Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
24.09.2019 11:11

Plnohodnotný život pre každého občana

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím ponúka komplexnú rehabilitáciu . O význame a prínose sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Dušanom Piršelom .

Aké je poslanie IPR ?

Cieleným činnosťami podporujeme tréning pracovných návykov a výkonu, schopnosť zaradiť sa a fungovať v pracovnom kolektíve a snažíme sa zvýšiť motiváciu našich klientov uplatniť sa na trhu práce . V našom Inštitúte máme v rámci našich činností vytvorené programy na podporu sociálnych zručností , akými sú kooperácia, asertivita, zodpovednosť voči sebe aj druhým, empatia, sebakontrola .

Mnohé firmy neradi zamestnávajú občanov so ZP . Je to tak ?

Možnože chýba väčšie povedomie jednotlivcov-vlastníkov firiem , aby zamestnávali aj takýchto ľudí . Ako ho zvýšiť ? Chce to najskôr analýzu spoločnosti , hodnôt.....

Čo znamená komplexná rehabilitácia ?

Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. Ide o rehabilitáciu pracovnú, sociálnu, liečebnú , pedagogickú a voľnočasovú .

 

Prezentácia prác žiakov

Ako chcete rozvíjať túto nezištnú pomoc ?

Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej mojou prioritou snaha o uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi.  Za týmto predsavzatím, vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím  a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia .

Čo máte najradšej na Vašej práci?

 Dobrý pocit po nej, keď sa práca naozaj podarila . Ak sa nám podarí vychovať životaschopného a efektívneho dospelého človeka .

Čo je najťažšie na Vašej práci?

 Vidieť neustále nového klienta  ako nového človeka, hoci prišiel s tisíckrát predtým riešeným problémom . A tiež bojovať s predsudkami , že sme Inštitút pre mrzáčikov .

Čo by ste zmenili na Vašej práci?

Bolo by potrebné prijať zákon o zjednotení posudkovej činnosti .

Vybral by ste si znovu túto oblasť ?

Áno, práca so zdravím a utrpením  jej dáva osobitý rozmer.

Vysoké nebo nad hlavou a pevná zem pod nohami –  také by malo byť krédo každého, kto sa snaží niečo rozvíjať, budovať a zveľaďovať. A na záver mi dovoľte vyzdvihnúť ešte jednu perspektívu do budúcnosti: opodstatnenosť našej práce a činnosti bola dokázaná aj v horších časoch, preto veríme, že ostane aj naďalej na scéne spoločenských potrieb. Na to potrebujme všetci vynaložiť veľa každodenného poctivého úsilia. Verím, že spoločne to dokážeme.

Súvisiace články

24.05.2017 15:15

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Rozhovor s novým riaditeľom VÚDPaP-u o tom, čím si ústav prešiel, kde sa nachádza a kam smeruje.
29.09.2017 19:04

IT akadémia - rozhovor prof. Kalaš

Prvý stupeň základnej školy je mimoriadne vhodný pre začatie výučby informatiky. To je názor profesora Ivana Kalaša, ktorý sa profesionálne venuje pedagogickému výskumu v oblasti teórie vyučovania informatiky a informatizácie p...
22.11.2016 07:30

Pozitívna psychológia nabáda k zlepšovaniu podmienok pre osobnostný rozvoj učiteľov a žiakov

Prečítajte si rozhovor s docentkou Evou Szobiovou, ktorá nám porozprávala o pozitívnej psychológii a jej využití na školách.