Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
30.08.2017 09:06

Pozornosť ako účelové správanie dieťaťa

V predošlej časti psychologickej poradne sme sa venovali všeobecnému uvedeniu problematiky účelového správania, pričom sme vychádzali z konceptu Alfreda Adlera a Rudolfa Dreikursa.

Ilustračný obrázok, zdroj: TASR

V tejto časti sa zameriame na konkrétny typ správania, jeho detekciu, pochopenie a možnosti, ako ho korigovať.

Prejav dieťa je hlučné, nepokojné, predvádza sa, snaží sa potešiť okolie nevhodným spôsobom, robí krik, je nezbedné, robí zo seba šaša, bizarne sa oblieka, je hyperaktívne.
Ako väčšinou reagujeme dieťa zahriakneme, okríkneme, upozorníme.
Ako väčšinou reaguje dieťa prestane, ale iba na krátky čas.
Ako sa zvyčajne cítime podráždene, som otrávený/-á, považujeme dieťa za otravné, nepríjemné, aj keď miestami sa na ňom dobre zabavíme.

Vyššie uvedené môžeme vnímať ako akési vodidlá k diagnostike. To znamená, že ak nám je tento scenár blízky, zrejme ide práve o účelové správanie – snahu o získanie pozornosti.

Mnoho z vás si možno vybaví situáciu, keď k vám prišla návšteva a vaše dieťa začalo prinášať rôzne bizarné predmety, vyťahovať staré hračky, obliekať si šialené kreácie či len tak pobehovalo okolo vás a jednoducho narúšalo plynulosť konverzácie.

 

Obrázok od Free-Photos z Pixabay 

V mladšom školskom veku sú typické prejavy šaškovania, robenie grimás, mrvenie. Veľakrát je tu práve snaha o zaujatie staršieho dospelého, to znamená učiteľa. Čím ďalej, tým viac sa dieťa zameriava na rovesnícke skupiny.

Prečo to dieťa robí

Najpravdepodobnejšie to súvisí s vnútorným pocitom dieťaťa, že samo o sebe nie je výnimočné, a tak je neschopné konštruktívne prispieť do spoločnosti. Volí preto opozitum, deštruktívny, nevhodný spôsob, vďaka ktorému spôsobí rozruch, zaujme okolie a buduje si svoju rolu, postavenie v spoločnosti.

Vzhľadom na to, že osobnosť je veľmi komplexný jav, nie je jednoduché zadefinovať presný a stopercentný dôvod vzniku daného správania. Je tu však istý predpoklad, že za tým stojí najmä rozmaznávajúci spôsob výchovy v rodine.

Známky rozmaznávania vo výchove:

  • rodič pravidelne volá dospievajúceho viac ako jedenkrát, aby ráno vstal;
  • rodič chystá dospievajúcemu šaty;
  • rodič varí dospievajúcemu iné jedlá než zvyšku rodiny;
  • rodič dáva dieťaťu neprimerané vreckové;
  • rodič dáva dieťaťu peniaze navyše, ak si už vreckové minul;
  • rodič vykonáva väčšinu domácich prác.

Dieťa/dospievajúci, ktorý vyrastá v takejto rodine, je zvyknuté/-ý na istý blahobyt a na to, že jeho potreby sú na prvom mieste. Aj v škole sa preto môže prejavovať ako sebec, vzbudzujúci rozruch. V momente, keď však má vstúpiť do činnosti,ktorá je náročná a nie je si isté/-ý, či by v nej získal/získalo status výnimočnosti, začne sa jej vyhýbať.

Ak dieťa adekvátne neprispieva k chodu domácnosti, má pocit, že v nej nie je potrebné alebo naopak, že všetci ostatní sú tu na to, aby mu slúžili. V predchádzajúcom čísle sme spomínali, že matka, ktorá uprace izbu svojho dieťaťa zaňho, mu dáva najavo nedôveru voči jeho vlastným schopnostiam. Je potrebné pamätať na to, že aj súcit a ľútosť sú spôsoby pozerania sa na druhých zvrchu, akoby neboli sami schopní zvládnuť svoj život.

