Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
26.02.2018 17:12

Ing. Daniela Skladanová

Učiteľka odborných ekonomických predmetov na Obchodnej akadémii v Leviciach, spoluautorka učebnice HV a Š pre 3. ročník obchodných akadémií, v súčasnosti na dôchodku.

Bolo pre vás ťažké sa rozhodnúť, na akú VŠ pôjdete?

Výber vysokej školy pre mňa nebol ťažký. Od základnej školy som mala rada matematiku. Mala som výbornú pani učiteľku a na gymnázium ma prijali bez prijímacích pohovorov, pretože som bola úspešnou účastníčkou olympiády. Matematika patrila aj na gymnáziu medzi moje obľúbené predmety. Ďalšie smerovanie môjho štúdia teda bolo jasné.

Ovplyvnilo niečo alebo niekto Váš výber štúdia na VŠ?

Áno, bol to môj ocko, ktorý ma nechcel pustiť ďaleko z domu. Bývali sme v Bratislave, ale ja som chcela ísť študovať matematiku do Trnavy. Ocko mi však vybral Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, vraj aj tam je dosť matematiky a mala sa zo mňa stať ekonómka.

Ako si spomínate na svoje školské časy, keď ste boli študentkou?

Na každú etapu môjho života mám krásne spomienky a školské časy na gymnáziu boli plné zábavy, nových priateľstiev, ale najmä štúdia prírodovedných predmetov, pretože som si vybrala prírodovednú vetvu. Nemala som vzťah k jazykom, čo mi neskôr veľmi chýbalo. Gymnázium mi dalo vedomosti a predovšetkým zručnosti z matematiky, chémie, fyziky, biológie ale aj  zo zemepisu. V tom čase sme mali dobre vybavené laboratória a milovala som pokusy a vo štvrtom ročníku deskriptívnu matematiku.

Ako ste sa stali učiteľkou? 

To zariadil osud. Vôbec som nemala chuť ísť študovať ekonómiu. Po maturite som nastúpila do pracovného pomeru v jednom výskumnom ústave na mzdové a personálne oddelenie, kde som mala pomôcť zavádzať nový mzdový systém. Nechcela som sklamať ocka, tak som si v práci zobrala pol dňa voľno a išla som na prijímacie pohovory, kde základom bola matematika. Nuž a osud zaúradoval, prijali ma a zaradili do skupiny – krúžku, ktorý viedol pán docent Vojtánek z Katedry pedagogiky.

A napriek tomu, že prvé dva ročníky pre všetkých boli rovnaké, moje smerovanie bolo jasné. Vo výbere po druhom ročníku som uspela, dostala som sa medzi 20 študentov, ktorí sa mali stať učiteľmi odborných ekonomických predmetov. A ešte si ma vybrali na Katedru pedagogiky za vedeckú pomocnú silu, čiže dostávala som aj finančnú odmenu, čo v tých časoch bolo pre mňa niečo úžasné. Nebola som odkázaná len na vreckové od rodičov. Vtedy som si uvedomila, že moje vysnívané povolanie – stať sa učiteľkou-   je na dosah.


Určite nikdy nezabudnete na svoje prvé kroky v škole. Kedy ste začali Vašu pedagogickú činnosť?  Stal sa niekto pre Vás vo Vašej pedagogickej praxi vzorom?

Po skončení vysokej školy, ktorá trvala len 4 roky, som hneď, ešte cez prázdniny, nastúpila na letnú aktivitu do konzervárne v Pohronskom Ruskove ako pedagogický dozor mojich budúcich žiakov. Bolo to v júli 1979. 

______________

Žiaci v tých časoch mali pred učiteľom rešpekt, viacej si učiteľa vážili, aj napriek veľmi malému vekovému rozdielu. 

______________

Dva týždne v trojzmennej prevádzke mi dali poriadne zabrať, ale aj veľa zážitkov a skúseností. Vzorom v mojej pedagogickej praxi boli moji učitelia matematiky a moja triedna učiteľka z gymnázia. Bola tiež mladá, ale získala si nás práve tým, že síce bola na hodinách prísna, ale veľa času nám venovala mimo vyučovania. Brávala nás každý rok na školský výlet, pravidelne na koncerty, do divadla a učila nás spoločensky žiť. Stmelila náš kolektív natoľko, že sa stretávame každých 5 rokov a každý piatok trinásteho, čo je 2 - 3krát do roka.

Ktorý predmet ste najradšej učili? 

