Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
20.06.2019 17:11

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú rovnaké testy aj v 3. ročníku.

Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike, priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí.

„Projekt sa bude ďalej rozvíjať a prinesie regionálne mapovanie, ako aj možnosť využívať športové poukazy," povedala Martina Lubyová. „Dôležité je pre nás tiež zistenie, že súčasné deti majú porovnateľný index telesnej hmotnosti, ako mali deti v tomto veku pred 20 aj 40 rokmi, čo znamená, že u žiakov prvých ročníkov nezaznamenávame prejavy obezity," podčiarkla ministerka školstva.

Začiatkom šk. roka 2018/2019 boli rozposlané na všetky základné školy prístupové kódy z Rezortného informačného systému ministerstva školstva a 23.10.2018 bola sprístupnená ostrá verzia informačného systému testovania žiakov (ISTŽ), kam sa začali vkladať výsledky z testovaní na približne 2 500 základných školách. ISTŽ umožňuje zadávať výsledky on-line aj priamo v telocvični, ak je tam zabezpečený prístup k internetu.

Súčasťou softvéru je osvedčenie, ktoré obsahuje odporúčanie vhodných športov, resp. športových disciplín pre žiaka na základe dosiahnutých výsledkov. Víziou do budúcnosti je sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, kde môže svoje dieťa rodič prihlásiť.

Osvedčenie si môžu školy vytlačiť prostredníctvom ISTŽ už ku koncoročnému vysvedčeniu. „Každý rodič bude mať prehľad o svojom dieťati. Je to dobrá rada pre rodičov, aby netápali a boli tiež viac motivovaní k podpore dieťaťa v športovej aktivite," uviedla ministerka Martina Lubyová. Sprístupnenie súhrnných výsledkov testovania pre verejnosť bude ešte potrebné pripraviť prostredníctvom internetového portálu, čo je naplánované v budúcom šk. roku.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov pozostávalo z testovej batérie:

 • telesná výška a telesná hmotnosť (somatické predpoklady),
 • výdrž v zhybe nadhmatom (silovo statická schopnosť),
 • sed ľah za 1 minútu (silovo vytrvalostná schopnosť),
 • viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (vytrvalostná schopnosť),
 • skok do diaľky z miesta (rýchlostne silová schopnosť),
 • 4 x 10 metrov člnkový beh (rýchlostne koordinačná schopnosť),
 • predklon v sede s dosahovaním (pohyblivosť),
 • opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť),
 • kotúľanie 3 lôpt (technika – manipulácia),
 • vlajkovaná naháňačka (taktika – rozhodovacie procesy).

V testovaní pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov v školskom roku 2018/2019 chlapci dosiahli horšie výsledky vo všetkých štyroch možných porovnateľných testoch uskutočnených v 90. rokoch. Horšie výsledky dosiahli v úrovni silovo-statickej schopnosti, vytrvalosti, rýchlostno-silovej schopnosti, ako aj v úrovni pohyblivosti. Z výskumu spred 40 rokov vieme u chlapcov porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti, ktorá je rovnako v súčasnosti výrazne horšia. Pri porovnaní celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili z časti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia 7-ročných chlapcov v porovnateľných testov podpriemerné, dokonca až výrazne podpriemerné výsledky. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.

Výsledky testov z celonárodného testovania, ktoré vieme porovnávať s výsledkami z rokov 1993-1994 naznačujú, že dievčatá sú rovnako horšie vo všetkých štyroch možných sledovaných testoch. Horšie výsledky dosiahli v úrovni silovo-statickej schopnosti, vytrvalosti, rýchlostno-silovej schopnosti, ako aj v úrovni pohyblivosti. Rovnako ako u chlapcov aj u dievčat vieme spred 40 rokov porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti. Opäť je to však výrazne horší výsledok. Keď porovnáme výsledky celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili sčasti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia 7-ročných dievčat v porovnateľných testov identické výsledky ako v prípade chlapcov. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.

Aktuálne čísla a štatistiky z testovania pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov v šk. roku 2018/2019 (Zdroj: ISTŽ)

 • počet základných škôl na Slovensku, vrátane elokovaných pracovísk: 2 472
 • počet žiakov prvých ročníkov v ISTŽ: 57 300
 • výsledky vyše 37 000 otestovaných žiakov sú k 15.5.2019 už vložené do systému.

 
MŠVVaŠ SR realizuje projekt testovania žiakov prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie  Národného športového centra (NŠC) v spolupráci s vysokými školami telovýchovného zamerania, Slovenským olympijským a športovým výborom a Slovenským paralympijským výborom. NŠC je príspevkovou organizáciou pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti podpory elitných športovcov a v oblasti vzdelávania športových odborníkov. Projekt testovania bol legislatívne upravený zákonom o športe na základe  Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorá bola  schválená uznesením vlády SR č. 564 zo 14. októbra 2015. Plne pripravený bude v školskom roku 2021/2022, v ktorom budú testovaní už aj žiaci tretích ročníkov základných škôl.

Súvisiace články

30.08.2017 09:06

Pozornosť ako účelové správanie dieťaťa

V predošlej časti psychologickej poradne sme sa venovali všeobecnému uvedeniu problematiky účelového správania, pričom sme vychádzali z konceptu Alfreda Adlera a Rudolfa Dreikursa.
26.02.2018 11:17

Rodičia pozor! Takto vytvárate TLAK

"Ak sa rodič rozhodne dať dieťa na šport, mal by vedieť, že sa jedná o finančne a časovo náročnú investíciu na ďalších 20 rokov. Je potrebné, aby chápal zmysel a prínos športu. Častokrát môžeme vidieť, že očakávania rodičov sa ...
07.11.2018 19:10

Odborné posúdenie programu DysCom SK

Pomôcka, ktorú vytvorila autorka informácie, poskytuje rozsiahlu škálu špecifických cvičení, ktoré sú potrebné pri nápravách porúch učenia a vzdelávaní. Prispieva k úspešnosti odbornej práce s týmito žiakmi, u ktorých boli dia...