prostriedok na dosiahnutie cieľa, osvojenie si čítania a písania, nanajvýš dôležitý a cenný. Počítačový program DysCom SK autorky PaedDr. Sandry Srholcovej k nim jednoznačne patrí svojím komplexným obsahom, rozsahom a novou, modernou formou. Významná je najmä možnosť širokej adaptácie a variability vzhľadom na veľké množstvo premenných v syndrómoch a v súvzťažných symptomatologických kombináciách. A napokon je tu možnosť permanentnej individualizácie, možnosť individuálneho kalibrovania programu v obsahu, postupnosti krokov a v tempe učenia.

Program DysCom SK autorka vytvorila a ide o to, aby si pedagógovia tento nástroj osvojili, naučili sa s ním metodicky náležite pracovať a optimálne ho v edukácii využívať.“

Ďalší odborný recenzent prof.  PhDr. Štefan Pikálek, CSc. hodnotí program takto: „Predkladaný program DysCom SK, ktorý sa dotýka problematiky edukačných aktivít detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami aj bez špeciálnych potrieb, predstavuje významný stimulačný program, ktorý v konečnom dôsledku je užitočný tak pre zdravotne, či inak postihnuté, ako i pre intaktné deti. Zvlášť významný je program pre deti a mládež s mentálnym postihnutím, kde doteraz zaužívané programy sú v súčasnosti do značnej miery už inveterované a zastarané. V tejto súvislosti je žiadúce zdôrazniť, že ponúkaný počítačový program zahŕňa v značnom rozsahu aj intervenčné aktivity do problematiky rómskej society, kde ako je známe, edukačný proces v tejto komunite predstavuje značné deficity. Je preto veľmi užitočné a potrebné u detí zdravotne postihnutých, ako i u detí a mládeže, ktorých intelekt je v norme, ako aj u rómskej populácie aplikovať súčasné moderné programy v zmysle uvedených intencií, ktoré ponúka vo svojom rozsiahlom programe, na ktorom niekoľko rokov pracovala PaedDr. Mgr. Sandra Srholcová.

Recenzentka Mgr. Eva Brestenská hodnotila počítačový program takto:  „Počítačový program DysCom SK je moderná učebná pomôcka na výuku čítania, písania i slovenskej gramatiky, ktorá poskytuje mnoho učebných a záujmových činností  a reedukačných postupov v špeciálnych základných školách, ZŠ, v školských diagnostických i súkromných poradenských zariadeniach.

Za najväčší klad posudzovanej učebnej pomôcky pokladám veľkú šírku spracovaného obsahu a jej vysokú motivačnú úroveň. Počítačový program umožňuje individuálnu  prácu s dieťaťom v slovenskom aj inojazyčnom prostredí (základné školy s vyučovacím jazykom maďarským, resp. rusínskym, špeciálne základné školy, aj u rómskych žiakov, ktorí nedostatočne ovládajú slovenský jazyk). Práca na počítači je pre všetky deti veľkým lákadlom a ešte dlhý čas bude. Na počítači sú deti schopné s týmto programom sústredene a dlhodobo pracovať a osvojovať si vedomosti hravým spôsobom. Počítačový program je možné použiť na cielenú nápravnú činnosť u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, na diagnostickú činnosť u zdravých detí a žiakov špeciálnych škôl, na individuálnu činnosť žiaka v málotriednej škole, na zmysluplnú prácu v školskej družine, na samostatnú prácu žiaka doma, ale aj ako hru na odľahčenie práce v škole a v počítačovej triede.

Množstvo spracovaného obsahu a jeho variácií robí zo začiatku prácu s programom trochu náročnou, preto musí učiteľ úlohy pre žiaka pripraviť. Keď sa žiak naučí s programom pracovať, umožní to individualizovať vzdelávací proces pre potreby konkrétneho žiaka, pedagogickým i poradenským pracovníkom efektívne využívať pracovný čas v dlhodobom časovom rozpätí. Spôsoby práce  s programom a rozličné možnosti jeho využitia autorka dostatočne vysvetľuje v sprievodnom texte k programu.

Program DysCom.Sk má autorka schválený na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako učebnú pomôcku na vyučovanie čítania, písania a porozumenia slovenskej reči ako základného predpokladu učenia sa a rozvoja osobnosti dieťaťa v materských, základných, špeciálnych základných školách a poradenských zariadeniach. Okrem jazykového významu posudzovaného programu podčiarkujem jeho diagnostické a reedukačné možnosti pri poruchách učenia, na skvalitnenie pozornosti a koncentrácie žiaka pri práci a na rozvoj psychomotoriky. Je to moderný, motivačne silný a obsahovo rozsiahly program  so širokým uplatnením v diagnostike, učení i korekcii porúch učenia..

-DysCom SK_l

www.dyscom.sk

srholcova.dyscomsk@gmail.com

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu