Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
24.11.2016 06:30

Oľga Nachtmannová: Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou

Novovymenovaná štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová poskytla krátky rozhovor bulletinu o vzdelávaní dospelých TOP EDU SK, ktorý vydáva slovenský EPALE tím pre Elektronická platformu vzdelávania dospelých v Národnom ústave celoživotného vzdelávania. 

Oľga Nachtmannová, zdroj: TASR

BRATISLAVA -  Prinášame vám v nasledujúcich riadkoch spomínaný rozhovor.

Na Slovensku máme tridsaťštyri vysokých škôl ale mnohí absolventi sa nedokážu uplatniť v praxi po ukončení štúdia. Čo je podľa vás riešením, aby neodchádzali na úrady práce, alebo do zahraničia?

Je to skutočne problém, ktorý tu máme už dlhú dobu. Keby sme analyzovali pripravenosť absolventov pre trh práce dospeli by sme k záveru, že vo väčšine skupín študijných odborov je identifikovaná nízka úroveň hodnotenia praktickej pripravenosti absolventov pre trh práce, výnimku tvoria absolventi lekárskych a zdravotníckych odborov nasledovaní absolventmi technických odborov. Rovnako je výrazný nepomer medzi požiadavkami reálnej potreby určitých odborov a počtom absolventov, ktorí nezodpovedajú tejto potrebe. Veľa absolventov vysokoškolského štúdia nemá uplatnenie v praxi, nakoľko trh je presýtený danou špecializáciou. Keďže žijeme reálny život v reálnom čase riešenie nie je jednoduché. Mladý človek si sám, často hlavne z pohľadu rodiča vyberá svoje profesionálne zameranie. Veľakrát to nie je o danostiach, o schopnostiach študenta ale o predpokladanej spoločenskej prestíži daného povolania. Život ukazuje, že hlavným vodítkom má byť nadanie a schopnosti jednotlivca pre výber svojho profesijného zamerania. Vtedy budú absolventi stotožnení so svojim profesijným zameraním a na trhu práce sa určite uplatnia.

Mnohí vysokoškoláci, ktorí si nenájdu zamestnanie musia absolvovať preškoľovanie a dovzdelávanie. Je to riešenie podľa vás vhodné, nebolo by lepšie hľadať iné možnosti?

Odpoveď na túto otázku možno dedukovať už z predchádzajúcej. Ak bude mladý človek študovať odbor, na ktorý má reálne predpoklady, v danom odbore nájde uplatnenie. Problémom sú študenti, ktorí študujú preto, aby študovali a vyberajú si odbory, v ktorých sú najnižšie nároky. Cieľom je získať titul, nie poznatky, ktoré ich bytostne zaujímajú a rozvíjajú. Aké riešenie je možné, ak máme absolútnu liberalizáciu vo výbere svojho profesijného zamerania? 

Trendom sa však stáva vzdelávanie dospelých, aký je váš názor na tento druh výučby?

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou, čo fungovalo včera, dnes je už iné. Žijeme turbulentnú dobu, jedinou istotou je stála neistota a preto sa stále musíme vzdelávať a získavať nové poznatky. Problém je však v tom, že u nás sa celoživotné vzdelávanie sústredilo hlavne na vertikálny postup. Prišli sme až k takej absurdite, že všetci, ak máme splniť princíp celoživotného vzdelávania, musíme mať minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelania. To je však absolútne nepochopenie podstaty celoživotného vzdelávania. Podstata celoživotného vzdelávania je v tom, že sa rozvíjame vo svojom odbore, učíme sa pracovať na nových strojoch, prístrojoch, využívame nové technológie. Teda aj horizontálna rovina vzdelávania má svoje miesto, a dovolím si podotknúť, že podstatné v systéme celoživotného vzdelávania.

Ako sa pozeráte na dnešné možnosti celoživotného vzdelávania dospelých?

