Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
03.01.2018 13:00

Umenie a kultúra v predškolskej príprave

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách rozdeľuje vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra na dve základné časti: •hudobná výchova, •výtvarná výchova.

V spolupráci s pani učiteľkou Vierkou Pechovou a prostredníctvom interaktívneho programu z ABC Materská škola: „7 kruhov poznania predškoláka" vás prevedieme cez jednotlivé podoblasti a ukážeme vám zopár námetov na vhodné aktivity pre šikovných predškolákov z tohto programu, ako i z bežnej praxe.

OBLASŤ: Hudobná výchova

 Hlavným cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti  a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné  zmocňovanie sa hudby. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú,  podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú. 

Rytmické činnosti

Vychádzajú z poznania, že deti rytmus prežívajú najprirodzenejšie prostredníctvom rytmizovaného slova a následne ho prenášajú do podoby elementárneho pohybu a hry na telo. 

-> Všímame si najmä to, koľko riekaniek si dieťa pamätá, v akých situáciách ich rytmizuje alebo ako rytmizuje slová, slovné spojenia.

Vokálne činnosti 

Zdôrazňujú nielen spievanie vhodných a pre detského interpreta primeraných piesní (ľudové piesne, piesne vytvorené pre potreby výchovy dieťaťa, populárne piesne pre deti), ale aj prácu s detským hlasom prostredníctvom hlasových a dychových cvičení a hier s hlasom a dychom.

 

V dychových cvičeniach využívame rôzne hry, pri ktorých deti napodobňujú zvuky:
 • Letí balón a VTOM sa napichne na kaktus – dieťa znázorňuje zvukom i pohybom, ako balón letí a ako z neho pomaly uniká vzduch. Najskôr je dieťa nafúknuté ako veľký balón a pomaly sa zmenšuje a zmenšuje, až kým neleží na zemi úplne vyfúknuté.
 • Studené/teplé ruky – spojíme si dlane tesne pred ústa podľa inštrukcie a ich dychom chladíme alebo zohrievame. Dieťa mení intenzitu výdychu i teplotu vzduchu.
 • Dieťa si ľahne na zem a na jeho hrudník položíme nejaký malý ľahký predmet (loptičku, kocku, knižku). Inštruujeme ho, aby dýchalo do brucha a snažilo sa pri tom nepohnúť predmetom na hrudi. Cvičenie môžeme vymeniť, predmet umiestnime dieťaťu na pupok a inštruujeme ho, aby dýchalo do hrudníka.
 •  

  Inštrumentálne činnosti 

  Sú jednou z foriem aktívneho zmocňovania sa hudby. V tejto podoblasti sa od učiteľky očakáva, že bude vytvárať pedagogické situácie, v ktorých deťom umožní využívať hudobné nástroje Orffovho inštrumentára aj vlastnoručne zhotovené rytmické nástroje. Vytvorí priestor na tvorivé dotváranie spevu piesní a hudobnej skladby, rešpektujúc hudobné cítenie a predstavy detí.

   

  TIP na hru:

  Dve deti v skupine majú rovnaké hudobné nástroje (triangel, drievka...). Stojace dieťa zahrá na nástroj a posadí sa. To dieťa, ktoré má rovnaký nástroj, sa postaví a zahrá tiež. Ďalej v hre pokračuje dieťa, ktoré sedí vedľa neho, a hra sa opakuje stále dokola. 

   

  Príklad hry interaktívneho programu z ABC Materská škola:

  Zvuková obrázková hra ABC Klavír – Medveďku, daj labku – Zahraj podľa farebných krúžkov pesničku


  Dieťa počúva hudobné skladby pre deti. Poznáva podľa melódie detské piesne. Realizuje rytmické činnosti k piesňam. Spieva detské piesne v základnej stupnici C-dur. Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam. Učí sa hrať na klavíri a rozlišovať jednotlivé tóny podľa farieb v rozsahu c – c2.  Učí sa hrať detské piesne podľa farebných krúžkov. 

  Percepčné činnosti 

  Kladú základ plnohodnotnému vnímaniu hudby. Ich cieľom je vychovávať vnímavého a aktívneho poslucháča hudby, ktorý si získa vzťah k hudbe na celý život. Vnímanie chápeme ako vnútornú aktivitu, keď hudba nie je len zvukovou či hudobnou kulisou, ale aktívnym – vnútorne zúčastneným počúvaním hudobných podnetov. Deti sú vedené k tomu, aby svoje pocity z počúvanej hudby pomenovali – verbalizovali, vyjadrili pohybom či výtvarne.

  -> Všímame si, v akých situáciách deti najradšej počúvajú hudbu, ako dokáže vyjadriť pocity z počúvania alebo či je napríklad dieťa schopné vypočuť si celú skladbu až do konca. Nabádame deti, aby pohybom vyjadrovali emóciu, ktorú v nich hudba vyvoláva.

  Hudobno-pohybové činnosti

  Zamerané na kultivovanie telesného pohybu detí, doplnené o oblasť ich elementárnej tanečnej prípravy

  Tanečné prvky sú spájané aj s hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy) do jednoduchých choreografií, čo je typické pre prejavy ľudovej tanečnej kultúry rôznych etník žijúcich na Slovensku. Imitácia je východiskom hudobno-pohybových činností a hudobno-pohybových hier, ale je zdôraznená aj potreba vytvoriť priestor pre tvorivé pohybové stvárnenie hudobných podnetov.

  -> Všímame si, aké atribúty má tanečné držanie tela dieťaťa, ako pohybovo reaguje na charakter hudobnej skladby a či dokáže prvky kombinovať do jednoduchej choreografie.

   
  Nácvik správneho držania tela

  Deti sa hrajú na bábky, majú vzpriamenú hlavu, ramená, držia lakte hore, dvíhajú kolená do pravého uhla alebo naopak imitujú handrové bábiky. Vzpriamené držanie sa dobre cvičí hrou na trhanie ovocia v záhrade.

  Hudobno-dramatické činnosti 

  Integrujú všetky hudobné prejavy so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, prostriedkami hudobno-dramatickej improvizácie a interpretácie. Uvedené prvky sú uplatnené v hudobno-dramatických celkoch, hudobných rozprávkach, hudobno-dramatickom stvárnení piesní a riekaniek.

   

  TIP

  Deti idú ľahko po špičkách, opatrne našľapujú, aby nevyrušili spiaceho medveďa. Naopak, medveď dupe tak, že ho počuť po celom lese. Pri piesni so slabou dynamikou deti vykonávajú malé krôčiky a naopak, pri silnej dynamike robia veľké kroky. Menia tempo, intenzitu, štýl chôdze podľa hudby.

   

  UCN, Viera Pechová
   

  Súvisiace články

  30.08.2017 09:06

  Pozornosť ako účelové správanie dieťaťa

  V predošlej časti psychologickej poradne sme sa venovali všeobecnému uvedeniu problematiky účelového správania, pričom sme vychádzali z konceptu Alfreda Adlera a Rudolfa Dreikursa.
  27.12.2017 16:49

  Feng šuej aj v školskom kabinete

  Vo feng šuej  sa všetko točí okolo kozmickej energie, ktorú v Číne nazývajú čchi, (v Indii prána, v Japonsku ki) a ktorá podľa ďalekovýchodnej filozofie prúdi vo všetkom a všade. Základom umenia feng šuej je usmerňovanie toku e...