Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
12.11.2017 09:56

Ako pripraviť piatakov na testovanie?

Túto otázku si kladú učitelia testovaných predmetov tak v 5. ročníku základnej školy, ako i učitelia primárneho vzdelávania. Hľadajú prostriedky a spôsoby, ako dosiahnuť vyššie percento úspešnosti v testovaní piatakov. Na začiatku školského roka 2017/2018 boli riaditelia škôl informovaní, že testovanie piatakov nebude z finančných dôvodov prebiehať celoplošne, ale bude realizované len na vybratých školách. Pred mesiacom sa však zmenilo obsadenie postu ministra školstva a nová pani ministerka zmenila i názor na realizáciu testovania piatakov. Termín T5 je stanovený na 22. novembra 2017.

 V našom dotazníku s učiteľmi (jeho čiastkové výsledky sme uverejnili v predošlom čísle) sme sa v jednej z otázok pýtali učiteľov, či v škole venujú príprave na T5 osobitnú pozornosť konkrétnymi aktivitami. Odpovede učiteľov sú v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka 1: Aktivity na prípravu žiakov na T5
 Odpovede na otázku Absolútne početnosti Relatívne početnosti
áno, založili sme krúžok na prípravu na testovanie 41 5,2 %
zvýšili sme počet hodín SJL a MAT využitím disponibilných hodín v ŠkVP 145 18,4 %
realizujeme doučovania žiakov pred prípravou na T5 149 19 %
zakúpili sme (rodičia finančne uhradili) publikácie s testami na prípravu na T5 162 20,6 %
iné 268 34,1 %
neodpovedalo 21 2,7 %
spolu 786 100 %

V možnosti „iné" učitelia uvádzajú využívanie testov T5 z minulých školských rokov na písanie tzv. „skúšobných testov" s piatakmi, ďalej uvádzajú súkromné doučovanie žiakov, ktoré si zabezpečujú a finančne hradia rodičia. Niektorí učitelia uvádzajú, že v školách nerealizujú aktivity, ktoré sú vyslovene zavedené pre prípravu na T5, nanajvýš je to priebežné opakovanie zaradené počas vyučovacích hodín testovaných predmetov.

 Uvedené aktivity môžeme považovať za hľadanie prostriedkov zlepšenia úspešnosti piatakov v testovaní. Zvýšenú pozornosť treba venovať odpovediam učiteľov o zakupovaní publikácií s úlohami na prípravu na testovanie. Mnohé firmy sa vrhli na vydávanie materiálov na testovanie, ich propagáciu a predaj za nie nízke ceny. 

Poznámka: Nedávno som sa zúčastnila na školení, ktoré malo byť venované rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov. Moje očakávania, že sa dozviem niečo nové, sa však nenaplnili. Zopakovala som si počas prezentácie základné pojmy o čitateľskej gramotnosti a prešli sme k propagácii knižných materiálov na testovanie žiakov. Viacerí učitelia si publikácie zakúpili a po dohode s vedením školy dohodli i hromadné objednávky. Zistila som, že testovanie žiakov a príprava naň sa postupne stáva veľkým biznisom. 

A tak sa znovu pýtam: „Ako pripraviť piatakov na testovanie?"
Podnety na odpoveď som našla v dotazníku v odpovediach učiteľov na otázku, ako si najčastejšie pripravujú vlastné testy na hodnotenie žiakov. Odpovede učiteľov sú v tabuľke.

Tabuľka 2: Príprava vlastných testov na hodnotenie žiakov
Odpovede na otázku Absolútne početnosti Relatívne početnosti
samostatne, podľa vlastného úsudku o ovládaní učiva žiakmi 434 55,2 %
pri tvorbe alebo výbere úloh používam Bloomovu taxonómiu 70 8,9 %
väčšinou si stiahnem test z virtuálnej knižnice, internetových stránok 246 31,3 %
vždy používam overené testy od kolegov 29 3,7 %
neodpovedalo 7 0,9 %
spolu 786 100 %


Úlohy v testoch T5 sú tvorené podľa kognitívnych úrovní Bloomovej taxonómie, ktorú používa na vlastnú prípravu testov len 8,9 % učiteľov. Tu sa nám ukazuje cesta, ako nájsť odpoveď na otázku prípravy piatakov na testovanie. 

V súvislosti so zložením testových úloh v T5 a odpoveďami učiteľov v tabuľke 2 je nutné venovať veľkú pozornosť vzdelávaniu učiteľov v oblasti uplatňovania Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh na použitie v testoch, ale i celkovo pri kladení otázok v procese učenia sa žiakov. Vo vyučovacom procese by mali učitelia primárneho vzdelávania diferencovane zadávať žiakom úlohy na rozvoj nielen zapamätania, porozumenia, ale aj aplikácie, analýzy i vlastného hodnotenia získaných poznatkov. 

Teda nie riešenie úloh z publikácií na prípravu na testovanie, zavádzanie doučovania v škole i mimo nej, ale skvalitnenie vyučovacieho procesu na primárnom stupni využívaním Bloomovej taxonómie v procesoch učenia sa žiakov dáva piatakom záruku úspešnosti zvládnutia testu. Ak k tomu pridáme rozvíjanie zručností pri práci s textom a aktivity na zvládanie stresových situácií, môžeme si byť istí, že pre prípravu žiakov na testovanie sme urobili maximum. 

Prajem piatakom vašej školy veľa úspechov v tohtoročnom novembrovom testovaní! 
                                    PaedDr. Monika Brozmanová
                            riaditeľka ZŠ, externá doktorandka PF UMB

Súvisiace články

08.01.2018 16:16

Koniec sviatkov vs polročné vysvedčenie - ako zvládnuť záťaž?

Školák musí byť na zvýšenú záťaž pred polročným vysvedčením oddýchnutý
10.03.2018 12:39

Podľa ŠŠI bol takmer každý 14.stredoškolák šikanovaný a každý tretí toho svedkom

Takmer každý 14. stredoškolák bol šikanovaný a každý tretí bol toho svedkom. Vyplýva to zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2016/2017, ktorú vypracovala Štátn...
26.02.2018 11:17

Rodičia pozor! Takto vytvárate TLAK

"Ak sa rodič rozhodne dať dieťa na šport, mal by vedieť, že sa jedná o finančne a časovo náročnú investíciu na ďalších 20 rokov. Je potrebné, aby chápal zmysel a prínos športu. Častokrát môžeme vidieť, že očakávania rodičov sa ...