Najbližšie k matematike mali hospodárske výpočty a štatistika a tie som učila od začiatku.

_____________

Je to predmet, ktorý žiaci nemajú radi, ale po absolvovaní tohto predmetu na vysokých školách sa mi neraz prišli poďakovať.

_____________

Ešte aj dnes na sociálnych sieťach mi píšu, ako im pomohli aj keď nie zabudnuté vedomosti, ale poznámky zo strednej školy. Ďalším obľúbeným predmetom, ktorý mali a majú aj dnes žiaci radi, je aplikovaná ekonómia programu Junior Achievement SR. Tento predmet, ako aj predmet cvičná firma, ktoré som učila aj niekoľko rokov súčasne, boli mojou srdcovkou. Absolvovaním týchto predmetov žiak dostáva ucelený pohľad na podnikanie. Používa teoretické vedomosti zo všetkých ekonomických predmetov a získava zručnosti pre svoj praktický život.

Stali ste sa priekopníčkou vyučovania predmetu cvičná firma.  Pamätáte si na Vašich žiakov, s ktorými ste išli prvýkrát súťažiť na veľtrh cvičných firiem?

Tieto spomienky sa mi zlievajú. Ja som najskôr chodila na veľtrhy z predmetov aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom ruchu. Bola to veľmi náročná príprava, najmä v prvých rokoch, keď sme nemali skúsenosti, finančné prostriedky  sme mali len od rodičov, ale vždy sme sa veľa naučili a  žiaci prejavili svoje zručnosti a vedomosti. V predmete cvičná firma sme boli pilotnou školou, a tak sa u nás uskutočnilo niekoľko školení pre učiteľov tohto predmetu, ktoré som aj lektorovala a veľmi cenná bola predovšetkým výmena skúseností. 

 

Najkrajšie spomienky mám na moje posledné cvičné firmy Montex, s. r. o. (výroba a predaj pracovného oblečenia), s ktorou sme boli ako absolútny víťaz reprezentovať Slovensko v Rumunsku, ďalšia úspešná firma bola Profolktrade, s. r. o. ( výroba a predaj remeselných výrobkov) a posledná SLOV-KEN, s. r. o. (výroba a predaj úžitkových predmetov zo zlatého ónyxu, ktorá neskôr prešla na izolačné systémy), ktoré mali úspechy nielen v Bratislave, Košiciach, Ostrave, ale aj v Prahe.

 

 

 

______________

Väčšinu výrobkov sme aj skutočne vyrábali a tie, ktoré sme v školských priestoroch nevedeli vyrobiť, sme skúmali u našich reálnych partnerov priamo na ich pracovisku. Na základe vlastných skúseností sme určovali ceny výrobkov, mzdy zamestnancov, pracovali sme na marketingu a propagácii.

______________

 

Vaše skúsenosti a dobré výsledky s cvičnými firmami  Vás doviedli až za hranice našej republiky.  Ako sa Vám taká príležitosť naskytla?  Pripravovať žiakov do praxe aj v Keni, to musela byť pre Vás obrovská výzva a zodpovednosť. Ako obohatila spolupráca so žiakmi z Kene našich žiakov?

Na základe výsledkov mojich cvičných firiem a mojej práci s komunitou Moderných učiteľov, ma oslovili z Nadácie Pontis, či by som systém cvičných firiem a využívanie počítačov na vyučovaní neukázala učiteľom z Kene, ktorí po prvýkrát prišli na Slovensko v roku 2012. 

Túto príležitosť som, samozrejme, privítala, pretože moji žiaci mali možnosť prezentovať svoje podnikateľské zručnosti v anglickom jazyku. Náš systém práce na vyučovacích hodinách, vzťah učiteľa a žiaka, práca s počítačovou a digitálnou technikou sa kenským učiteľom zapáčila, a tak sme začali pracovať na projekte, ktorý sa zapíše do histórie kenského školstva. 

Pomáhali sme  školiť kenských kolegov v projektovom vyučovaní na Slovensku, ale aj 3 roky v Keni. Moje tri cesty do Kene boli náročné na prípravu, pomôcky, ale aj na samotné absolvovanie pobytu. 

 

Kenské školy založili IT kluby, v ktorých sa žiaci stretávajú každý týždeň a pracujú na rôznych praktických zadaniach a svojich projektoch. Kenskí učitelia pochopili, že iba moderné technické vybavenie nestačí a nedokáže nahradiť učiteľa, ktorý musí byť dostatočne kreatívny, motivovaný a inovatívny, aby ho dokázal využiť a vytvoriť pre žiakov modernú školu.

