Späť na zoznam
Poradňa
Autor: Frederika Schallerová
30.10.2020 22:45

Ktorí žiaci majú nárok na štipendium?

Si študentom, ktorý má finančné ťažkosti a prišli by Ti vhod nejaké financie popri štúdiu nazvyš? Nevieš sa zorientovať v tom, či máš nárok na štipendium? Nasledujúce riadky Ti to pomôžu zistiť.

Nárok na štipendium

Na štipendium majú nárok žiaci denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy,

  • ktorí sú spoločne posudzovaní s osobami dostávajúcimi dávku v hmotnej núdzi alebo príspevky k tejto dávke alebo
  • priemerný mesačný príjem osôb, s ktorými je študent posudzovaný, bol za predošlý kalendárny rok najviac vo výške životného minima.

Výška životného minima

Životné minimum sa upravuje každý rok v druhom polroku. Od 1. 7. 2020 má nasledovnú výšku:

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Životné minimum sa pre danú rodinu vypočíta ako súčet súm všetkých posudzovaných osôb. Napr. životné minimum trojčlennej rodiny, rodičov s jedným nezaopatreným dieťaťom je suma 462,78 €; (214,83 € + 149,87 € + 98,08 € = 462,78 €).

O štipendium je nutné požiadať

Ak máš nárok na štipendium, pozor! Nedostáva sa automaticky. Žiak alebo jeho zákonný zástupca musí oň písomne požiadať riaditeľa školy. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o tom, že žiak a s ním posudzované osoby sú v hmotnej núdzi, ktoré vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade nízkeho príjmu je ako doklad potrebné doložiť ročné zúčtovanie príjmu rodiča/rodičov, ktoré si musia vyžiadať od svojho zamestnávateľa. K nemu sú potrebné ďalšie doklady ako napr. doklad o materskej dávke alebo rodičovskom príspevku, rodinných prídavkoch poberaných na súrodencov študenta, rozhodnutie súdu o výživnom na dieťa, ak sú tieto príspevky poskytované.

Výška štipendia

Jeho výška je odstupňovaná na základe priemeru prospechu, ktorý sa vypočíta ako priemer výsledných známok jednotlivých povinných predmetov za predošlý polrok. V prvom polroku prvého ročníka na strednej škole dostane žiak štipendium za druhý polrok deviateho ročníka základnej školy. Výška štipendia je nasledovná:

  • priemer do 2,0 vrátane = 50 % zo sumy životného minima, t. j. 49, 04 €,
  • priemer do 2,5 vrátane = 35 % zo sumy životného minima, t. j. 34, 33 €,
  • priemer do 3,5 vrátane = 25 % zo sumy životného minima, t. j. 24, 52 €.

Vyplácanie štipendia

Štipendium sa vypláca počas školského vyučovania, t. j. od začiatku školského roka až do konca školského roka, z čoho vyplýva, že počas prázdnin sa nevypláca. Štipendium sa vypláca mesačne. Ak žiadateľ podá žiadosť počas školského roka, peniaze mu budú vyplatené v príslušnom školskom roku od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. Štipendium mu však nebude vyplatené spätne. Ak si študent podá žiadosť napr. 15. novembra, peniaze mu budú vyplácané od novembra. Preto ak na štipendium existuje nárok, je dôležité podať žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi už v septembri, aby sa predišlo finančnej strate. Termín vyplácania štipendia určuje konkrétna škola a o jeho priznaní rozhoduje riaditeľ školy.

Kedy nárok zaniká

Na štipendium nemá nárok žiak, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastalo vylúčenie, až do konca mesiaca, kedy uplynie podmienečné vylúčenie. Ak sa životná situácia zmení a osoby, s ktorými je žiak posudzovaný, ďalej nepoberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ich priemerný mesačný príjem presiahol výšku životného minima, nárok na štipendium zaniká. O danej skutočnosti je študent povinný riaditeľa školy informovať.

 

Zdroje textu:

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

employment.gov.sk

gympd.sk

 

Zdroj obrázka: pexels.com

 

 

Súvisiace články

12.07.2019 14:39

Nesprávny grafomotorický vývin komplikuje deťom život. Ktoré chyby robíme ako rodičia najčastejšie?

Grafomotorika je súbor psychomotorických schopností založených na koordinácii oka a ruky. Vývin grafomotoriky začína už v prvých mesiacoch života čmáraním a postupne prechádza do schopnosti kresliť línie, slučky, uzavreté tvary...
30.08.2017 09:06

Pozornosť ako účelové správanie dieťaťa

V predošlej časti psychologickej poradne sme sa venovali všeobecnému uvedeniu problematiky účelového správania, pričom sme vychádzali z konceptu Alfreda Adlera a Rudolfa Dreikursa.
31.10.2017 12:00

Odplata

Pri tomto type účelového správania má dieťa pocit, že nikomu na ňom nezáleží. Cíti sa ublížené, zranené a vracia úder. Fyzicky či verbálne napáda svoje okolie, kradne, klame, ničí, devastuje...