Právo na vzdelanie pre všetkých občanov zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Oblasť celoživotného vzdelávania, kde vzdelávanie dospelých patrí, je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Legislatívny rámec je nastavený v súlade s požadovanými cieľmi. Formálne aj neformálne vzdelávanie však reálne závisí od konkrétneho podniku, od konkrétnej organizácie.

Ste aktívnou vysokoškolskou pedagogičkou a školskej oblasti sa venujete celé roky, viete porovnať ako funguje celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v zahraničí?

V tejto oblasti je veľmi dôležité kvalitné kariérne poradenstvo. Čo sa zahraničia týka, tak napr. analýza politiky vzdelávania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v členských krajinách hovorí, že inštitúcie, venujúce sa poradenstvu o kariére v krajinách OECD dnes čelia dvom hlavným výzvam. V kontexte celoživotného vzdelávania a aktívnej politiky trhu práce musia poskytovať služby, pomocou ktorých dochádza k rozvoju schopností riadenia kariéry, namiesto pomoci pri prijímaní okamžitých rozhodnutí; a zároveň musia rozšíriť prístup ľudí k rozvoju kariéry (pomocou celoživotného rozvoja kariéry). 

Môžeme uviesť niekoľko možností poradenstva v niektorých krajinách: 

 Austrálska národná webová stránka pre rozvoj kariéry (www.myfuture.edu.au/) obsahuje informácie o vzdelávacích kurzoch a školeniach, o ponuke a dopyte na trhu práce na regionálnej úrovni, o obsahu pracovných miest a o zdrojoch financovania štúdií. Užívatelia môžu preskúmať svoje osobné záujmy a preferencie a porovnať ich s ponúkanými informáciami o vzdelávaní a zamestnaní. V priebehu prvých siedmich mesiacov existencie tejto webovej stránky bolo na ňu zaznamenaných 2,5 mil. prístupov. 

V Rakúsku sa každoročne konajú tri veľké veľtrhy zamestnanosti. Zahŕňajú odborné školenia, terciárne vzdelávanie a vzdelávanie pre dospelých. Pravidelne sa ich zúčastňujú tisíce ľudí vrátane stoviek odborných a obchodných spoločností, zamestnávateľov, odborov a vzdelávacích inštitúcií, pričom veľtrhy sú strategicky trhovo zamerané na školy a komunitu. 

Služby verejnej zamestnanosti v Kanade presúvajú mnohé poradenské služby o zamestnaní komunitným spoločnostiam, ktoré lepšie vychádzajú v ústrety potrebám jednotlivých skupín: napríklad jednému rodičovi s dieťaťom alebo domorodým obyvateľom. Niektoré z týchto organizácií sa zameriavajú najmä na aktivity rozvoja kariéry, akými sú napríklad informačné služby, poradenstvo v oblasti zamestnanosti a semináre, zamerané na hľadanie pracovného miesta. Iné organizácie disponujú širokou škálou vzdelávacích, školiacich a komunitných funkcií. Niektoré z nich zamestnávajú profesionálov z tejto oblasti: mnohé však nie. 

V Španielsku má medzinárodná spoločnosť Altadis program rozvoja kariéry, ktorý je založený na rozsiahlej databáze kvalifikácie zamestnancov a popise existujúcich miest vo firme. Tí, ktorí sú do programu zahrnutí, sú pravidelne kontaktovaní za účelom interview a následného zhodnotenia ich kompetentnosti a využiteľnosti z hľadiska budúcich obchodných potrieb. Súčasťou programu plánovaného prepúšťania, ktorý je prerokúvaný s odbormi je ponuka poradenstva zamestnancom, pričom tieto služby na základe kontraktu ponúka externá spoločnosť. Na úspešné plnenia svojich úloh zamestnáva uvedená externá spoločnosť psychológa a absolventov ekonomických škôl. 

