Späť na zoznam
Rozhovory
Autor: UCN
07.05.2016 06:15

V téme školstva musí byť v centre pozornosti kvalitné vzdelávanie

Pôsobil ako učiteľ na ZŠ a MŠ v obci Svinia v okrese Prešov. 

BRATISLAVA - Pracoval na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Od roku 2014 až doteraz  vykonával pedagogickú činnosť na Súkromnej SOŠ ELBA v Prešove. Angažuje sa v rusínskom národnostnom hnutí a aktívne pracuje s rómskou mládežou. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho vymenovala vláda SR ako zástupcu strany Most - Híd  22. marca 2016. Na otázky Učiteľských novín odpovedal Mgr. Peter Krajňák.

Na pozícii štátneho tajomníka MŠVVaŠ  SR ste  zatiaľ krátky čas. Aké sú Vaše prvé dojmy?

Momentálna situácia v rezorte je zložitá. Rezort preberáme v situácii, ktorá nie je stabilná. Zo strany odborníkov, učiteľskej obce a verejnosti existujú veľké očakávania, ktoré sa budeme snažiť napĺňať. Odmietam však redukciu témy školstva, len vo vzťahu k zvyšovaniu miezd v rámci rezortu školstva. V centre pozornosti musia byť potreby žiakov a študentov a ich kvalitné vzdelávanie.

V minulosti ste učili a jedným z Vašich pôsobísk  bola aj rómska osada. Čo Vám to dalo pre súčasnú prácu?

Učil som na ZŠ s MŠ v obci Svinia pri Prešove, kde je početná rómska komunita vykazujúca znaky enormnej chudoby. Myslím, že pri mojej súčasnej práci, napríklad aj pri posudzovaní inkluzívnych projektoch, budem vedieť chápať realitu a skutočné potreby školského prostredia. Niektoré skutočnosti bývajú všeobecnou verejnou mienkou do určitej miery skreslené.

Aké je podľa Vašich skúseností slovenské školstvo, ktoré je v poslednom období medializované. Zaslúži si naozaj toľko kritiky? Uskutočňujú sa aj pozitívne kroky?

Slovenské školstvo si nezaslúži toľko kritiky, koľko sa mu dostáva z médií. Jeho problémom je nevyváženosť kvality medzi jednotlivými školami. Jedným z príkladov je, že vo väčších mestách existuje niekoľko kvalitných gymnázií, či odborných škôl, ale popri nich sú aj školy, ktoré nevykazujú potrebné parametre. Uskutočňujú sa aj pozitívne kroky, i keď pripúšťam, že je stále priestor na zlepšenie.

Pôsobili ste tiež na úrade  splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, ale ste sa nestotožnili s jeho smerovaním. Stav národnostnej politiky považujete za alarmujúci. Ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja ste pracovali v komisii pre kultúru a národnostné menšiny. Podarili sa Vám presadiť veci, ktoré ste pokladali za správne?

Na úrade  splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny som pôsobil krátko, počas doby, keď tam pôsobil László A. Nagy, keď na úrade vlády nebola vôľa riešiť dôležité otázky. Chcem veriť, že tieto 4 roky budú iné. Počas môjho pôsobenia v pozícii poslanca Prešovského samosprávneho kraja sa podarilo niekoľko drobných úspechov. Spomeniem napr. autobus pre súbor PUĽS, rusínska mutácia krajskej webovej stránky, obnovenie komunikácii vo viacerých obciach a mohol by som pokračovať ďalej. V súčasnosti prebieha príprava dokumentu  plánu rozvoja národnostných menšín Prešovského samosprávneho kraja. Máme pred sebou jeden a pol roka a verím, že sa toho ešte veľa stihne.

Vaša predchodkyňa  na ministerstve mala v agende regionálne školstvo, vysoké školy, predprimárnu edukačnú prípravu. Budete sa aj Vy venovať tejto problematike a čo plánujete navrhnúť počas prvých 100 dní? A aké podnety a zmeny v rámci dlhšieho časového horizontu?

Vysoko si vážim prácu mojej predchodkyne, bývalej štátnej tajomníčky Romany Kanovskej. Okrem dôstojného odovzdania úradu mi zanechala niekoľko dobre rozpracovaných oblastí. Chcel by som nadviazať na jej prácu a minimálne pokračovať v nastolenom trende. 

V prvom rade sa chcem zamerať na prípravu zákona, alebo zákonnú úpravu, ktorou by sa vyriešil problém škôl s malým počtom detí, tzv. málotriedok, na národnostne zmiešanom území bez ohľadu na vyučovací jazyk. Toto opatrenie na základe politickej dohody pomôže nielen maďarským, či rusínskym školám, ale aj slovenským školám na južnom Slovensku.