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

Možné riešenia problému

Ignorujte jeho nevhodné správanie a prejavy. V momente, keď sa dieťa utíši a začne sa venovať štúdiu, aj keď je to len krátka chvíľa, odmeňte ho svojou pozornosťou. Snažte sa v ňom upevňovať vzorec, v ktorom je naplnenie jeho potrieb späté s prospešnými udalosťami.
Prípadne sa môžete s dieťaťom súkromne dohodnúť, že počas vyučovacej hodiny poviete niekoľkokrát jeho meno. Tak bude vedieť, že mu venujete pozornosť, avšak nemusí pri tom bezpodmienečne vyrušovať. Miestami stačí, keď počas vyučovania poviete meno a usmejete sa naň. U dospievajúcich je však takáto forma menej úspešná, pretože učiteľ prestáva byť ten, o koho pozornosť žiak usiluje. Sú to skôr rovesníci a kamaráti, ktorých sa snaží zaujať nevhodným spôsobom. V tomto prípade máte niekoľko možností, ako postupovať:

  • Prestať vyučovať, prípadne prísť k žiakovi a čakať, kým neprestane. V takejto situácii je vhodné využiť dynamiku triedy. Z vlastnej skúsenosti viem, že v prípade, keď niekto vyrušoval, boli to práve spolužiaci, čo sa ho snažili usmerniť a utíšiť, najmä v početnejších a zmiešaných triedach. V takomto momente máte možnosť využiť situáciu a spýtať sa triedy, „čo sa tu práve deje". Môžete o tom diskutovať, avšak pozor, vyhnite sa zosmiešňovaniu daného žiaka, pretože jeho správanie sa iba zhorší.
  • Oddeliť žiaka od zvyšku triedy. Vieme, že to býva problém, lebo škola nemá priestor, kam žiaka umiestniť, a nemala by riskovať jeho útek. V prípade, že tu taká možnosť existuje, treba byť obozretný, akým spôsobom a v akej atmosfére žiaka z triedy vyčleniť, lebo práve sociálna separácia je radikálnym trestom. Naším cieľom nemá byť vytvoriť nátlak a vzburu. Študent musí dostať možnosť kedykoľvek sa vrátiť, napríklad: „Tomáš, mám pocit, že ťa niečo rozrušilo. Ak chceš, môžeš ísť na chvíľu von/na toaletu/do inej triedy a upokojiť sa. Takto zasahuješ do vyučovania a ja ani tvoji spolužiaci nemôžeme pokračovať."

V tomto momente sme vyriešili situáciu: žiak vyrušuje. Problémom býva, že tu sa práca mnohokrát končí. Tento moment je však len začiatkom spolupráce.

Tak ako nemizne energia, ani potreba dieťaťa nevyprší len preto, že sme ho stabilizovali. Môže sa stať, že sa prestane prejavovať v školskom prostredí, avšak je pravdepodobné, že nevhodný vzorec správania sa prenesie mimo brány školy. Ak chceme dieťaťu naozaj pomôcť, je na nás, aby sme zvážili ďalšie kroky.

Jednou z možností je, že spravíme z dieťaťa všeobecne známu osobu – prostredníctvom dramatického krúžku, tanca, spevu, športu – alebo ho vymenujeme za uvádzača kultúrnych podujatí školy. Dáme mu tak priestor na to, aby sa postavilo pred publikum prospešným spôsobom, a doprajeme mu všetku pozornosť, o ktorú sa tak veľmi usiluje.

Súvisiace články

26.09.2017 13:50

Boj o moc

Máte pocit, že žiak s vami hrá hru „kto z koho“? Odvráva, nespolupracuje, privádza vás do šialenstva?
10.03.2018 12:39

Podľa ŠŠI bol takmer každý 14.stredoškolák šikanovaný a každý tretí toho svedkom

Takmer každý 14. stredoškolák bol šikanovaný a každý tretí bol toho svedkom. Vyplýva to zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2016/2017, ktorú vypracovala Štátn...
18.03.2019 08:06

Takmer polovica Slovákov podceňuje pitný režim detí

Až 41 % dospelej populácie na Slovensku si myslí, že liter tekutín denne je pre dieťa dostatočné množstvo. Vyplynulo to z prieskumu projektu zdravej výživy s názvom „Viem, čo zjem“. Uvedené množstvo je zhruba o polovicu menšie ...