Vo Veľkej Británii bola na rozšírenie dostupnosti vzdelávania pre dospelých zriadené telefonická poradňa. Volajúcim ponúka služba s názvom learndirect informácie a rozsiahlu pomoc, týkajúcu sa kariéry. Zamestnanci v závislosti od charakteru ich práce disponujú dostatočnou kvalifikáciou na jednej z troch úrovní a môžu vyberať z vyše pol milióna vzdelávacích roku 1998, kedy bola poradenská linka založená, využilo jej služby viac než štyri milióny ľudí. Linka pomoci je dostupná a školiacich seminárov, uložených v on-line databáze. Od 365 dní do roka, od 08.00 do 22.00 h. V SR realizuje poradenstvo i priame formy celoživotného vzdelávania množstvo štátnych, verejných i súkromných inštitúcií rôznou formou, dostupnou pre čo najširší okruh záujemcov. Takisto internetové portály po zadaní kľúčového slova ponúkajú konkrétne vzdelávacie možnosti a aktivity, množstvo akreditovaných kurzov si záujemcovia nájdu priamo na webových stránkach príslušných orgánov štátnej správy a ich priamo či nepriamo riadených inštitúciách i vo verejnej správe. Aj školy samotné ponúkajú možnosti ďalšieho vzdelania. Nastúpený trend celoživotného vzdelávania v tesnejšej spolupráci so zamestnávateľmi môže priniesť jeho pevnú integráciu vo využívaní možností prístupu k rôznym formám a obsahu vzdelávania pri hľadaní možnosti rekvalifikovať sa, či si kvalifikáciu zvýšiť, a tým rozšíriť svoje možnosti uplatniť sa v praxi. 
      

Myslíte si, že máme na Slovensku dostatok možností na vzdelávanie dospelých?

Áno, navyše príslušné informácie sú ľahko vyhľadateľné, dostupné podľa časových a finančných možností záujemcov. Táto otázka je zodpovedaná zároveň v predchádzajúcej odpovedi, pretože s ňou úzko súvisí.
      

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. - pochádza z Považskej Bystrice, študovala na Bieloruskej univerzite v Minsku, titul PhD. získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Patrí k dlhoročným vysokoškolským pedagogičkám, prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave problematiku Personálneho manažmentu a Organizácie práce. Od roku 1990 bola členkou Výkonného výboru SDSS, od 2003 prvou podpredsedníčkkou SDSS. Po integrácií so Smerom v roku 2004 sa stáva členkou Predsedníctva Smeru - SD do roku 2010. V rokoch 2006 – 2010 bola poslankyňou NR SR za Smer – SD, členkou Výboru pre európske záležitosti; podpredsedníčkou Výboru pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport; od roku 2007 členkou Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, od roku 2009 pôsobila na poste vedúcej delegácie. V období 2011 – 2012 bola podpredsedníčkou tieňovej vlády strany Smer – SD. V rokoch 2012 – 2016 sa opätovne stala poslankyňou NR SR za Smer – SD, členkou Výboru pre európske záležitosti; členkou Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport; vedúcou Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Po marcových parlamentných voľbách opäť zasadla do poslaneckých lavíc a stala sa členkou Výboru pre európske záležitosti; členkou Ústavnoprávneho výboru; vedúcou Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bola vymenovaná 18. novembra 2016.

Súvisiace články

20.11.2017 17:45

JUDr. Lukáš Machala

Titulky z iných novín, časopisov: "Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva školstva sa stane Lukáš Machala. Do funkcie ho vymenovala vláda. Machala nahradí od 5. októbra doterajšiu generálnu tajomníčku Helenu...
29.10.2019 13:34

Oligarchia ako riziko demokracie

Rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave tento krát na tému Oligarchia ako riziko demokracie
21.07.2016 06:30

Hviezda filmu Páni kluci hovorí, že štastie praje pripraveným

Narodil sa v Sokolově, v Českej republike. Ako dieťa sa venoval športu a vôbec netušil, že sa stane hercom. Svet českého filmu obohatil už ako detská hviezdička. Bol tvárou mnohých filmov pre deti a mládež. Publikum si Michaela...