V rámci dlhodobých projektov sa chcem sústrediť na zlepšenie diagnostiky žiakov, ktorá je kľúčová pre správne posúdenie ich individuálnych predpokladov na štúdium a to aj vo vzťahu k sociálne znevýhodneným žiakom.

Rád by som aktívne vstúpil do vylepšenia modelu financovania škôl, ktorý v súčasnosti máme a presadil prvé kroky ku kurikulárnej reforme obsahu vzdelávania, ktorý je vhodné redukovať a prispôsobovať novým výzvam.

V konečnom dôsledku je potrebné, ako jedno z množstva ďalších opatrení, pristúpiť k postupnému zvyšovaniu platov učiteľov a nepedagogických zamestnancov.

OECD kritizovalo nedostatočnú inklúziu žiakov. Lokalita školy (mestská alebo vidiecka oblasť)  a sociálnoekonomické zázemie žiakov majú značný vplyv na ich výsledky. Ďalšie obavy, na ktoré upozornili experti OECD sa týkajú silnej sociálnej selektivity školského systému, vrátane neoprávneného umiestňovania žiakov do špeciálnych škôl. K rezervám slovenského školstva má patriť nedostatočná inklúzia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Máte recept ako toto vyriešiť k všeobecnej spokojnosti?

Podstatné je sústrediť sa na vybrané lokality, ktoré majú tie najväčšie problémy so svojimi špecifikami. Myslím, že plošné riešenie tejto témy neexistuje a má viacero uhlov pohľadu. Nechcem, aby to vyznelo tak, že nechcem odpovedať na Vašu otázku. Po prvých dňoch v úrade mám nádej, že sa v krajine rozbiehajú procesy, ktoré vytvoria priaznivú klímu a dostatočne odborné zázemie v jednotlivých rezortoch na zlepšenie spomínanej problematiky. Slovensko si musí poradiť s touto témou. Rád by som aplikoval efektívne metódy na riešenie jednotlivých problémov.

Patríte skôr k politikom konsenzu, než konfrontácie?

Jeden redaktor, keď som bol zvolený za poslanca Prešovského samosprávneho kraja napísal, že som bol v minulosti "radikálny". Myslím si však, že cestou k úspechu je konsenzus a spolupráca. Vidím to aj po prvých dôležitých rokovaniach o budúcnosti školstva.

Určite máte predstavy, ktoré by ste chceli na poste štátneho tajomníka počas štyroch rokov naplniť .  Mohli by ste ich konkretizovať?

Mojou prioritou budú tri oblasti: národnostné školstvo, inkluzívne vzdelávanie aj v nadväznosti na chudobné rómske komunity a zlepšovanie pozície učiteľov a nepedagogických zamestnancov.

V predvolebnej ankete v Učiteľských novinách strana Most – Híd deklarovala, že je potrebné, aby sa školstvo stalo prioritou budúcej vlády. A tomu musí zodpovedať aj množstvo financií v štátnom rozpočte. Tie by mali byť orientované na zvýšenie platov v školstve, ale aj na potrebné systémové reformy. Kvalitní a spravodlivo odmenení učitelia sú nevyhnutnosťou dobre fungujúceho systému. Strana sa zasadzuje za školu 21. storočia, ktorá je ústretová a nie je zameraná iba na encyklopedické hromadenie vedomostí. Podarí sa tieto návrhy aj presadiť?

To, čo hovoríte, je pravdou. Vo voľbách sme dostali od voličov mandát, aby sme spomínané problémy a situácie riešili. Ja sa budem snažiť presadzovať návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu aktuálneho stavu, ktorý momentálne panuje v rezorte školstva. Do týchto procesov chcem zapojiť odborníkov z praxe. Riaditeľov škôl a učiteľov, ktorí bez „akademických debát" pomenujú problémy a prídu s reálnymi plánmi ako zlepšiť momentálny stav

 

Súvisiace články

17.10.2016 17:35

V spoločnosti by malo vzdelanie získať späť svoju dôležitosť

Rozprávali sme sa s Veronikou Pavlíkovou Klindovou.
26.02.2018 17:12

Ing. Daniela Skladanová

Učiteľka odborných ekonomických predmetov na Obchodnej akadémii v Leviciach, spoluautorka učebnice HV a Š pre 3. ročník obchodných akadémií, v súčasnosti na dôchodku.