Pomohli sme zaviesť koncept cvičných firiem ako hlavnú činnosť IT klubov na 10 stredných školách, s ktorými naši žiaci komunikovali prostredníctvom videokonferencií a mailov. SCCF pri ŠIOV v Bratislave pomohlo s registráciou cvičných firiem a činnosť sa mohla začať. V súčasnosti už v Keni zorganizujú svoj veľtrh cvičných firiem, na ktorom si žiaci vymieňajú skúsenosti, vedú obchodné rokovania, obchodujú a tí najlepší absolventi si dokážu založiť svoje vlastné reálne firmy. 

Na základe ich skúseností a výsledkov sa tento projekt rozširuje aj na ďalšie školy. Projekt však mal pozitívne výsledky aj u nás. Nás  pedagógov a žiakov obohatil nielen o komunikáciu v cudzom jazyku, ale aj prostredníctvom získaných kontaktov a väzieb o nové poznatky, odbúral predsudky voči Keni a priblížil potenciál tejto východoafrickej krajiny verejnosti.

 Keď sa niekto pozrie na Váš facebook, zistí, že máte veľa záujmov. Stalo sa niekedy, že ste chceli zo školstva odísť a robiť niečo úplne iné? 

V kútiku duše možno aj áno. Život mi však  vždy vytvoril podmienky, že popri vzdelávaní žiakov som mohla vzdelávať aj učiteľov v rôznych projektoch. Založila som prvý Klub moderných učiteľov na Slovensku, kde sme sa stretávali s učiteľmi a vymieňali sme si skúsenosti zo zavádzania projektového vyučovania, využívania digitálnych technológii vo vzdelávaní a vzájomne sme sa učili. Istý čas popri zamestnaní som bola finančnou poradkyňou, venujem sa ekonomike vlastnej firmy z oblasti IT a veľa som sa vzdelávala, a to nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ale vždy, keď som sa vrátila medzi mojich žiakov, vedela som, že tam je moje miesto a ich úspechy ma veľmi tešili.

Vedeli by ste vymenovať tri vlastnosti, ktoré Vás charakterizujú?

Každý človek má viac ako tri vlastnosti. Najlepšie by to vedeli povedať moji najbližší, ale snáď skromná, vytrvalá, ochotná pomáhať iným.

Aké je Vaše posolstvo, odkaz mladším kolegom, učiteľom?

Mladí všeobecne neradi počúvajú nás skúsenejších. Chcú byť iní ako sme boli my. Neuvedomujú si, že práve na našich chybách by sa mali poučiť. A môj odkaz? „Počúvajte svojich kolegov, žiakov a ich rodičov srdcom, aby na vašich školách panoval duch spolupatričnosti, náročnosti a láskavého slova."

______________________________________

Pozn. redakcie: Ing. Daniela Skladanová je spoluatorka učebnice Hospodárske výpočty a štatistika 3

Autori: Ing. Daniela Skladanová, doc.  Ing. Jozef Zelenák

Rozsah: 206 tlačených strán

Väzba: mäkká

Formát: A5

Vydanie: 3, aktualizované

Moderná učebnica, zameraná na štatistiku, kladie dôraz na aplikáciu matematických vedomostí pri riešení úloh z ekonomickej praxe. Pomocou názorných príkladov oboznamuje so základnými metódami štatistiky. Vedomosti, ktoré žiaci  získajú z ekonomickej štatistiky, im pomôžu sa zorientovať v zložitom  ekonomickom dianí.
 

 

Súvisiace články

24.05.2017 15:15

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Rozhovor s novým riaditeľom VÚDPaP-u o tom, čím si ústav prešiel, kde sa nachádza a kam smeruje.
16.05.2019 15:07

Miro Jaroš: „Dostal som už viacero ponúk od detí, či by som mohol byť ich tatom.“

Spevák Miro Jaroš patrí aktuálne k najvyťaženejším umelcom na Slovensku, môže za to jeho projekt, ktorým sa rozhodol priblížiť k detskému publiku. Už tri roky oblieka žltú košeľu, viaže na krk červeného motýlika, aby učil deti ...
28.05.2016 07:00

Školská inšpekcia sa zameria aj na žiakov SOŠ

Prinášame vám rozhovor s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou.