Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
18.05.2017 10:02

Slušný človek je vychovaný človek

Slušnosť ako postoj jedinca k jeho okoliu je súčasťou sebaovládania a disciplíny pri konaní. S jej základmi sa začíname oboznamovať v rodine, ktorá nám vštepuje pravidlá spoločenského styku vytvorené zo spoločenských noriem a tradícií, ktoré dedíme z pokolenia na pokolenie. V podstate sa pohybujeme v intenciách „čo sa sluší a čo nie“. Veľakrát sú to nepísané pravidlá, postavené na našich tradíciách, ktoré sa začali formovať v 19. storočí, keď podstatnú časť slovenskej spoločnosti tvorili vzdelanci, slovenská inteligencia, učitelia a kňazi. S výbavou slušnosti fungujeme v medziľudských vzťahoch, na verejnosti a v spoločenskom styku.

Foto: PhDr. Mária Holubová, PhD.

Na základe zvyšovania výpovednej hodnoty Slovákov a súčasného medzinárodného trendu si musíme uvedomiť, že slušnosť je ako základ medziľudských vzťahov dobrý odrazový mostík, ale v pracovnej komunikácii a firemnej kultúre už nestačí. Jej normy určuje biznis protokol, ktorý vznikol v 50. rokoch 20. storočia vo Veľkej Británii a jeho pravidlá sa pre potreby manažmentu a marketingu selektovali z diplomatického protokolu, ktorý  sa začal formovať v historickom čase a priestore už od 15. storočia v Burgundsku a dynastickou politikou sa rozšíril do celej Európy. Po páde monarchií na začiatku 20. storočia začali pravidlá diplomatického protokolu platiť len pre politikov, štátnikov, diplomatov a ich rodinných príslušníkov v Európe a s určitými obmenami aj na celom svete, čo bolo zakotvené vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch z roku 1961.

 

SEBAOVLÁDANIE JE PROCES,  KTORÝ SA DÁ NAUČIŤ

Pracovná komunikácia a firemná kultúra je určovaná pravidlami biznis protokolu, ktorého základom je sebaovládanie postavené na zdvorilosti a takte. Zdvorilosť je prejav človeka, ktorý je v súlade s disciplínou konania a na rozdiel od slušnosti sa zdvorilosti môžeme cielene naučiť. Vychádza z roviny, že nikto by nemal pod vplyvom svojich momentálnych nálad prejavovať svojmu okoliu  sympatie alebo antipatie. Veľmi dôležité pravidlo platí hlavne vo vzťahu nadriadený – podriadený. Čím vyššie je postavený človek, tým zdvorilejší musí byť k nižšie postavenému človeku. V pracovnej komunikácii by sme mali dodržiavať aj zásadu byť zdvorilý k nezdvorilému. Takt je schopnosť človeka, ako sa vyhnúť rozporom a ako vhodne narábať s informáciami. V dnešnom svete sa bez informácií nezaobídeme a ak ich chceme získať, musíme ich vedieť aj podávať. Pri spracovaní informácie neprezrádzame svoj zdroj a držíme sa svojej splnenej povinnosti. Druhá strana, príjemca informácie, ju prijíma v rovine UVERÍM, NEVERÍM, OVERÍM. Klebety a klebetenie v pracovnej komunikácii nemajú miesto. Bez zdvorilosti a taktu  sa k profesionalite dopracujeme veľmi ťažko.

V súvislosti s pravidlami medziľudských vzťahov a spoločenského styku sa stretávame aj s pojmami, ktoré sú hovorovými ekvivalentami k pojmu protokol. Z odborného hľadiska sem patrí termín ETIKETA, ktorý zaraďujeme do roviny archaizmov a cudzích prevzatých výrazov. Pochádza z francúzskeho jazyka a vznikol v  17. storočí na dvore francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., kde pravidlá burgundského protokolu priniesla jeho matka, španielska princezná Anna Rakúska. Preto sa v 18. a 19. storočí stretneme aj so spojením španielska etiketa. V preklade znamená nálepku, etiketu ako ocenenie, že ovládate protokol a pravidlá zdvorilosti a taktu. Z francúzskeho jazyka pochádzajú aj prevzaté výrazy ako BONTÓN, čo vo voľnom preklade znamená dobrý zvuk. Výrazy bon chic, bon genre sa voľne prekladajú ako dobrý vkus a dobré spôsoby, čo je vlastne zhodné s naším výrazom SLUŠNÉ SPRÁVANIE, ktoré sa bežne používa v hovorovej reči, ale do odbornej terminológie nepatrí. Je naozaj diskutabilné, čo sa za týmto slovným spojením naozaj skrýva alebo čo všetko dokážeme za tento pojem skryť.

 

 

 

PhDr. Mária Holubová, PhD.

Ukončené vzdelanie:

1983 Filozofická fakulta odbor, história-jazykoveda

2007 Rigorózne konanie, téma: Multikulturalita a jazyková rozmanitosť EÚ

2010 Dizertačné konanie, téma: Prezentácia Slovenskej republiky ako súčasť zahraničnej politiky

 

1998-1999 študijný pobyt Vannes, Francúzsko

2000 stáž na MZV SR odbor protokolu

2001 študijný pobyt Reunion

2013 študijný pobyt Royan, Francúzsko

 

Prednášky:

Ekonomická univerzita Praha: Pravidlá biznis protokolu a ich význam pre marketing 

Právnická fakulta Remeš: historické korene európskej identity

 

Publikačná činnosť:

Dejiny európskych veľmocí do roku 1914

Dejiny veľmocí v rokoch 1914-1945

Štáty V4 v mozaike histórie

Historická revue: Veľká vojna vo veľkej rodine

Burgundsko-symbol moci a vznešenosti

SME: Historické brexity Veľkej Británie

Pravda: Protokol nie je to, čo nás učila mama

Súvisiace články

29.03.2018 15:34

Zlyhávanie hráča, je častokrát odrazom jeho okolitých vplyvov

Skutočne je to vždy chyba dieťaťa, ak vo výkone zlyháva ? Ak chcete, aby vaše dieťa malo čistú hlavu v dôležitých momentoch, tak ho musíte k tomu viesť! Častokrát rodičia a tréneri vidia zlyhanie ako chybu na strane dieťaťa. Je...
31.10.2017 12:00

Odplata

Pri tomto type účelového správania má dieťa pocit, že nikomu na ňom nezáleží. Cíti sa ublížené, zranené a vracia úder. Fyzicky či verbálne napáda svoje okolie, kradne, klame, ničí, devastuje...