Späť na zoznam
Poradňa
Autor: UCN
18.01.2018 20:00

Výtvarná výchova ako ďalšia oblasť poznania predškoláka

Kreslenie je pre dieťa prirodzenou činnosťou, s ktorou môže začať už v útlom veku. Aj keď sa nám spočiatku môže zdať, že dieťa skôr vyryje dieru do stola, než niečo nakreslí, je na mieste tieto aktivity podporovať a rozvíjať. 


Detská kresba a jej vývin

Pre malé dieťa je dôležitejšie, že kreslí, než to, čo vlastne kreslí. Kreslenie je neohrabané. Pohyb vychádza priamo z ramenného kĺbu a postupne sa zapája aj lakťový a zápästný kĺb. Kreslí sa vo všetkých smeroch, uhloch a vlnovka, krúžok či polkruh sú skôr náhodou ako úmyslom. Dospelí máme tendenciu hľadať vo výtvoroch nejaký zmysel, a tak sa snažíme pomenovať jednotlivé časti kresby. Aj takto sa začína výuka o tvaroch. 

Okolo dvoch až siedmich rokov prichádza obdobie spontánnej obsahovej detskej kresby, nazývané aj detským naivným realizmom. V tomto období dochádza k spomaleniu pohybu ruky, dieťa kresbu kontroluje zrakom, zobrazuje už samostatne nejaký predmet, spája základné tvary: kruh, štvorec, bod, kríž. Konkrétne vo veku štyroch až piatich rokov hovoríme o symbolickom realizme, keď dieťa kombinuje dva tvary, kreslí slnko, postavu na úrovni hlavonožca. Jeho kresba je jednoduchá, schematická...

_____________

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo dieťa kreslí hlavonožca? Nuž, skúste sa na ľudí pozerať z jeho výšky a uvidíte sami (tie dlhočizné nohy a... hlavu).

_____________


V piatom až šiestom roku dieťa zobrazuje ľudskú postavu tak, ako má byť: hlava, trup, končatiny. Prejavuje sa tu transparencia, t. j. röntgenové kreslenie – dieťa kreslí reálne neviditeľné detaily. Pri zobrazovaní dochádza k zlyhaniu oklúzie – dieťa zobrazuje aj časti skryté za najbližším objektom (opisný symbolizmus).

____________

Hlavným cieľom predškolskej prípravy v danej oblasti je dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali si fantáziu a tvorivosť, získavali a rozvíjali elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky. 

___________


Podoblasti:

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

Výtvarné činnosti v tejto podoblasti vedú dieťa k poznávaniu a pomenovávaniu tvarov, objavovaniu významu v novovzniknutých tvaroch a samostatnému vyjadrovaniu sa k vlastnej výtvarnej činnosti a produktu a tiež k artefaktom iných detí. Výtvarné činnosti podnecujú dieťa k dotváraniu neúplných alebo naznačených tvarov.

Mgr. Silvia Bodláková, www.dobré-nápady.sk


 

Výtvarné činnosti s tvarom v priestore 

Sú zamerané na získanie elementárnych zručností pri skladaní papiera a práci s mäkkým modelovacím materiálom. Základ tvorí modelovanie jednoduchých figurálnych a geometrických tvarov, vytváranie jednoduchých papierových skladačiek.

Výtvarné činnosti s farbou 

Dieťa spoznáva základné a zmiešané farby a techniku práce s nimi. Subjektívne reaguje na farebnú symboliku. Podstatnou zložkou tejto podoblasti je experimentovanie s farbami a ovládanie maliarskeho nástroja.

 

Viera Pechová, www.abcmaterskaskola.sk

 

Spontánny výtvarný prejav 

Dôraz je kladený na osobný prejav dieťaťa. Dieťa má k dispozícii širokú škálu výtvarných vyjadrovacích prostriedkov, z ktorých si vyberá a kombinuje ich. Svoj výtvarný prejav verbálne komentuje. Pri zobrazovaní postavy sa nekladie dôraz na proporcie. Pozornosť sa venuje detailom ľudskej a zvieracej figúry.

 Synestézia (medzizmyslové vnímanie) 

Vytvára predpoklady na uplatnenie viacerých zmyslov dieťaťa. Dieťa výtvarnými prostriedkami reaguje na zmyslové podnety, čím dáva do súčinnosti viacero zmyslov. Výsledkom vnímania je vnem, ktorý je podnetom pre rozvoj predstavivosti a fantázie dieťaťa.

Vnímanie umeleckých diel 

Vytvára sa pre dieťa priestor na stretnutie s umeleckým dielom, utvárajú sa prvé základy vedomého emocionálne podloženého vzťahu k umeniu. Dieťa spoznáva rôzne druhy výtvarného umenia prostredníctvom aktívnych výtvarných činností a rozhovorov s učiteľkou a inými deťmi, reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.

_________________


Veľká výtvarná súťaž pre materské školy!!! 


Pošlite nám fotografiu/fotografie vašich vianočných výtvorov na redakcia@ucn.sk,

predmet: výtvarná súťaž a my 31. 1. 2018 vyžrebujeme šťastného výhercu knihy Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní.


Lektori: Mgr. Jana Buriánová, PaedDr. Věra Jakoubková, Mgr. Hana Nádvorníková
Autor: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Vydavateľ: RAABE Slovensko.

Výtvarná výchova v materskej škole pramení najmä z autentických situácií a silných zážitkov. Pomáha deťom rozvíjať predstavy, fantáziu a myslenie, výtvarnú i verbálnu formu vyjadrovania. Obsah brožúry vychádza z toho, že výtvarná výchova v materskej škole neznamená „umeleckú výchovu" v zmysle prípravy detí na výtvarné umelecké profesie a nie je ani vypĺňaním času medzi dvoma činnosťami. Prináša učiteľkám praktické príklady a mnohé inšpiratívne podnety, ktoré podporia ich výtvarnú pedagogickú tvorivosť a pomôžu rozvíjať tvorivosť a schopnosti detí. Predstavuje ucelenú metodiku rozvoja výtvarných činností detí predškolského veku.

 

UCN, Viera Pechová, Silvia Bodláková, knihu do súťaže venuje RAABE

Súvisiace články

31.10.2017 15:50

Ako rozlíšiť správne a chybné držanie tela u detí

Držanie tela je definované ako poloha ľudského organizmu a jednotlivých telesných segmentov v prostredí zemskej príťažlivosti (Gúth a kol., 2004). Správne držanie tela je také, pri ktorom dochádza ku kvalitnému zaujatiu polohy ...
26.09.2017 13:50

Boj o moc

Máte pocit, že žiak s vami hrá hru „kto z koho“? Odvráva, nespolupracuje, privádza vás do šialenstva?
25.12.2017 12:43

Potrebujeme mlieko?

Za čias starých materí bola na statku jedna kravička, prirodzene vyšľachtená, pasúca sa na zelených lúkach, prirodzene oplodnená a prirodzene poskytujúca mlieko pre svoje teliatko. Stará mať z mlieka odobrali i vyrobili pochuti...