Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
02.06.2017 13:42

Starostlivosť o zdravie musí tvoriť základ pre výchovu a vzdelávanie

,,Keď frekvencia výskytu určitej choroby dosiahne v populácii epidemiologické proporcie, je to vždy odrazom poruchy ľudskej kultúry.“ R. Virchov

Moderným problémom dnešnej doby je vysoké nebezpečenstvo civilizačných ochorení, ktoré súvisia s nedostatkom pohybu a nesprávnymi stravovacími návykmi spoločnosti. Inak povedané, ľudia prijímajú viac potravy, čo spolu s nedostatkom pohybu zapríčiňuje vznik nebezpečných ochorení. Nazývame ich aj tichými zabijakmi spoločnosti, ba dokonca sa charakterizujú aj ako epidemiologické ochorenia. Zaraďujeme sem napríklad:

  • vysoký krvný tlak,
  • zvýšené hodnoty cholesterolu,
  • obezitu,
  • cukrovku,
  • ochorenia pohybového aparátu.

 

V tomto prípade nehovoríme o jednotlivcovi, ale o populácii ako takej. Znamená to, že máme na mysli celospoločenský problém. V tomto momente je nevyhnutné zaujať racionálne stanovisko, nahlas a účelne vysvetľovať, aké sú najlepšie preventívne prostriedky. Nemusia sa bezpodmienečne týkať medikamentov ani rôznych liečebných procedúr. Jedným z najuniverzálnejších a najúčinnejších prostriedkov prevencie pred civilizačnými ochoreniami je pohyb, pretože práve pohybové aktivity majú priaznivý vplyv na telesnú zdatnosť človeka. Tu prichádza na scénu škola a jej nenahraditeľnosť, lebo platí rovnica: Kto si nevypestuje vzťah k pohybovým aktivitám v školskom období, v dospelosti svoj postoj k pohybu bude zrejme meniť ťažko.

Je nevyhnutné učiť žiakov pozitívne myslieť a venovať pozornosť stravovacím návykom a pohybovým aktivitám.

Pokles telesnej zdatnosti populácie je skutočne markantný a rovnako badateľný je aj nárast civilizačných ochorení. Pohybové aktivity majú nenahraditeľný význam pre všetkých, resp. pre tých, ktorým vlastný osud a zdravie nie sú ľahostajné. Je zaujímavé, že v dnešnej pokrokovej dobe často zabúdame na veci, ktoré boli zrejmé už v dávnej minulosti.

Otázkam zdravého spôsobu života sa venoval už pred 400 rokmi p. n. l. známy lekár Hippokrates, nazývaný aj učiteľ medicíny. Odporúčal:

  • pochody,
  • behy,
  • vytrvalostný beh,
  • cvičenie s prispôsobenou výživou.

Bol zástancom myšlienky, že dostatok pohybu a odpočinku vedie k zdraviu.

Ďalším velikánom bol Platón, ktorý hlásal: ,,Starostlivosť o telo musí predchádzať starostlivosť o dušu."

V rozvíjaní pohybu pre zdravie bol známy Galenos, ktorého volali aj učiteľom zdravia. Galenos ako prvý skúmal pulzovú frekvenciu, kĺby a kosti z pohybového hľadiska. Vytvoril základy fyziológie telesných cvičení, opísal prácu svalov a kĺbov a vydal knihu o ochrane zdravia. Už vtedy bolo známe, že pohybové aktivity blahodarne vplývajú na telesnú zdatnosť a zdravie.

V dnešnej dobe čelíme mnohým problémom. Najmä v dôsledku obrovského rozvoja techniky sa nám život vo všetkých ohľadoch zľahčil, celá spoločnosť spohodlnela, čo však zároveň významne ovplyvnilo aj zdravie jednotlivcov. Je potrebné vedieť, že zdravie nedostávame do vienka ako genetickú výbavu v danom a nemennom stave. Genetický základ je len biologickým potenciálom, ktorý sa môže ďalej vyvíjať pozitívnym alebo negatívnym smerom.

Vychádzajme z toho, že zväčša sa narodíme ako relatívne zdraví jedinci, ale vývojom a následkom nevhodnej výchovy, neadekvátnym postojom k zdraviu a svojím správaním si často chorobný stav privodíme. V čase modernej a technicky vyspelej spoločnosti sa nesprávnou životosprávou a nedostatkom pohybu priam ženieme do záhuby, ktorú predstavujú civilizačné ochorenia. Spôsoby a cesty, ako sa im vyhnúť, poznáme. Mnohí sa však tvária, akoby tento stav nebolo možné ovplyvniť.

 

Je v našich rukách, ako bude súčasná a budúca generácia vnímať vlastné zdravie, ako sa postavíme k tejto problematike. Starostlivosť o zdravie musí tvoriť základ pre výchovu a vzdelávanie.

Mgr. Gabriel Loja

Súvisiace články

12.11.2017 09:56

Ako pripraviť piatakov na testovanie?

Túto otázku si kladú učitelia testovaných predmetov tak v 5. ročníku základnej školy, ako i učitelia primárneho vzdelávania. Hľadajú prostriedky a spôsoby, ako dosiahnuť vyššie percento úspešnosti v testovaní piatakov. Na začia...
25.12.2017 15:45

Zdravotné cvičenie

Doc. MUDr. Róbert Rusnák, Phd., Mgr. Marina Kolarová, PhDr. Zuzana Hrčková, OZ Za zdravší život - Zdravotné cvičenie je vysoko efektívny a organizovaný systém cvičení, ktoré sa využívajú na prevenciu chybného držania tela a lie...
18.01.2018 20:00

Výtvarná výchova ako ďalšia oblasť poznania predškoláka

Kreslenie je pre dieťa prirodzenou činnosťou, s ktorou môže začať už v útlom veku. Aj keď sa nám spočiatku môže zdať, že dieťa skôr vyryje dieru do stola, než niečo nakreslí, je na mieste tieto aktivity podporovať a rozvíjať.