Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
07.11.2018 19:10

Odborné posúdenie programu DysCom SK

Pomôcka, ktorú vytvorila autorka informácie, poskytuje rozsiahlu škálu špecifických cvičení, ktoré sú potrebné pri nápravách porúch učenia a vzdelávaní. Prispieva k úspešnosti odbornej práce s týmito žiakmi, u ktorých boli diagnostikované špeciálne potreby v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v základných a špeciálnych základných školách aj úspešnosti práce rodiča s dieťaťom doma, ktoré potrebuje efektívnu podporu vzdelávania.

Program odborne posúdili odborníci zo špeciálnej pedagogiky,  

Odborný recenzent doc. PhDr. Ivan Bajo, CSc. okrem iného uvádza: „Ako patopsychológ a defektológ" – špeciálny pedagóg som sa odborne zameriaval na edukáciu detí populácie mentálne, zmyslovo a rečovo postihnutých, na deti so špeciálnymi poruchami učenia a správania a na deti so znevýhodneného sociokultúrneho prostredia. Prakticky všetky tieto deti mali ťažkosti aj pri zvládnutí elementárnej gramotnosti – pri osvojovaní čítanej a písanej reči. Proces nápravy týchto porúch a úspešné terapeutické a učebné výsledky vždy znamenali pozitívny formatívny posun aj v iných oblastiach psychosociálneho vývinu postihnutého jednotlivca (vnímanie, predstavy, pozornosť, myslenie, učenie, komunikácia, psychomotorika a napokon aj osobnosť). Preto je každý efektívny prostriedok na dosiahnutie cieľa, osvojenie si čítania a písania, nanajvýš dôležitý a cenný. Počítačový program DysCom SK autorky PaedDr. Sandry Srholcovej k nim jednoznačne patrí svojím komplexným obsahom, rozsahom a novou, modernou formou. Významná je najmä možnosť širokej adaptácie a variability vzhľadom na veľké množstvo premenných v syndrómoch a v súvzťažných symptomatologických kombináciách. A napokon je tu možnosť permanentnej individualizácie, možnosť individuálneho kalibrovania programu v obsahu, postupnosti krokov a v tempe učenia.

Program DysCom SK autorka vytvorila a ide o to, aby si pedagógovia tento nástroj osvojili, naučili sa s ním metodicky náležite pracovať a optimálne ho v edukácii využívať."

Ďalší odborný recenzent prof.  PhDr. Štefan Pikálek, CSc. hodnotí program takto: „Predkladaný program DysCom SK, ktorý sa dotýka problematiky edukačných aktivít detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami aj bez špeciálnych potrieb, predstavuje významný stimulačný program, ktorý v konečnom dôsledku je užitočný tak pre zdravotne, či inak postihnuté, ako i pre intaktné deti. Zvlášť významný je program pre deti a mládež s mentálnym postihnutím, kde doteraz zaužívané programy sú v súčasnosti do značnej miery už inveterované a zastarané. V tejto súvislosti je žiadúce zdôrazniť, že ponúkaný počítačový program zahŕňa v značnom rozsahu aj intervenčné aktivity do problematiky rómskej society, kde ako je známe, edukačný proces v tejto komunite predstavuje značné deficity. Je preto veľmi užitočné a potrebné u detí zdravotne postihnutých, ako i u detí a mládeže, ktorých intelekt je v norme, ako aj u rómskej populácie aplikovať súčasné moderné programy v zmysle uvedených intencií, ktoré ponúka vo svojom rozsiahlom programe, na ktorom niekoľko rokov pracovala PaedDr. Mgr. Sandra Srholcová.

Recenzentka Mgr. Eva Brestenská hodnotila počítačový program takto:  „Počítačový program DysCom SK je moderná učebná pomôcka na výuku čítania, písania i slovenskej gramatiky, ktorá poskytuje mnoho učebných a záujmových činností  a reedukačných postupov v špeciálnych základných školách, ZŠ, v školských diagnostických i súkromných poradenských zariadeniach.

Za najväčší klad posudzovanej učebnej pomôcky pokladám veľkú šírku spracovaného obsahu a jej vysokú motivačnú úroveň. Počítačový program umožňuje individuálnu  prácu s dieťaťom v slovenskom aj inojazyčnom prostredí (základné školy s vyučovacím jazykom maďarským, resp. rusínskym, špeciálne základné školy, aj u rómskych žiakov, ktorí nedostatočne ovládajú slovenský jazyk). Práca na počítači je pre všetky deti veľkým lákadlom a ešte dlhý čas bude. Na počítači sú deti schopné s týmto programom sústredene a dlhodobo pracovať a osvojovať si vedomosti hravým spôsobom. Počítačový program je možné použiť na cielenú nápravnú činnosť u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, na diagnostickú činnosť u zdravých detí a žiakov špeciálnych škôl, na individuálnu činnosť žiaka v málotriednej škole, na zmysluplnú prácu v školskej družine, na samostatnú prácu žiaka doma, ale aj ako hru na odľahčenie práce v škole a v počítačovej triede.

Množstvo spracovaného obsahu a jeho variácií robí zo začiatku prácu s programom trochu náročnou, preto musí učiteľ úlohy pre žiaka pripraviť. Keď sa žiak naučí s programom pracovať, umožní to individualizovať vzdelávací proces pre potreby konkrétneho žiaka, pedagogickým i poradenským pracovníkom efektívne využívať pracovný čas v dlhodobom časovom rozpätí. Spôsoby práce  s programom a rozličné možnosti jeho využitia autorka dostatočne vysvetľuje v sprievodnom texte k programu.

Program DysCom.Sk má autorka schválený na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako učebnú pomôcku na vyučovanie čítania, písania a porozumenia slovenskej reči ako základného predpokladu učenia sa a rozvoja osobnosti dieťaťa v materských, základných, špeciálnych základných školách a poradenských zariadeniach. Okrem jazykového významu posudzovaného programu podčiarkujem jeho diagnostické a reedukačné možnosti pri poruchách učenia, na skvalitnenie pozornosti a koncentrácie žiaka pri práci a na rozvoj psychomotoriky. Je to moderný, motivačne silný a obsahovo rozsiahly program  so širokým uplatnením v diagnostike, učení i korekcii porúch učenia...

PaedDr. SRHOLCOVÁ SANDRA 

www.dyscom.sk

Galéria

Súvisiace články

12.07.2017 09:36

Výchova k zdravému životnému štýlu

Boj s obezitou a nadváhou je novodobou hrozbou pre takmer celú časť ekonomicky vyspelého sveta. Táto problematika nie je spôsobená len zvýšeným príjmom potravy a sladených nápojov, ale i nekonečnými hodinami presedenými v škole...
12.07.2019 14:39

Nesprávny grafomotorický vývin komplikuje deťom život. Ktoré chyby robíme ako rodičia najčastejšie?

Grafomotorika je súbor psychomotorických schopností založených na koordinácii oka a ruky. Vývin grafomotoriky začína už v prvých mesiacoch života čmáraním a postupne prechádza do schopnosti kresliť línie, slučky, uzavreté tvary...
07.11.2018 19:01

Počítačový program ako najúčinnejšia pomôcka pri nápravách porúch učenia

Cieľom príspevku je oboznámiť špeciálnych pedagógov a iných odborných pracovníkov o možnosti využitia modernej odbornej pomôcky DysComSK pri vzdelávaní a korekčných postupoch pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávací...